revision

Vad är revision? Allt du behöver veta

Revision är något det ofta talas om när man pratar om företag, framförallt när det gäller aktiebolag. I den här guiden kommer vi gå in på vad revision betyder och hur den ska göras. Vi kommer också informera om vem som får göra en revision och vilka bolag som måste göra en revision samt upprätta en revisionsberättelse enligt de bestämmelser som finns i den svenska lagstiftningen.

Vad är revision?

Revision betyder att företagets årsredovisning, bokföring och bokslut granskas. Man gör även en granskning av företagsledningens arbete och förvaltning. Det är företagets revisorer som gör en revision. Du som företagsledare ska alltså inte göra den själv. 

Detta eftersom revision innebär att det ska göras en oberoende granskning. Med det menas bland annat att granskningen ska göras av någon som inte arbetar med företaget på daglig basis, och att den som gör granskningen måste vara auktoriserad för arbetet. När revisorerna har gjort granskningen kommer de att skriva en revisionsberättelse.

Varför gör man en revision?

Syftet med att göra en revision är att ge ägare, fordringsägare och andra som har ett intresse av företaget en insikt i om företaget följer de lagstadgade krav och regler som finns. När en revision görs av resultat- och balansräkningen kan revisorerna intyga att företagets resultat har redovisats på ett korrekt sätt. I och med det är en revision ett sätt att öka förtroendet för företaget.

Dessa delar ingår i revisionen

Man brukar dela in revisionen i flera olika faser. Alla delar är lika viktiga för att revisionen ska kunna göras på ett korrekt sätt. I grund och botten innehåller en revision följande, om man ser till hela processen från början till slut:

 • Planering av arbetet
 • Internkontrollgranskning och löpande granskning
 • Granskning av bokslut
 • Granskning av företagets årsredovisning

När ett företag anlitar en revisor för att göra en revision är det rekommenderat att man inleder arbetet med att planera uppdraget tillsammans. Under planeringen ska man bland annat diskutera vilken inriktning revisionen ska ha, vilken omfattning den har och även när den ska göras. 

Många företag har också möten med sina revisorer när granskningen av årsredovisningen är avklarad. Då kan revisorerna informera företagsledningen om vilka slutsatser de har kommit fram till och om de har några rekommendationer. Det här är ett arbetssätt som är att rekommendera då det ger företagsledningen större insikter i den egna verksamheten och eventuella problemområden som finns.

Vilka företag ska upprätta en revision?

Alla aktiebolag har inte revisionsplikt. Sådana bolag som räknas som mindre kan välja att avsäga sig revisionen. Till mindre bolag räknas de som:

 • Har en balansomslutning på som mest 1,5 miljoner kronor
 • Har en nettoomsättning på som mest 3 miljoner kronor
 • Har maximalt tre anställda i genomsnitt

Om ett av de ovanstående kriterierna är uppfylld under de två senaste åren behöver aktiebolaget inte göra en revision. Men, om två eller tre av punkterna är uppfyllda ska en revision göras. Revisionsplikten försvinner inte automatiskt utan företaget måste själv anmäla till Bolagsverket att de inte ämnar göra en revision. Om en sådan anmälan inte skickas in så måste aktiebolaget ändå göra en revision.

Så kan företag utan revisor påverkas

Om företaget inte behöver ha en revisor och göra en revision kan det ha effekter på andra sätt. Det är viktigt att tänka på att alla aktiebolag måste ha en bestämmelse i bolagsordningen som säger att en revisor inte ska finnas i företaget. Det gäller alltså även för sådana aktiebolag som inte behöver en revisor, och är något många glömmer bort.

En bolagsstämma kan ändå beslut att en revisor ska utses, antingen för ett visst räkenskapsår eller på fortlöpande basis. Det här är bland annat vanligt om man se att företaget växer i storlek, om man vill kunna expandera eller om det har förekommit andra förändringar inom företaget. 

Om ett företag inte har en revisor går man miste om kontinuerliga kommentarer från en utomstående person som är insatt i verksamheten men som inte bedriver den själv. På det sättet kan ett aktiebolag utan revisor påverkas genom att de förlorar kunskap och insikter som en revisor har som hade kunnat peka ut förbättringsområden.

Fördelar med en väl utförd revision 

Att ha en bra revisor är på många sätt fördelaktigt för företaget. Eftersom granskningen är helt oberoende innebär den att du som driver företaget kommer få nyttiga insikter som kan hjälpa företaget att utvecklas. Revisionen kommer göra att du får syn på problemområden. Den hjälper dig också att hitta lösningar på de problem som finns. 

Revisionen hjälper dig som företagare genom att:

 • Du får en överblick över hur bra de processer och rutiner ni har fungerar
 • Företagets finansiella rapporter alltid är som de ska vara, vilket ökar kundernas förtroende för bolaget

Krav på revisorn

Det är endast auktoriserade revisorer som kan göra en revision enligt de lagkrav som finns. För att vara auktoriserad behöver revisorn uppfylla alla de krav som listas i revisorlagen. Vissa saker som tas upp där är bland annat erfarenhet, utbildning och redbarhet. 

En auktoriserad revisor har således både krav på sig om att denne ska ha en praktisk och teoretisk erfarenhet. Auktoriseringen kräver att revisorn åtminstone har en kandidatexamen. För att bli auktoriserad eller godkänd revisor ska personen också ha fått handledning av en auktoriserad revisor under en period på minst tre år.

En auktoriserad revisor har avlagt examen vid Revisorinspektionen. För att få auktoriseringen ska examen ha blivit godkänd. Den som vill bli revisor skickar in sin ansökan om att få examen till Revisorinspektionen. När en person blir godkänd som revisor gäller den legitimeringen i fem år, efter det ska den förnyas. 

