bolig-i-bakgrunn-gavel

Bodelning: hur går det till och vad behöver du tänka på?

Det är sällan enkelt att ta beslutet att skiljas eller separera. Utöver att det är jobbigt rent känslomässigt är det också många juridiska och praktiska frågor som måste lösas rörande er gemensamma bostad, bohag och ägodelar. Vid en bodelning är det även olika regler som gäller beroende på om ni har varit gifta eller sambor. Finns det barn med i bilden kan ni även behöva ta hänsyn till dessa. 

Vad är en bodelning?

I korta drag innebär en bodelning att makar eller sambor delar upp sin egendom sinsemellan. En bodelning sker vanligtvis i samband med en skilsmässa eller separation, eftersom man då måste dela upp tillgångar och skulder och bestämma vem som får vad av de gemensamma egendomarna.. Det går även att göra en bodelning i samband med ett dödsfall.

För äkta makar finns det en möjlighet att upprätta ett bodelningsavtal under ett pågående äktenskap, för att exempelvis flytta över tillgångar och ägarandelar i bostaden till den äkta hälften. Ett sådan bodelningsavtal kan även skrivas om den ena maken vill starta ett företag men trygga den andra makens ekonomi, eftersom den maken som är företagsägare kan bli skuldsatt för verksamhetens räkning.

Ifall en bodelning ska genomföras under ett pågående äktenskap är det första steget, och kravet, att göra en anmälan om bodelning till Skatteverket. Därefter är det också bra att sända in bodelningsavtalet för registrering. 

Man kan säga att en bodelning är beviset för att ni nu inte längre har en gemensam ekonomi och att era gemensamma åtaganden för denna upphör. Från nu ansvarar var och en för sin ekonomi.

Vad säger lagen om bodelning?

Som så mycket annat i samhället är även bodelning reglerat i svensk lag.

Enligt lagen ska gifta makars egendom fördelas dem sinsemellan genom en så kallad bodelning. Bodelningen görs när äktenskapet upplöses och avtalet måste vara skriftligt. Det enda undantaget från denna lag är om ni bara har enskild egendom och ingen av er ställer krav på att få ta över bostad eller bohag från den andra maken.

Det finns inga krav på att göra en bodelning, men båda av er kan komma ha rätt att fordra en bodelning. Den rätten kan sträcka sig flera år efter det att er skilsmässa har trätt i kraft. Av den anledningen är det alltid klokt att göra en bodelning och upprätta ett bodelningsavtal i samband med skilsmässan, inte minst för att många banker, fordringsägare och Lantmäteriet kräver att bodelningen ska ha utförts dokumenterats på ett adekvat sätt.

När det kommer till sambor finns det inte lagliga krav på att en bodelning måste genomföras, men det är en rekommendation. Sambolagen omfattar enbart gemensam bostad och bohag däribland möbler och övrigt lösöre. Lagen gäller till exempel inte aktier, bankkonton, bilar, båtar eller fritidshus. Av den anledningen är det en god idé att genomföra en bodelning även vid en separation som sambor.

Hur går en bodelning till?

Som vi var inne på i början av artikeln kan en bodelning var en krävande process rent känslomässigt. Då kan det också vara svårt att veta i vilken ände man ska börja och vilka lagar och regler som man måste rätta sig efter för att bodelningen ska bli korrekt. Här nedanför går vi igenom de viktigaste punkterna i en bodelning för äkta makar.

Hur fungerar en bodelning i praktiken?

En bodelning bygger på att ni som äkta makar har rätt till hälften av värdet på alla era gemensamma tillgångar efter att skulderna är avdragna. Det gäller oavsett vem av er som har köpt vad och vem av er som ägde vad innan ni gifte er.

Det finns en beräkningsprincip för bodelning där huvudregeln är att alla era tillgångar är gemensamma och ska delas mellan er. Dock är det viktigt att skilja på begreppen giftorätt och äganderätt. Så länge ni är överens fungerar äganderätten, men när ni inte är det är optionsrätten, det vill säga giftorätten nödvändig att ta till. Vi kommer att ta upp mer om äganderätt och giftorätt senare i artikeln.

