föreningsrevisor

Föreningsrevisor: En komplett guide för 2023 (krav, tips mm)

Att utse rätt revisor i en förening är A och O för att allt vad gäller ekonomi och verksamhetsplan ska fungera så smärtfritt som möjligt. En föreningsrevisor har flera uppgifter. Revisorn ska granska och understödja föreningens verksamhet. I den här guiden kommer du få läsa om vem som behöver en föreningsrevisor, vad revisorns arbetsuppgifter är och hur ni ska resonera för att kunna hitta rätt revisor.

Vilka föreningar behöver en revisor?

Alla ekonomiska föreningar ska ha åtminstone en revisor. Vem som ska vara revisor för föreningen bestäms av föreningsstämman, förutsatt att stadgarna inte säger någonting annat. Bland annat kan idrottsföreningar, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar ha en revisor. 

I samband med att föreningen startas behöver ni inte registrera en revisor hos Bolagsverket. Det ni däremot behöver känna till är att det finns olika krav på vem som kan vara revisor beroende på vilken slags förening det är frågan om. Om det senare är så att verksamheten i föreningen förändras kan det bli nödvändigt för er att registrera en revisor.

Krav på en föreningsrevisor

En föreningsrevisor måste uppfylla vissa krav som är lagstadgade. En revisor måste vara myndig, får inte ha en förvaltare och inte heller ha näringsförbud eller vara försatt i en konkurs. 

I alla föreningar krävs det inte att revisorn är auktoriserad, men om minst två av de följande kriterierna är uppfyllda de två senaste räkenskapsåren behöver föreningen ha åtminstone en auktoriserad revisor. Dessa krav gäller såväl för ekonomiska som för ideella föreningar.

  • Föreningen i medeltal har fler än 50 anställda
  • Föreningen har över 40 miljoner SEK i balansomslutning
  • Föreningen har över 80 miljoner SEK i nettoomsättning

Eftersom minst två punkter ska vara uppfyllda under två på varandra följande räkenskapsår finns det inte ett krav om att en förening ska ha en registrerad revisor under de två första räkenskapsåren som den är verksam.

Registrera revisor för en förening

Efter varje räkenskapsår behöver ni kontrollera om föreningen behöver en registrerad revisor. Alla föreningar som räknas som större behöver en registrerad och auktoriserad revisor. En registrering hos Bolagsverket kan ni göra på verksamt.se. Tänk på att det i föreningens stadgar brukar framgå hur många revisorer föreningen ska ha. En del föreningar har alltid minst två revisorer, medan andra kanske bara har en.

En föreningsrevisor får inte vara jävig

För att jäv inte ska förekomma får revisorn inte sitta med i styrelsen för föreningen eller vara suppleant i styrelse. En föreningsrevisor får inte heller vara släkt, gift eller sambo med någon som sitter i styrelsen. Det är däremot tillåtet att revisorn är medlem i föreningen. 

Anledningen till att en revisor inte får vara jävig är att det inte ska uppstå en intressekonflikt. För att en revisor ska ha förtroende från medlemmarna behöver denna vara objektiv och inte ha egna intressen som kan påverka eventuella rekommendationer och granskningar som denne gör.

Mandattid för en föreningsrevisor

Uppdraget en revisor har i föreningen gäller i regel under ett räkenskapsår. Skulle någonting annat vara bestämt i föreningens stadgar är det istället det som står i dem som gäller. Oberoende av vad som står i stadgarna får en mandatperiod inte vara längre än fyra räkenskapsår på raken. Det går alltså inte att utse någon till föreningsrevisor på en uppdragstid som är tills vidare. 

Föreningsrevisorernas arbetsuppgifter

Som föreningsrevisor ska man verka som ett ombud för medlemmarna och granska det arbete som styrelsen gör, för att se till att det följer medlemmarnas intressen. Det är föreningens medlemmar som utser revisorn på årsmötet, på samma sätt som det är medlemmarna som väljer styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter. 

Till arbetsuppgifterna en revisor har är således att under verksamhetsåret kontrollera de beslut som styrelsen tar och att se så att styrelsen följer de stadgar som föreningen har. Revisorn ska även kontrollera så att styrelsen arbetar i enlighet med de beslut som har blivit fattade av föreningens medlemmar på årsmötet. 

Kontrollen av styrelsens arbete ska ske löpande under året. Det innebär att en föreningsrevisor måste vara väl insatt i vad som händer i föreningen och i styrelsens arbete hela tiden under verksamhetsåret. Revisorn har till uppgift att hålla sig själv underrättad om vilka beslut som har fattats. 

Granskning av ekonomin

En revisor har en viktig uppgift som består av att granska föreningens ekonomi. Till den ekonomiska granskningen hör att kontrollera hur styrelsen hanterar ekonomin och att säkerställa att de sköter den på ett korrekt sätt. 

Ekonomisk granskning betyder också att en föreningsrevisor ska kontrollera ekonomiska rapporter, verifikationer och bokföring för att sedan stämma av dessa mot den budget som föreningsstämman har fastslagit. 

