redovisning

Vad är redovisning? Allt du behöver veta (intern, extern mm.)

Redovisning är viktigt för alla företag, både enskilda firmor och aktiebolag. Även ekonomiska och ideella föreningar behöver veta vilka krav det finns på redovisning. Syftet med redovisning är att dokumentera och sammanställa den ekonomiska informationen i verksamheten. Det finns flera regler och lagar som styr kraven på ett företags redovisning.

Vad ingår i redovisning?

Det är flera delar som ingår i den redovisning ett företag ska göra. Redovisning innefattar exempelvis den löpande bokföringen, det vill säga alla ingående och utgående transaktioner som görs på vardaglig basis, men även bokslut och årsredovisning. 

En välgjord redovisning är viktig eftersom många beslut som fattas i verksamheten grundar sig på den. Dessutom är redovisningen ett sätt för företaget att ge upplysningar till andra som är intresserade av verksamheten, samtidigt som den är viktig för att företaget själv ska hålla koll på ekonomin. Kort sagt är redovisningen mycket mer än bara pappersarbete som är lagstadgat. Man kan dela in redovisningen i intern och extern redovisning, och skillnaden mellan dessa ska vi gå igenom nu.

Intern redovisning

Intern redovisning är det som företaget själv använder för att kunna kontrollera och styra verksamheten. Till intern redovisning räknas exempelvis budget, projekt- och produktkalkylering samt efterkalkylering. Den interna redovisningen är inte något som regleras i lagstiftningen utan fungerar mer som ett underlaget för de beslut ni ska ta i företaget. Intern redovisning är inte heller någonting som ni måste delge till offentligheten, utan den är endast för ert eget bruk och för att ni ska kunna utveckla företaget framåt.

Extern redovisning

Den externa redovisningen är den som är reglerad i lagen. Det är således också den som är offentlig. Till extern redovisning hör årsbokslut, koncern- och årsredovisning och även delårsrapporter. Mycket av det som hör till den externa redovisningen kan man som företag systematisera genom olika program som hanterar exempelvis löneredovisning, projektredovisning och lagerbokföring. Sådan information ingår inte i den externa redovisningen, men att använda sådana system gör det ofta enklare att upprätta en korrekt extern redovisning. 

Eftersom många företag använder system för sådana frågor är skiljelinjen mellan intern och extern redovisning ibland svår att dra, men det är då de lagstadgade kraven kring redovisning gör det tydligare kring vad ni ska offentliggöra och skicka in i dokumentationsform till myndigheter. 

Redovisningens syfte och ändamål

De externa redovisningen har som syfte att ge en rättvis bild av företagets ekonomi, resultat och ställning. Genom redovisningen är det möjligt att göra en bedömning av hur man tror att framtiden kommer se ut för företaget. 

Redovisningen är även det som fungerar som underlag när Skatteverket räknar ut hur mycket skatt ett företag ska betala. 

Redovisningen ska följa bokföringslagen 

Redovisning är ett begrepp som innehåller flera delar, varav bokföring är en av dem. Bokföringslagen reglerar många saker som rör företagets bokföring. Alla företag som är bokföringsskyldiga ska följa de bestämmelser som finns i bokföringslagen. I lagen finns det bestämmelser om:

 • Löpande bokföring
 • Verifikationer
 • Räkenskapsår
 • Vad det innebär att vara bokföringsskyldig
 • Arkivering

Löpande bokföring

Löpande bokföring innebär att du registrerar alla ekonomiska händelser i företaget. Det vill säga att du dokumenterar utgifter och intäkter. Enligt bokföringslagen ska det gå att styrka alla transaktioner, så till redovisningen hör även att spara kvitton och fakturor på ett bra sätt. Ofta är det allra lättast att ha ett smidigt ekonomiprogram så att alla transaktioner och även verifikationer kan sparas digitalt. 

Bokföringen i ett företag ska innehålla:

 • Verifikationer
 • Balans- och resultatrapporter
 • Årsbokslut eller årsredovisning

Bokföringen är nyttig för företaget

Den löpande bokföringen gör det möjligt för dig som företagare att få lägesrapporter om företagets ekonomi och verksamhet på månatlig basis. Via bokföringen går det också att jämföra resultaten med tidigare månader och att räkna ut hur mycket pengar det är möjligt för dig att ta ut ur företaget. 

Vem kan göra bokföringen?

Bokföringen kan du göra själv som företagare, eller också kan du välja att anlita någon som hjälper dig med det. En redovisningskonsult eller en redovisningsbyrå kan hjälpa till med den löpande bokföringen. 

Årsbokslut och årsredovisning

När ett räkenskapsår är slut ska alla företag göra ett bokslut. Bokslutet kan man säga är avslutet på den löpande bokföringen. Bokslutet görs antingen som en årsredovisning eller ett årsbokslut. Vilka krav som gäller beror på företagsform och på hur omfattande verksamheten är.

Årsbokslut för enskild firma

Om du har en enskild firma kan du göra ett förenklat årsbokslut, ett vanligt årsbokslut eller en årsredovisning. Ett förenklat årsbokslut kan du göra om du har en omsättning på mindre än tre miljoner kronor. Är omsättningen större än det måste du göra ett vanligt årsbokslut. 

Ett förenklat årsbokslut ska innehålla:

 • En balansräkning
 • En resultaträkning

En balansräkning visar hur företaget ligger till med skulder, tillgångar och eget kapital. De information som uppges i balansräkningen ska vara baserad på hur ekonomin såg ut på den sista dagen under räkenskapsåret som gäller. En resultaträkning redogör för företagets intäkter, kostnader och resultat under hela räkenskapsåret.