Det som kallas för enskild egendom undantas i en bodelning. Enskild egendom är egendom som har gjort enskild genom exempelvis ett testamente eller äktenskapsförord med villkor om enskild egendom. 

Bodelningen görs via det som kallas för lottläggning, det vill säga att ni helt enkelt bestämmer vem som får vad. Det kan till exempel handla om:

  • Vem av er som ska få ta över er gemensamma bostad
  • Vem som ska ta över fritidshuset 
  • Vem som ska ta över bilen eller vem som ska ha vilken bil om ni äger flera

Vem av er som ska bo kvar i den gemensamma bostaden innan bodelningen är färdigställd är en fråga som tingsrätten kan pröva inom ramen för äktenskapsskillnaden.

Hur upprättar man ett bodelningsavtal?

När ni har enats om hur ni ska fördela era egendomar upprättar ett bodelningsavtal där ni skriver ned vad ni har kommit överens om. Därefter undertecknar ni avtalet båda två. Om någon av er ska köpa ut den andre från exempelvis ett hus eller fritidshus, skriver ni in i avtalet hur mycket den parten ska betala.

Ett bodelningsavtal är ett privat avtal mellan er. Det finns inga krav på att bodelningsavtalet måste registreras hos Skatteverket, eller någon annan myndighet. Dock är det värt att lägga på minnet att en registrering är en säkerhet om det skulle uppstå oenigheter vid ett senare tillfälle. 

Enskild egendom genom äktenskapsförord

Det är inte ovanligt att man väljer att skriva ett äktenskapsförord för att skydda egendom som den ena eller båda parterna har med sig in i äktenskapet. Äktenskapsförordet är ett avtal som skrivs mellan äkta makar och i avtalet anges vilken egendom som ska bli enskild egendom. Finns det inget äktenskapsförord skrivet är all egendom som ni har som makar det som kallas för giftorättsgods, och detta ska delas lika mellan er vid en bodelning.

Ett äktenskapsförord kan omfatta all egendom som en av de blivande makarna äger eller specificerade delar. Den egendom som skyddas i ett äktenskapsförord kan till exempel vara:

  • Något som personen har fått i arv
  • Ett särskilt bankkonto
  • Ett fritidshus som har gått i arv i släkten
  • En del i familjeföretaget

Att skriva ett äktenskapsförord är långt ifrån det mest romantiska att göra när man är förlovad eller lever i ett harmoniskt äktenskap. Men det finns många fördelar med att göra det eftersom det skyddar båda parter från konflikter som kan komma senare i livet. 

Ett äktenskapsförord är enkelt att skriva och skulle behovet uppstå är det enkelt att ändra genom att skriva ett nytt. För att äktenskapsförordet ska vara giltigt måste det vara skriftligt, daterat och signerat av båda blivande makarna eller makarna. När äktenskapsförordet är undertecknat ska det registreras hos Skatteverket. Det gäller varje gång ni eventuellt skriver ett nytt äktenskapsförord. 

Tidpunkt för bodelningen?

En skilsmässa eller separation vill i regel båda parterna genomföra så fort som möjligt eftersom som det tar både mycket energi och tid i anspråk. Samtidigt kan det vara motigt att ta tag i det där som gör skilsmässan eller separationen definitiv, men det är sällan en bra idé att vänta.

När ska bodelningen genomföras?

Avhängigt vad som passar er går det att välja när ni ska bodela, det vill säga när ni formulerar och skriver under ett bodelningsavtal. En bodelning ska emellertid göras utifrån hur era ekonomiska förhållanden såg ut den dagen när ni lämnade in ansökan om äktenskapsskillnad.

Ni behöver inte invänta en dom om äktenskapsskillnad för att kunna upprätta ett bodelningsavtal. Bodelningsavtalet kan formuleras så fort er ansökan om äktenskapsskillnad är registrerad hos tingsrätten.

Bodelningen ska grunda sig på de egendomsförhållanden som råder den dag ni väckte talan om skilsmässa. Praxis säger att det är möjligt att begära bodelning 10 år efter skilsmässan under förutsättning att det föreligger en rimlig anledning till dröjsmålet.