Andra uppgifter en föreningsrevisor har gällande ekonomin på löpande basis är:

  • Att kontrollera så att eventuella regler för utgifter följs. Vissa föreningar har regler gällande hur stora belopp en viss person eller grupp har tillåtelse att använda utan att få lov av styrelsen.
  • Att säkerställa att styrelsen har inblick i och kontroll över att regler gällande utgifter följs av olika utskott, kommittéer och grupper i föreningen. 

Revisorerna ska göra en förvaltningsrevision

En föreningsrevisor ska göra en förvaltningsrevision. I korthet innebär det att revisorn ska granska styrelsens arbete för att sedan ge sitt utlåtande kring om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet när verksamhetsåret är över. 

En förvaltningsrevision kan göras på flera sätt. Det enklaste sättet är att revisorn läser alla protokoll från styrelsemöten, granskar de diskussioner som hållits och kontrollerar vilka beslut styrelsen har tagit. Alla beslut styrelsen har tagit måste stämma överens med de bestämmelser som finns i föreningens stadgar. 

Revisorns uppgift är att kontrollera att styrelsen inte har tagit beslut som finns utanför deras mandatområde. Med det menas att revisor behöver se till att styrelsen enbart har tagit beslut om sådana saker som de har rätt att bestämma om. I förvaltningsrevisionen ska revisorn även granska ifall de beslut som styrelsen har tagit har blivit genomförda. 

En revisor har rätt att:

  • Få ta del av styrelseprotokoll och övriga handlingar på löpande basis
  • Få tillgång till all föreningens bokföring på löpande basis
  • Senast en månad innan årsmötet få ta del av föreningens räkenskaper för året

Utifrån de handlingar revisorn har tillgång till skall denna skriva en revisionsberättelse som ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet. Revisionsberättelsen kommer presenteras på årsmötet/föreningsstämman och i den finns även en rekommendation kring om revisorn anser att medlemmarna ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Vikten av att välja rätt revisor

Många föreningar glömmer tyvärr bort vikten av att välja rätt revisor till föreningen. En revisor ska inte enbart granska så att styrelsen följer alla regler och stadgar, utan kan också ha en viktig uppgift i att verka rådgivande. 

Att välja en revisor som har god ekonomisk kunskap, en bra insyn i föreningens verksamhet och arbete är en förutsättning för ett lyckat samarbete. En revisor som har ett engagemang i föreningens arbete kan underlätta på många sätt. Bland annat kan de ge råd när styrelsen ska ta ett viktigt beslut och väljer mellan olika alternativ, om kassören har en skattefråga eller behöver hjälp med sitt redovisningssystem. I alla sådana situationer kan revisorn eller revisorerna fungera som ett bollplank som underlättar arbetet. 

Styrelsen och revisorernas förhållande

Det finns några grundregler som gör att samarbetet mellan styrelsen och revisorerna kommer fungera så bra som möjligt. En av de viktigaste är att styrelsen och revisorerna ska ha en löpande kontakt under året. Det gör det lättare för revisorerna att göra sitt jobb medan styrelsen kan ha nytta av deras tips och råd när de behövs.

En sak som är viktig att komma ihåg är att styrelsen inte kan ge order till revisorerna, och att revisorerna inte heller kan ge order till styrelsen. Alla som har blivit valda till sina positioner av föreningens medlemmar har blivit det för att sköta just sina arbetsuppgifter. 

Bokföringsplikt i föreningar

Bokföringslagen gör gällande att alla fysiska och juridiska personer som har en näringsverksamhet är skyldiga att bokföra sina transaktioner. Det innebär att det finns föreningar som inte är bokföringsskyldiga enligt lagen. Även fast lagen inte kräver en bokföring är det dock att rekommendera att alltid ha en bokföring. Det brukar dessutom ofta framgå bestämmelser kring bokföring i en förenings stadgar oberoende av om föreningen är bokföringsskyldig eller inte. 

För en ideell förening gäller att det ska finnas ett kassaregister om föreningen har en försäljning av skattepliktiga tjänster eller varor på över 190 400 kronor och betalning sker med kort, swish, annan elektronisk betalning eller via kontanter. Ska en ideell förening ha ett kassaregister kan ni anmäla det hos Skatteverket.

Lagkassa ska alltid bokföras

I föreningar finns det ofta något som kallas för lagkassor. En lagkassa kan innehålla pengar som exempelvis en enskild utövare eller ett lag har tjänat in. Lagkassor ska alltid bokföras och föreningens styrelse har mandat att bestämma vad som ska göras med de pengarna. 

Vi hjälper er förening med revision

Om ni inte har hittat en lämplig revisor till er förening ser vi på Synega fram emot att få hjälpa er. Vi arbetar med revision på distans och utifrån de behov ni har i er förening. Eftersom vi har auktoriserade revisorer på olika platser kan ni välja den som har bäst kompetens för just er verksamhet snarare än att ni behöver välja en revisor som finns på samma ort som ni finns. 

Revision med vår hjälp är enkelt och smärtfritt, och vi erbjuder den dessutom till ett konkurrenskraftigt pris. Vi finns till för att kunna verka som bollplank i allt som rör ekonomiska frågor, är ett stöd för styrelsen och granskar alla era dokument och era beslut så att föreningen kan fortsätta utvecklas i rätt riktning.