revisor

Revisor eller redovisningskonsult: Vad är skillnaden och vilken behöver du?

Revisor och redovisningskonsult är en yrkesbeteckning som många tror betyder samma sak. Men, att arbeta som revisor innebär något helt annat än att vara redovisningskonsult och därför ska de inte blandas ihop. Båda yrkesrollerna är lika viktiga för ett företag, men det gäller att veta vilken av dem du har behov av. I den här guiden kommer vi klargöra vad en revisor gör och vad en redovisningskonsult gör så att du som har ett företag ska veta vilken av dem det är du behöver.

Företag behöver administration och kontroll

Att ha ett företag är både utmanande, roligt och utvecklande. Det är viktigt att man har en tydlig verksamhetsplan och en utarbetad affärsidé. De allra flesta företagare startar ju sina bolag för att de har ett brinnande intresse för området de verkar inom, och för att de ser att det finns ett utvecklingspotential.

I den bästa av världar skulle en företagare kunna ägna all sin tid åt att endast fokusera på själva verksamheten och driften av den. I verkligheten ser det inte riktigt ut så. Det finns väldigt många krav gällande rapportering som ett företag måste följa. Gör man det inte kommer det kosta en dyrt. Det är också därför det är viktigt att man ser till att det blir rätt från första början. 

Det administrativa arbetet får ändå inte innebära så mycket jobb att man inte har den tid man behöver för att fokusera på verksamheten. Att bli överväldigad av mängden administrativt arbete är lätt hänt, och det är något som kan hända för alla som har ett företag oavsett hur stort eller litet bolaget är. Det är i sådana situationer som det lönar sig att ta hjälp av experter utifrån som kan avlasta styrelsen och näringsidkaren och se till att de krav som finns följs till punkt och pricka. 

Skillnaden mellan en revisor och redovisningskonsult

Som vi tidigare varit inne på finns det stora skillnader mellan en revisor och en redovisningskonsult. Vi kommer gå närmare in på vilka uppgifter de olika yrkesrollerna har och vad de kan göra för företaget senare i vår guide, men kommer inleda med att förklara de allra mest grundläggande skillnaderna.

En revisor är en person som agerar oberoende. Denne gör en granskning av företaget, både vad gäller styrelsens förvaltning och den ekonomiska förvaltningen. En revisor är således en extern part. En redovisningskonsult å sin sida kan vara en person som avlastar företaget i sådana administrativa uppgifter som behöver göras på löpande basis, exempelvis bokföring. 

Vad kan en redovisningskonsult göra för ett företag?

Det jobb en redovisningskonsult gör kan man i mångt och mycket likställa med sådana uppgifter som vanligen ingår i ett klassiskt ekonomijobb. Redovisningskonsulter kan exempelvis ta hand om den löpande bokföringen under ett kalenderår eller registrera fakturor. Redovisningskonsulter kan också ha lönehanteringsansvar. 

Kortfattat kan alltså en redovisningskonsult göra allt det som rör den dagliga verksamheten och ekonomin. Det går antingen att anställa en redovisningskonsult på ett kortare uppdrag när man behöver extra arbetskraft, eller också kan man anställa en redovisningskonsult som tar hand om allt administrativt arbete som rör redovisningen. 

Redovisningskonsulter är kunniga inom företagsekonomi och det innebär också att de kan ha en konsulterande roll gentemot företagets styrelse och ägare. Vissa som jobbar på det sättet väljer att specialisera sig inom vissa specifika områden så att de kan erbjuda spetskompetens till företag som behöver göra förändringar i verksamheten. Värt att tänka på som företagare är att även fast en redovisningskonsult kommer med råd så är det alltid styrelsen eller ägarna som är ansvariga för de förändringar och åtgärder som vidtas. 

En redovisningskonsults utbildning och erfarenhet

En person som vill arbeta som redovisningskonsult kan ha samlat på sig erfarenhet på olika vis, på samma sätt som de kan ha olika slags utbildningar. En del börjar med att studera ekonomi och arbetar därefter som ekonomiassistenter, innan de avancerar till att bli redovisningskonsulter. Det går också att utbilda sig direkt till redovisningskonsult på en yrkeshögskola. Utbildningen brukar vanligen vara runt 240 studiepoäng och i den ingår sådana kurser som behövs för att klara av de mångfacetterade arbetsuppgifterna. 

Auktoriserade redovisningskonsulter

Ett företag som vill hitta en bra redovisningskonsult kan med fördel leta efter kandidater som är auktoriserade. Att en redovisningskonsult är auktoriserad innebär att de lever upp till vissa krav vad gäller utbildning och erfarenhet. I Sverige kan redovisningskonsulter antingen vara auktoriserade via Srf eller FAR. Det är med andra ord inte alla redovisningskonsulter som får kalla sig för auktoriserade, utan endast de som har ansökt om att få en auktorisation och blivit godkända av någon av de två ovan nämnda. 

Vad gör en revisor?

