PRIS FÖR JURIDISK RÅDGIVNING

Kontroll över dina kostnader för juridisk rådgivning

Ge ditt företag möjligheten att få juridisk rådgivning enligt en betalningsmodell som du föredrar. Du kan välja att betala per minut, starta en företagsprenumeration eller betala ett fast pris. Läs mer om de olika alternativen här nedan.

Alla priser exkluderar moms.

1780 SEK per timme, betala per minut

Väljer du att betala per minut debiteras du bara för de minuter du använder, inte per halvtimme eller påbörjad timme. I ditt eget hjälpcenter kan du se hur många minuter du har använt så att det inte uppstår några överraskningar när månaden är slut.

Företagsprenumeration

Om ditt företag vill ha återkommande tillgång till jurister är en företagsprenumeration passande. Startar ni en prenumeration får ni en egen jurist som kommer sätta sig in i företagets verksamhet, och vid behov får ni också kontakt med andra jurister med just den expertis som ni efterfrågar. Vi använder oss av Smart Routing som innebär att flera personer på företaget kan använda tjänsten. Det är populärt framförallt hos företag som har ett återkommande behov av rättshjälp, juridisk rådgivning inom HR och gällande anställningslagar.

Antalet timmar kan spridas ut enligt önskemål varje månad.

Fast pris

Hos Synega kan du få ett fast pris för alla våra uppgifter. Om du väljer fast pris kommer en jurist med kunskap inom det relevanta området återkomma med ett icke-bindande prisförslag innan du bestämmer om du vill gå vidare med erbjudandet.

Allmänna priser

Kostnad för en advokat

När det kommer till advokattjänster går det inte att ange ett exakt pris. Det finns inga fasta avgifter som alla advokater debiterar. Detsamma gäller för jurister. Hur mycket det kostar att anlita en advokat varierar därför beroende på flera faktorer. Några av de sakerna som avgör priset för att anlita en advokat är bland annat:

 • Hur komplicerat ärendet är
 • Hur lång tid ärendet kommer ta
 • Vilken kompetens den advokat du anlitar har

Enligt en god advokatsed ska en advokat debitera ett arvode som kan anses vara skäligt. Det finns däremot inga riktlinjer som säger mer konkret vad ett skäligt arvode är. Därför gäller det för alla advokater att följa det som är standard i branschen för att det debiterade arvodet ska räknas som skäligt.

Ta reda på pris för en advokat

När du hamnar i en situation där du behöver få hjälp av en advokat ska du alltid begära information om vilken kostnad det kommer innebära att få juridisk hjälp. Tänk på att olika advokatbyråer kan ha olika slags prismodeller. Begär ändå information om hur du kommer debiteras och på vilket sätt innan du ingår ett avtal med advokaten. Du ska alltid få veta på vilket sätt deras arvode kommer räknas ut. 

I de flesta fallen kommer advokaten själv informera om detta men om du inte får all information du vill ha behöver du själv begära att få den. Du kan också kontakta fler advokater och jurister för att jämföra deras arvoden innan du bestämmer vem du vill samarbeta med gällande ärendet du behöver hjälp med. Om det inte framkommer i avtalet du blir erbjuden att advokaten har en skyldighet att löpande informera dig om kostnaderna ska du begära att det läggs till. Då vet du hur mycket advokatens arbete har kostat hittills och har en tydligare ekonomisk överblick. 

prismodeller

Prismodeller för att anlita en advokat

Alla juridiska ombud, jurister och advokater bestämmer själva vilka arvoden de debiterar för sitt arbete. Som vi nämnde tidigare påverkas arvodet bland annat av hur omfattande och svårt uppdraget är och av hur lång tid det beräknas ta. Storleken på arvodet till en advokat kommer därför främst bestämmas utifrån detta. En advokat som har specialistkompetens inom vissa juridiska områden debiterar ofta ett något högre pris för ärenden som rör sig inom ramarna för det området. 

Ofta är det svårt att på förhand få en exakt prisbild av vad du kommer betala för att anlita en advokat. Det finns olika slags prismodeller som kan användas. Vi kommer nu gå in på dem lite närmare så att du vet vilka alternativ som finns. 