För att få bli revisor måste personen vara myndig. En revisor får inte heller:

 • Ha en förvaltare
 • Vara försatt i konkurs
 • Ha ett rådgivningsförbud
 • Ha ett näringsförbud
 • Vara bosatt i ett land utanför EES-området

Rätt revisor ökar fördelarna

Att välja rätt revisor är väldigt viktigt för att företaget ska kunna få ut så mycket som möjligt av arbetet med revisionen. Revisorn kan fungera som bollplank för företaget i frågor som rör ekonomin. Att inleda ett samarbete med en kunnig revisor är därför bra eftersom den personen redan har en insyn i verksamheten och ekonomin. 

Att välja en revisor som har kunskap eller erfarenhet av samma verksamhetsområde som företaget är verksamt inom är en fördel. 

Revisorns skyldigheter

Man brukar ofta säga att en revisor ska arbeta utifrån tre olika grundpelare. De är kompetens, tystnadsplikt och oberoende. 

Att revisorn är oberoende är av yttersta vikt för att revisionsberättelsen ska ses som legitim. Tystnadsplikten är en förutsättning för att det ska kunna göras en revision. Kompetens hos revisorn krävs för att revisionen ska göras på ett helt korrekt och ingående sätt. 

Revisorn får inte ta hand om löpande bokföring

Eftersom revisorns uppgift är att verka helt oberoende får denne inte ta hand om företagets räkenskaper på löpande basis. Det innebär att revisorn inte kan göra den löpande bokföringen, det måste någon annan göra. Revisorn har dessutom en skyldighet att anmäla brott om dessa uppdagas i samband med att hen gör sin revision. 

Aktiebolag som alltid måste ha en revisor

En del aktiebolag måste alltid ha en revisor. De kan inte välja bort att ha en revisor även fast de har rätt till det enligt de regler vi gick igenom lite tidigare i texten, vad gäller antalet anställda, nettoomsättning och balansomslutning. 

Aktiebolag som behöver ha en revisor oavsett hur företagets resultat och verksamhet ser ut är:

 • Aktiebolag som är publika
 • Aktiebolag som har en specifik begränsning av vinstutdelning
 • Aktiebolag som är skyldiga att ha en revisor enligt särskild lagstiftning. Det kan till exempel vara aktiebolag som är verksamma inom finansierings- eller bankbranschen

Det ska alltid framgå i bolagsordningen hur många revisorer som kan bli valda till företaget. De revisorer som anlitas har en uppdragstid på minst ett år. Det går att anlita samma revisor längre än så, men en uppdragsperiod får inte överstiga fyra år. 

Vad är en revisionsberättelse?

Alla företag som har en eller flera revisorer ska skicka in en revisionsberättelse. Den skickas in samtidigt som man skickar in årsredovisningen. Revisionsberättelsen upprättas av revisorn och i den intygar denne exempelvis att företagets årsredovisning följer lagen.

I revisionsberättelsen finns också ett uttalande om ifall styrelsen och den verkställande direktören kan beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Alla de saker en revisor ska ta upp i revisionen är:

 • om årsredovisningen följer lagstiftningen
 • om revisorn anser att resultat- och balansräkningen kan fastställas av årsstämman
 • ett uttalande om vilket beslut revisorn tycker att årsstämman ska ta i frågan om styrelsens och VD:ns förslag om hur aktiebolagets eventuella vinst eller förlust ska fördelas
 • ett uttalande om ifall revisorn anser att styrelsen och VD:n kan beviljas ansvarsfrihet eller inte

En revisionsberättelse ska också innehålla uppgifter om vilket räkenskapsår den gäller, vilket företagets namn är och vilket organisationsnummer det har. Det ska också tydligt framgå vilket datum som revisorn har avslutat revisionen.

Dessa företag måste ha en revisionsberättelse

Företag som lever upp till minst en av följande punkter när räkenskapsåret tar slut ska bifoga en revisionsberättelse till årsredovisningen:

 • Om företaget har en bestämmelse om att det ska finnas en revisor
 • Om det finns en revisor registrerad på företaget
 • Om företaget inte lever upp till de krav som finns för att ett aktiebolag ska kunna välja bort att ha revisor

Revisionsberättelsen upprättas efter att årsredovisningen gjorts

När årsredovisningen är klar ska den ges till revisorn. När revisorn har fått årsredovisningen kommer denne granska bokföringen, styrelsens förvaltning och årsredovisningen. Utifrån de dokument som revisor har fått skriver hen sin revisionsberättelse och undertecknar den. Om företaget har flera revisorer ska samtliga signera revisionsberättelsen. 

Revisor i ekonomisk förening

Det är inte bara aktiebolag som kan behöva en revisor. Om du har en ekonomisk förening måste du ha en revisor. Vilka krav som ställs på en revisors kompetenser och kvalifikationer avgörs utifrån vilken omfattning verksamheten i föreningen har.

Enskilda firmor, handels- och kommanditbolag

I de allra flesta fallen finns det inte krav på att ett handelsbolag, kommanditbolag eller en enskild firma ska ha en revisor och göra en revision. Det finns däremot situationer när man behöver ha en revisor även i de här bolagsformerna. Om företaget får en sådan omsättning som enligt lagen säger att det behövs en revisor är det läge att ombilda företaget till ett aktiebolag. Detta eftersom man då undkommer ett personligt betalningsansvar för allt som sker i företaget. 

Ta emot offerter från en revisor

Funderar du på att anlita en revisor? Då kan du skicka in en förfrågan via vår hemsida. Vi på Synega har kunniga revisorer som har lång erfarenhet av att göra revision av både mindre, medelstora och större aktiebolag. Att begära en offert kostar ingenting och du förbinder dig inte heller till att anlita oss.