samfällighetsförening

Revisor i samfällighetsförening

En organisation som ägs och drivs av medlemmarna och har som syfte att gemensamt underhålla och förvalta ett område eller en fastighet kallas för en samfällighetsförening. En samfällighet kan bland annat röra fastigheter, fiskeområden, vägar eller mark- och vattenområden. Alla medlemmar i en samfällighet betalar en årlig avgift och det är den som används för att täcka kostnader för underhåll, skötsel och förbättringar av det gemensamma området.

Det finns lagstadgade skyldigheter som gäller för en samfällighetsförening. Samtliga dylika föreningar regleras i lagen om samfälligheter (1973:1150). Beroende på vilken slags samfällighet man har kan det behöva upprättas en bokföring och i vissa kan man också behöva en revisor. Om din samfällighetsförening vill anlita en revisor är ni varmt välkomna att ta kontakt med oss på Synega så ser vi till att ni kommer i kontakt med rätt person för uppdraget.

Delägarförvaltning och föreningsförvaltning

Lagen om förvaltning av samfälligheter är den lag som täcker in nästan alla samfälligheter och där framkommer hur en sådan ska förvaltas. Man gör skillnad på två olika typer av samfälligheter och beroende på i vilken kategori en sådan faller in gäller olika regler för förvaltningen.

 • Delägarförvaltning – avsett för samfälligheter som har få delägare
 • Föreningsförvaltning – samfälligheter som förvaltas av en juridisk person

Om en samfällighet har föreningsförvaltning innebär det att man tar majoritetsbeslut. Det är fördelaktigt i situationer när man kanske är oense eftersom det alternativ som majoriteten av alla röstberättigade väljer att lägga sin röst på är det beslut man fattar. I en föreningsförvaltad samfällighet väljer man en styrelse på en föreningsstämma och därefter är det styrelsen som ansvarar för den löpande förvaltningen. I en föreningsförvaltad samfällighet kan man också ha revisorer och även de väljer man på föreningsstämman.

En delägarförvaltad samfällighet kräver att samtliga delägare ska vara överens om alla beslut som tas. I situationer där man inte kan enas om ett beslut går det att kontakta Lantmäteriet för att få till stånd ett så kallat delägarsammanträde. Under ett sådant sammanträde är det möjligt att ta beslut genom majoritetsröstning där alla delägare har rösträtt och om det skulle resultera i ett oavgjort läge kan Lantmäteriet ta beslut å samfällighetens vägnar.

En delägare kan också begära att samfälligheten ska vara föreningsförvaltad och skicka in en ansökan om det. Lantmäteriet håller då i ett sammanträde och kan bistå vid bildandet av en samfällighetsförening.

Samfällighetsföreningars bokföringsskyldighet

När en samfällighet har föreningsförvaltning kan en bokföringsskyldighet inträda. Vilka som har en bokföringsskyldighet regleras i Bokföringslagen. Enligt huvudregeln så har juridiska personer alltid en skyldighet att upprätta en bokföring och den skyldigheten börjar gälla direkt när en juridisk person kan förvärva rättigheter och har skyldigheter, men vad gäller en samfällighetsförening är regelverket något annorlunda. En samfällighetsförening blir bokföringsskyldig om någon av de följande punkterna är uppfyllda:

 1. Tillgångarna överstiger 1,5 miljoner kronor
 2. Föreningen är moderföretag i en koncern
 3. Föreningen har näringsverksamhet

Att bedöma vad som är näringsverksamhet kan i vissa situationer vara knepigt, men enligt Bokföringsnämnden är näringsverksamhet sådant som man kan bedöma att görs av en näringsidkare. Även förvärvsverksamhet räknas till näringsverksamhet om den har ett vinstsyfte, och det gäller såväl yrkesmässig som självständig verksamhet. 

Om man då applicerar de här regelverken på en samfällighetsförening kan man säga att om verksamheten enbart handlar om förvaltning så ses det inte som en näringsverksamhet. Hur en sådan förvaltning kan se ut beror förstås på vilken slags samfällighetsförening man har, men exempelvis kan det handla om att ploga och sanda vägar som hör till samfälligheten. Skulle samfällighetsföreningen däremot ploga och sanda vägar som inte hör till samfälligheten anses det vara näringsverksamhet eftersom det då inte längre handlar om förvaltning av de gemensamma tillgångarna. I en sådan situation skulle alltså samfällighetsföreningen behöva upprätta en bokföring.

Revisioner i samfällighetsföreningar

En samfällighetsförening som faller inom ramarna för bokföringsskyldigheten kan med fördel anlita en revisor. En revisor ger alla som är involverade i samfälligheten en större trygghet eftersom dennes uppdrag är att granska både den ekonomiska och den tekniska förvaltningen av föreningen. Även fast en samfällighetsförening inte är skyldig att ha en bokföring kan det vara fördelaktigt att ändå välja en revisor. I och med det arbete som den eller de personerna gör så får ni i samfälligheten en större inblick i ekonomin och kan även få råd av revisorn kring åtgärder som på sikt kan förbättra den. 

När en revisor gör en revision av en samfällighetsförening går den personen igenom flera områden för att kontrollera så att föreningen följer gällande lagar och regelverk. De saker som en revisor gör är bland annat att:

 • Kontrollera så att det finns verifikationer till bokföringen
 • Gå igenom bokföringen för att kontrollera så att den är upprättad korrekt
 • Följa upp samfällighetsföreningens budget
 • Granska förvaltningen
 • Granska den interna kontrollen
 • Granska resultat- och balansräkningen

Utöver det är det även vanligt att en revisor kontrollerar vilka försäkringar samfällighetsföreningen har och vilket grundskydd som finns. Skulle revisorn upptäcka att det finns brister i försäkringsskyddet kan denne påtala det för föreningen så att det kan åtgärdas. Väljer ni att anlita en revisor genom oss på Synega kommer vi säkerställa att en person med precis rätt kompetens och erfarenhet tar sig an uppdraget för att på det sättet hjälpa samfällighetsföreningen att vara välmående och välfungerande.