Vad kostar en advokat i timmen?

Som vi var inne på finns det inga fasta avgifter som alla advokater debiterar för sitt arbete. Det finns ingen praxis som säger vad en advokat är tillåten att ta betalt per timme. Det finns däremot en så kallad timkostnadsnorm. Den normen bestäms av regeringen. 

Det är svårt att ge exakta siffror på vad en advokat kostar i timmen. Detta eftersom alla advokater har olika taxor, men också för att själva ärendet är avgörande för hur mycket en advokat kostar per timme. Räknar man det i grova drag skulle man kunna säga att timpriset kan ligga på allt från 1500 upp till 6000 kronor per timme. Detta är dock endast en grov beräkning och det finns alltså både ärenden som kostar mer per timme och sådana som är billigare. 

Alla advokater ska följa det regelverk som kommer från Advokatsamfundet. I det framgår tydligt att arvodena ska vara skäliga. Som du märker på de summor vi nämner ovan kan det skäliga arvodet variera kraftigt från fall till fall. 

Fast pris för advokat

Vissa advokater kan erbjuda sina tjänster till ett fast pris. För att du ska få ett fast pris behöver advokaten på förhand kunna avgöra hur mycket arbetsbörda hen behöver lägga ner på ärendet. Om det inte går att förutspå mängden arbete som krävs är det ovanligt att en advokat erbjuder sina tjänster till ett fast pris. 

Med det sagt är det därför ofta i enklare ärenden som du får ett fast pris för att anlita en advokat eller jurist. Fasta priser tillämpas ofta när det gäller:

 • Samboavtal
 • Äktenskapsförord
 • Testamenten
 • Dokument som behövs för bolagsbildning

Anledningen till att sådana uppdrag kan fås till ett fast pris är just för att det är relativt enkelt att räkna ut hur mycket arbetstid som behövs. 

Advokater kan arbeta på provision

Vissa advokater arbetar på provision. Det sker sällan i enstaka privata ärenden men kan tillämpas om en advokat anlitas av ett stort företag för en eller annan anledning. Alla advokater erbjuder sig inte att arbeta på provision. 

FINANSIERING

Finansiering av advokat

När man ser de priser som en advokat debiterar är det lätt hänt att man blir något avskräckt. Summorna ser ofta höga ut och det är inte ovanligt att man avböjer att anlita en jurist eller advokat för att man förstår att det kommer kosta en hel del. 

Ifall du själv inte har den kompetens som behövs för att lösa den situation du är i är det ändå oftast ett bra drag att anlita en advokat. Anledningarna till detta är många, men vi kommer lista några av de främsta fördelarna med att ta hjälp av en kunnig advokat:

 • En advokat arbetar uteslutande för dig och bevakar dina intressen.
 • Advokaten strävar efter att hitta lösningar på de juridiska problem du har hamnat i.
 • Advokater har en erfarenhet och kunskap som du inte har. De känner till lagen och juridiska förfaranden. 

Kort och gott kan det arvode du får betala för en advokat vara värt det om du placerar summan i jämförelse med mängden tid du själv hade behövt lägga ner på din situation för att komma fram till en lösning. I de flesta fallen kommer en advokat dessutom hjälpa dig till en bättre lösning än vad du själv hade kunnat åstadkomma. 

Rättsskydd i hemförsäkring

Om du har hamnat i en situation där du behöver juridisk hjälp behöver du inte alltid betala för advokatens arvode själv. Sedan 1997 kan den som behöver hjälp av en jurist eller advokat använda sig av sin hemförsäkring. I hemförsäkringen finns nästan alltid ett rättsskydd. Om du har rättsskydd i din hemförsäkring och det ärende som ska drivas lever upp till försäkringsbolagens krav kommer du betala en reducerad summa för advokatens tjänster. 

Hur stor del av arvodet som försäkringsbolaget kommer betala regleras i ditt försäkringsbrev. Det är relativt vanligt att försäkringsbolaget står för 80 % av kostnaderna medan du själv får stå för 20 % av dem. Har du en hemförsäkring och ska anlita en advokat är det att rekommendera att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att se vad som gäller för just dig innan du och advokaten du vill anlita ingår ett avtal med varandra.