En revisor är en oberoende granskare. Med det menas att revisorn inte har något inflytande över själva verksamheten i företaget, utan att personen istället ska kontrollera det arbete och den förvaltning som företaget har och gör. Revisorn kan därför inte vara en person som har ett eget vinstintresse i företaget. I korthet innebär det att en familjemedlem till någon i styrelsen, eller en styrelseledamot, inte får vara revisor. Då blir den personen jävig och det förtar hela syftet med själva revisionen.

En revision är alltså en granskning. Det man gör när man är revisor är att man går igenom alla dokument som finns, såväl bokföring som stadgar och bestämmelser, för att därefter kontrollera om företaget faktiskt har agerat i enlighet med de beslut som finns. Många revisorer är delaktiga i företagets verksamhet och granskar den löpande under året, men det största arbetet inleds när årsredovisningen är klar. Den kommer revisorn att gå igenom väldigt noga och därefter skriva en revisionsberättelse. I revisionsberättelsen lämnar revisorn ett uttalande om hens åsikter om förvaltningen, och om det kan anses vara rimligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller inte. 

En revisor sitter vanligtvis kvar på sitt uppdrag under en längre tid. Ibland flera räkenskapsår eftersom det innebär att denne får en större inblick i verksamheten. Oftast anlitar man en revisor på en uppdragstid på om minst ett år, men det går att byta revisor mitt under ett år om man av någon anledning inte är nöjd eller om revisorn vill avbryta sitt arbete.

Auktoriserad revisor

Det går att vara revisor som antingen är auktoriserad eller icke auktoriserad. En auktoriserad revisor har yrkeserfarenhet och har avlagt revisorsexamen med godkänt resultat. En del företag måste ha en auktoriserad revisor. För att veta vad som gäller för dig kan du läsa mer hos Bolagsverket.

Då behöver du en redovisningskonsult

Så, ska du då anlita en revisor eller redovisningskonsult? Det är en redovisningskonsult du ska leta efter om du vill ta in en extra person, utan att anställa denne i företaget, för att göra sådana arbetsuppgifter som rör verksamhetens administration. Du kan formulera konsultens uppgifter enligt de behov du har och försöka hitta en kandidat som passar in på kriterierna och som gärna arbetar med det du behöver. 

Då behöver du en revisor

Att ha en revisor som granskar företaget är inte bara något tråkigt som måste göras. Speciellt för företag som vill granska så att de använder sitt kapital på rätt sätt, och som önskar kunna utveckla och expandera företaget, är det ofta väldigt nyttigt att ha en revisor. Utöver att revisorn gör en granskning kommer de nämligen ha en sådan insikt i företagets verksamhet att de kommer kunna lägga märke till problemområden som kan förbättras. Därför ska en revisors arbete inte underskattas. 

Alla bolag behöver inte en revisor

Något som är viktigt att veta är att alla företag inte behöver ha en revisor. Det finns vissa bolag som måste ha det, och det är sådana som räknas som större aktiebolag. Ett större aktiebolag är ett som har en viss nettoomsättning och balansomslutning samt antal anställda. Det finns tydliga riktlinjer för när ett aktiebolag behöver ha en auktoriserad revisor hos Bolagsverket

Företag som enligt lag måste ha minst en auktoriserad revisor behöver anmäla vem det är till Bolagsverket. Om man inte hittar en revisor kan man också begära att Bolagsverket utser en åt företaget.

Trots att alla företag alltså inte måste ha en revisor enligt lagen kan det i många fall löna sig att ha det. Revisorns kompetens och möjlighet att hjälpa företaget får inte underskattas. Det är alltid bra att diskutera tillsammans med en revisor om hur hen kan hjälpa företaget om man överväger att eventuellt anlita en revisor för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och lönsamhet.

Checklista – revisor eller redovisningskonsult

För att sammanställa alla de saker vi har gått igenom i den här guiden har vi gjort en checklista som du kan gå igenom när du ska avgöra om det är en revisor eller en redovisningskonsult du behöver anlita. 

  1. Vilka är uppgifterna?
    Ska personen göra löpande bokföring och redovisning eller behöver du att någon granskar det som görs? Om det är en som utför själva redovisningsarbetet som behövs är det en redovisningskonsult som behövs. Ska personen istället granska redovisningen när den är klar för att kontrollera så det ser korrekt ut i enlighet med lagar, bestämmelser och stadgar är det istället en revisor som ska anlitas.
  2. Uppdragstid
    En konsult är någon man tar in på konsultbasis, det vill säga ofta tillfälligt. En revisor å sin sida är någon som ofta sitter längre på sitt uppdrag eftersom dennes arbete behöver en större insikt i företaget som helhet. 
  1. Auktoriserad eller inte auktoriserad
    Det finns både auktoriserade och icke auktoriserade redovisningskonsulter och revisorer. Om det är en revisor du behöver måste du kontrollera om lagen gör gällande att revisorn ska vara auktoriserad i just ditt företags fall. När det handlar om redovisningskonsulter finns det inte på samma sätt lagstadgade krav, men en auktoriserad redovisningskonsult har ett betyg på sin kompetens och sin erfarenhet som kommer ge en större trygghet till dig som företagare.