Revisorn skriver en revisionsberättelse

Varje verksamhetsår skriver revisorn en revisionsberättelse och i den tar personen upp viktiga insikter och slutsatser som hen har kommit fram till under sitt uppdrag. Bland annat kommer revisorn gå igenom ifall årsrapporten har upprättats enligt god samfällighetsföreningssed, och ifall det finns anmärkningar på något styrelsen har gjort kommer även de sakerna framgå tydligt. En revisor har en skyldighet att ta upp sådana förfaranden som kan leda till att samfällighetsföreningen blir skadeståndsskyldig och genom det kan föreningen i sin tur korrigera eventuella brister i sin verksamhet och förvaltning. På samma sätt kommer revisorn granska och kommentera ifall samfällighetsföreningen har följt alla regelverk och lagar som gäller.

I en revisionsberättelse kommer revisorn också göra ett utlåtande om årsrapporten och huruvida den stämmer överens med resultaten eller inte. Även andra saker som kan anses vara av vikt för medlemmarna i samfälligheten kan tas upp i revisionsberättelsen. I stora drag kan man se berättelsen som ett dokument som syftar till att ge alla medlemmar en inblick i hur verksamheten och förvaltningen har skötts under året och både lyfta saker som varit bra och eventuella brister.

Samfällighetsföreningar som har flera revisorer kan antingen få revisionsberättelser av varje enskild revisor, eller också skriver samtliga revisorer en gemensam berättelse och  undertecknar den allihopa.

Vem kan vara revisor i en samfällighetsförening?

Det är viktigt att den som gör en revision av en samfällighetsförening vet vad hen gör och vilka skyldigheter hen har. En av de viktigaste sakerna som gäller för en revisor är att denna måste agera opartiskt vilket innebär att det inte får finnas något personligt intresse i att framställa saker på ett visst sätt. En revisor måste också vara noga med att agera enligt god revisionssed för att inte bli skadeståndsskyldig. Med det menas bland annat att en revisor inte får låta bli att notera allvarliga överträdelser, komma med felaktiga upplysningar eller ge utlåtanden som inte stämmer överens med verkligheten.

Med detta sagt är det alltså viktigt att man är noga med vem som får det ansvarsfulla uppdraget att verka som revisor i en samfällighetsförening. Den revisor man väljer måste ha en gedigen kunskap om ekonomisk redovisning för att kunna utföra sitt arbete. Eftersom ett revisorsuppdrag kan innebära att man behöver framföra kritik gentemot styrelsens förvaltning är det också viktigt att revisorn inte har en nära relation till någon i styrelsen. Skulle så vara fallet uppstår en jävsituation och då äventyras opartiskheten som är en av grundbultarna för en revision.

Huruvida man ska välja en auktoriserad revisor eller inte är upp till varje enskild samfällighetsförening att avgöra. I mindre föreningar kan det räcka bra med att välja en lekmannarevisor som har ett intresse för ekonomi och kunskap om vad uppdraget innebär, men i många fall är det mycket bättre att välja en auktoriserad revisor eftersom de har en yrkeskompetens som kan komma att gynna samfällighetsföreningen.

Fördelarna med att välja en auktoriserad revisor är bland andra att den personen kan fungera som ett bollplank. Det är lätt hänt att man felaktigt utgår från att det enda en revisor gör är att leta efter fel i föreningen, men det är långt ifrån sanningen. En revisor med djupgående erfarenhet och kunskaper om revision och ekonomi kommer kunna bistå samfällighetsföreningen med råd i ekonomiska frågor vilket gör att det går att bygga en mer stabil ekonomisk framtid och skapa ett förtroende hos samtliga medlemmar.

Hitta en revisor hos Synega

Om er samfällighetsförening vill anlita en kunnig och pålitlig revisor är ni välkomna att vända er till oss på Synega. Vi ser till att en konsult med den erfarenhet som kan gynna er tar sig an ert uppdrag för att ni på det sättet ska kunna skapa en stabil framtid för er förening. Utöver att vi värdesätter våra konsulters erfarenhet och kompetens är vi också stolta över att erbjuda flexibla betalningsplaner. Hos oss betalar ni aldrig för mycket för att nyttja en revisor. Ni får själv välja om ni betalar per timme eller önskar anlita någon för ett fast arvode – allt för att det ska vara så flexibelt för er som möjligt.

Välkomna till oss på Synega!

Vanliga frågor om revisor i samfällighetsförening

Måste en samfällighetsförening ha en revisor?

I lagen om förvaltning av samfälligheter framkommer alla regler som finns gällande revisorer. Det finns inga lagstadgade krav på att en samfällighetsförening ska ha en revisor men det är alltid att rekommendera att föreningen har en eftersom det kan gynna ekonomin och förtroendet bland medlemmarna.

Vem får göra en revision av en samfällighetsförening?

Den som väljs till revisor i en samfällighetsförening måste ha de rätta kunskaperna för att faktiskt kunna utföra uppdraget. Det handlar bland annat om att denne måste veta vad som ingår i uppdraget och ha en ekonomisk kunskap. Personen som väljs till revisor får inte ha en anknytning till någon i styrelsen eftersom det i sådana fall uppstår en jävsituation.