Rättshjälp från staten

Alla har kanske inte en hemförsäkring. Det finns också ärenden som inte omfattas av hemförsäkringens villkor och då kan det snabbt bli för dyrt att anlita en advokat. Vid sådana tillfällen kan det finnas en annan lösning. Du kan ha rätt att få rättshjälp från staten. 

För att du ska ha rätt att få rättshjälp från staten får du inte ha en inkomst som är för hög. Du får inte tjäna mer än 260 000 kronor per år. Om du tjänar mer än så har du inte rätt att få rättshjälp. Om du har rätt att få rättshjälp så kan den advokat du anlitar hjälpa dig att skicka in en ansökan om detta. Advokater har dessutom bra koll på vilka slags ärenden som omfattas av rättshjälp och vilka regelverk det finns gällande det. Du kan alltså inte få rättshjälp från staten för alla slags rättsliga tvister. Det är endast vissa som omfattas och rättshjälpen erbjuds till personer som har en lägre inkomst och därmed inte skulle ha möjlighet att anlita juridisk hjälp själva. 

Enligt en god advokatsed ska en jurist eller advokat alltid berätta för sina klienter om att det kan finnas möjlighet att använda rättshjälp från staten eller rättsskydd i försäkringen. Advokaten har också en skyldighet att informera dig om möjligheten att få en så kallad offentlig försvarare. 

brott

Kostnader för advokat om man är brottsmisstänkt eller utsatt

Beroende på om en person är misstänkt för eller har blivit utsatt för ett brott finns det olika regelverk som tillämpas. Om en person är misstänkt för att ha gjort ett grovt brott har den individen alltid rätt att få en offentlig försvarare. Om någon har blivit utsatt för ett brott kan denne i vissa fall ha rätt att få ett målsägandebiträde vars arvode betalas av staten. 

Staten går också in och betalar de kostnader som är förknippade med ett offentligt biträde i andra situationer. Staten betalar kostnaderna om ärendet som drivs har en stor påverkan på en individs liv. Det kan exempelvis handla om:

 • Ärenden som rör beslut om tvångsvård
 • När en asylsökande ska få sitt ärende prövat i en rättslig instans

sammenfattning

Sammanfattning om kostnad för en advokat

I början av ett uppdrag ska du som behöver anlita en advokat se till att du har förstått hur advokaten kommer räkna ut kostnaden för arbetet. Hur mycket du får betala kommer bero på vilken kompetens advokaten du anlitar har, vad ärendet gäller och hur lång tid det kommer ta att lösa den situation du har hamnat i. 

Det vanligaste när det kommer till kostnad för en jurist eller advokat är att priset blir timbaserat. Du betalar således advokaten en viss summa per timme hen lägger ner på ditt ärende. Tänk på att det inte endast är viktiga telefonsamtal eller förhandlingar som tar advokatens tid. Om det behöver inhämtas information, göras efterforskningar eller någonting annat är även det saker du som klient kommer debiteras för. 

En advokat ska kontinuerligt informera dig om vilka kostnader som uppkommit hittills. Ifall du under en pågående process vill veta hur kostnaderna ser ut ska du kontakta din advokat för att få information om detta. På samma sätt har en advokat också skyldighet att genast informera dig om det skulle uppkomma några tilläggskostnader som ni inte har avtalat om från första början.

Rättshjälp från staten

Om du har en hemförsäkring kan du kontrollera ifall du har rätt att få ersättning från försäkringen för att anlita en advokat. Ifall du inte har en hemförsäkring med rättsskydd, eller om den situation du är i inte omfattas av försäkringen kan staten i vissa fall hjälpa till. Staten kan erbjuda rättshjälp om du har en låg inkomst men behöver anlita ett juridiskt ombud. Din advokat hjälper dig att skicka in en ansökan om rättshjälp.

Våra jurister besitter den kompetens du behöver

Synega utvecklar moderna tjänster och strävar efter att bli det konsultföretag som företag väljer att anlita, oavsett var i världen de befinner sig. Det här uppnår vi genom att erbjuda ett stort utbud av professionella tjänster, alltid till ett bra pris och uteslutande via internet.