Varför ska ni inte skjuta upp bodelningen?

Svaret på den frågan är att eftersom rätten till bodelning kan stå kvar under många år efter skilsmässan innebär det en stor osäkerhet för båda parter att vänta. Ju längre ni väntar desto större är risken att det blir mer komplicerat, eftersom värdet på exempelvis en fastighet och även andra förutsättningar förändras. Noterbart är att även om ni av någon anledning väljer att avvakta med bodelningen, så är utgångspunkten för bodelningen ändå de egendomsförhållandena som var rådande den dag då ni delade på er. 

Det är heller inte ovanligt att banken ställer krav på ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska kunna ansöka om nya bolån och för att en av er ska ha möjlighet att överta den tidigare gemensamma bostaden vid skilsmässan. Om ni har kommit överens om att en av er ska överta bostaden måste detta framgå i bodelningsavtalet för att den av er som övertar bostaden ska kunna få lagfart på hela fastigheten. Finns det inget bodelningsavtal kommer Lantmäteriet att kräva ett godkännande från din tidigare maka/make vid en framtida försäljning av det hus där ni har bott tillsammans.

Oenighet vid bodelningen

Vad händer om ni inte är överens om bodelningen? Om ni inte kan förlikas angående bodelningen är det ett klokt drag att tillsammans ta hjälp av Synega som kan förklara hur lagarna och reglerna runt en bodelning fungerar samt vad det innebär om ni inte kan enas.

Om ni trots juridisk hjälp inte kan komma överens om bodelningen, kan tingsrätten utse en bodelningsförrättare som får i uppdrag att ansvara för bodelningen. Att ansöka om bodelningsförrättare är tämligen kostsamt och processen kan bli mycket långdragen.

När ni genomför bodelningen är det också viktigt att ni håller eventuella barn helt utanför era diskussioner gällande ekonomin. Era barns rätt till er båda, deras föräldrar, har ingenting med era respektive ekonomier att göra. Försök att lägga stridigheterna åt sida, inte minst för barnens skull. 

Bodelning mellan sambor

Vid en bodelning mellan sambor gäller lite andra regler än vid en bodelning mellan äkta makar. Frågan som de flesta ställer sig är om man måste göra en bodelning när man går isär som sambor?

Svaret på frågan är ja, enligt sambolagen så måste även sambor göra en bodelning vid en separation. Bodelningen kan genomföras så fort samboförhållandet har upphört och upp till ett år efter denna tidpunkt. Har det gått mer än 12 månader sedan ni flyttade isär kan ni inte längre begära bodelning.

Som sambor behöver ni dock i regel göra bodelningen innan ni har flyttat isär eftersom banken ofta ställer krav på ett bodelningsavtal för att bevilja nya bolån. Utan ett lånelöfte är det i regel svårt att köpa en ny bostad. Om ni måste bodela innan ni har flyttat isär är det viktigt att ni daterar och undertecknar bodelningsavtalet på nytt och ytterligare en gång efter att en eller båda av er har flyttat ut. 

Vid en bodelning mellan sambor är det sambolagen som gäller. Enligt den ska all så kallad samboegendom tas upp och delas lika mellan parterna. Till samboegendom räknas bostad och bohag som ni har införskaffat för gemensamt bruk under den tid som ni har varit sambor. Saker som ni har köpt innan ni blev sambo samt bilar, fritidshus och annat utanför det gemensamma hemmet tas däremot inte upp och bodelas inte.

Det spelar inte heller någon roll vem av er som står på kontraktet eller vem av er som har betalat mest, båda parter har rätt till halva samboegendomen när ni gör bodelningen. För att avgöra vilken egendom som ska ingå i bodelningen utgår man från den samboegendom och de existerande skulder som är kopplade till den, den dag samboförhållandet upphörde.

Familjerättsadvokat

En familjerättsadvokat är expert på alla områden som rör relationer på ett eller annat sätt. Som familjerättsadvokat arbetar man bland

Läs mer