Ett vanligt årsbokslut för en enskild firma ska innehålla:

 • En balansräkning
 • En resultaträkning
 • Tilläggsupplysningar på resultat- och balansräkningen

Årsredovisning enligt K3 för enskilda firmor

Det finns ett regelverk som heter K3 som är något mer omfattande. En enskild firma som räknas som större måste göra en årsredovisning enligt de reglerna. Majoriteten av enskilda firmor räknas dock som mindre. En enskild firma som är större är en som under två på varandra följande räkenskapsår lever upp till två eller tre av de här kriterierna:

 • Antalet anställda har i medeltal varit fler än 50
 • Balansomslutningen har varit mer än 40 miljoner kronor under båda räkenskapsåren
 • Nettoomsättningen har båda åren varit mer än 80 miljoner kronor

Om det skulle vara så att den enskilda firman räknas som en större finns det också ett krav på att företaget ska ha en revisor. Enskilda firmor som inte räknas som större behöver inte ha en revisor. 

Aktiebolag och årsredovisning

Alla aktiebolag ska skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket. Det går att skicka in den digitalt. Antingen ska årsredovisningen följa K2- eller K3-regelverken. Vilka regelverk som tillämpas beror på om bolaget är att anses som större eller mindre. 

För att göra det enklare kan man dela upp årsredovisningen i flera steg. Det finns mycket nyttig information om det här på verksamt.se, där de även har gjort en film som sammanfattar årsredovisning för aktiebolag.

Utöver att årsredovisningen ska skickas i till Bolagsverket ska du som har ett aktiebolag också skicka in:

 • Fastställelseintyg
 • Revisionsberättelse (gäller företag som ska ha revisor)
 • Koncernredovisning eller -revisionsberättelse om företaget är moderbolag i en stor koncern 

Ska aktiebolaget redovisa enligt K2 eller K3?

Aktiebolag som är mindre kan redovisa enligt K2. Större aktiebolag ska redovisa enligt K3 som är huvudregelverket. Vad gäller aktiebolag och om de ska räknas som större eller mindre är samma kriterier som för enskilda firmor aktuella. Det vill säga, att om aktiebolaget bockar av åtminstone två av de här kriterierna under de senaste två åren så är det ett större bolag:

 • Fler än 50 anställda i medeltal under båda åren
 • Mer än 40 miljoner kr i balansomslutning vardera år
 • Mer än 80 miljoner kr i nettoomsättning vardera år

K2-årsredovisning för aktiebolag

En K2-årsredovisning ska alltid innehålla:

 • Resultaträkning
 • Förvaltningsberättelse
 • Balansräkning
 • Kompletterande information, så kallade noter

K3-årsredovisning för aktiebolag

En K3-årsredovisning för aktiebolag ska innehålla:

 • Förvaltningsberättelse
 • Balansräkning
 • Resultaträkning
 • Noter
 • Dokumentation över förändringar i bolagets egna kapital
 • Kassaflödesanalys

Revisor i aktiebolag

Till redovisningen hör att aktiebolag som ska ha en revisor ska lämna in en revisionsberättelse. Alla aktiebolag behöver inte ha en revisor. Kravet på revisor träder i kraft om två eller tre av följande stämmer in på företaget (observera att punkterna ska ha varit uppfyllda två år i rad):

 • Företaget har, i medeltal, fler än tre anställda
 • Företaget har 1,5 miljoner SEK eller mer i sin balansomslutning
 • Företaget har 3 miljoner SEK eller mer i sin nettoomsättning

Detta är redovisning – en sammanfattning

Som du säkert märkt nu är redovisning ett brett begrepp som innefattar flera områden. Till ett företags redovisning hör allt som rör ekonomin, om man ska förklara det enkelt. Begreppet innefattar således bokföring, bokslut, årsredovisning och deklarationer. Även rapporter och andra underlag hör till redovisningen, även fast sådana inte alltid blir offentliga för allmänheten eller investerare och kunder. 

Redovisningen styrs av flera lagar. Bokföringslagen, årsredovisningslagarna och EU-förordningar är några regelverk som tillämpas. Bland annat finns IAS-förordningen som har till syfte att alla medlemsländer i EU ska följa samma redovisningsstandard för att på det sättet göra det tydligare med insyn och överblick. Vill du veta mer om de förordningar som finns gällande redovisning på EU-nivå finns mycket bra information hos Skatteverket. 

Få hjälp med redovisning

Redovisningens alla delar kan ta en hel del tid att förstå sig på. Det går utmärkt att göra redovisningen själv som företagare, oavsett om man har ett aktiebolag eller en enskild firma. Men, i många fall är det klokare att anlita en extern byrå som kan hjälpa till med redovisningen. Detta eftersom du som företagare då får mer tid över att lägga på att utveckla verksamheten samtidigt som du kan vara säker på att redovisningen görs i enlighet med de lagar och regler som finns. 

Om du är intresserad av att ta hjälp med redovisning är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Synega. Genom moderna lösningar har vi möjliggjort för företag av varierande storlekar och inom olika branscher att få redovisningshjälp på det sätt som företaget själv önskar. Vi har moderna prismodeller och flexibla lösningar så att du kan ta hjälp med just de saker du själv vill. Antingen kan du anlita oss för separata och mindre uppgifter, eller också kan du välja att överlåta hela redovisningen åt oss. 

Vi ser fram emot att ta emot din förfrågan. Den skickar du in via vår hemsida, och det kostar naturligtvis ingenting innan du bestämmer dig för om du vill gå vidare med vår hjälp.