Familjerättsadvokat

Familjerättsadvokat

En familjerättsadvokat är expert på alla områden som rör relationer på ett eller annat sätt. Som familjerättsadvokat arbetar man bland annat med vårdnadstvister, bodelningar, arvsfrågor och testamenten. De flesta kommer någon gång i sitt liv behöva ta hjälp av en jurist eller advokat som är kunnig inom familjerätt. Det är helt enkelt en del av livets gång att behöva juridisk kompetens när livet på ett eller annat sätt förändras. De områden som en jurist eller advokat som kan familjerätt arbetar inom är det vi kommer gå närmare in på i den här guiden.

Vad gör en familjerättsadvokat?

Familjerätt är ett område inom det som kallas för civilrätt. En familjerättsadvokat, eller en jurist som har specialiserat sig på familjerätt, arbetar med ärenden som handlar om familjemedlemmars skyldigheter och rättigheter. Det kan exempelvis handla om att juristen arbetar med arvsfrågor, vårdnadstvister eller är behjälpliga vid bodelningar. Eftersom området är så pass stort kommer också i princip alla människor i kontakt med en familjerättsadvokat på ett eller annat sätt under sin livstid. Juristerna är inte bara behjälpliga vid tvister utan kan också se till att eventuella dokument blir upprättade på ett lagenligt sätt, exempelvis om man ska skriva ett äktenskapsförord eller ett samboavtal. 

Advokat vid äktenskap och samboskap

Om ni ska ingå ett samboskap och dela hushåll är det viktigt att fundera över er ställning gentemot varandra. Om den ena sambon exempelvis går bort skyddas den kvarlevande parten inte på samma sätt som hen hade gjort om man hade varit gifta. Därför kan man behöva upprätta samboavtal och testamenten om man vill säkerställa att båda parterna har ett juridiskt giltigt skydd. En familjerättsadvokat kan hjälpa er som ska flytta ihop med allt som rör samboskapet och upprätta samboavtal och testamenten som anpassas efter hur just ni vill ha det. Ofta finns det färdiga mallar man kan använda sig av, men för att man ska ha ett avtal som är anpassat specifikt efter ens egna önskemål behöver man anlita en jurist som kan upprätta det. 

En jurist eller familjerättsadvokat kan också hjälpa er som ska gifta er att gå igenom vad det innebär rent juridiskt. När man ska ingå äktenskap kan bland annat äktenskapsförord bli aktuellt. Ett sådant kan man skriva om man vill att viss egendom ska förbli privat även efter att man har gift sig. 

Familjerättsadvokater bistår vid bodelning och skilsmässor

Ibland slutar relationer inte som man har tänkt sig. När man väljer att avsluta samboskapet eller att ta ut skilsmässa är det en hel del praktiska saker som måste redas ut. När man avslutar en relation ska man göra en så kallad bodelning. En sådan innebär att man delar upp all gemensam egendom mellan varandra. Det går att göra en bodelning på egen hand, men om det uppstår tvister kan man anlita en familjerättsadvokat. Det går också att vända sig till domstolen för att få en bodelningsförrättare utsedd. Man kan också att välja bort att göra en bodelning, men då är det någonting som båda parterna måste vara överens om. Om en part vill göra en bodelning så ska man också göra det. 

Vad gäller bodelning och samboskap är reglerna lite annorlunda. Medan man i ett äktenskap kan ha rätt att också ta del av sin make eller makas tidigare egendom så gäller sambolagen endast för sådana inköp som man har gjort gemensamt. Det kan exempelvis handla om bostaden man bor i, bilen man har köpt tillsammans eller gemensamt ägda inventarier. Avslutar man samboskapet på god fot men ändå vill veta hur en bodelning ska gå till kan man ta kontakt med en jurist eller familjerättsadvokat som hjälper en att klargöra regelverken. Som grund vid en bodelning utgår man från att allting ska delas jämnt så att vardera part får hälften av tillgångarna. Innan man gör bodelningen drar man också av eventuella skulder som man har gemensamt, och i vissa fall även enskilt. 

När man avslutar en relation eller ett äktenskap uppstår det ofta många kluriga frågor. Vem är det som får bo kvar i bostaden under separationen, och vad händer om det finns barn inblandade? Alla sådana frågor kan en familjerättsadvokat hjälpa till att reda ut.

Familjerättsadvokat vid vårdnadstvister och barnmål

Om man har barn när man separerar så kommer man behöva bestämma var barnen ska bo och hur umgänget ska se ut med föräldrarna. En familjerättsadvokat kan bistå i ärenden som rör vårdnad, umgängesrätt och boende. Så länge båda föräldrarna kan ge barnet en stabil tillvaro så brukar man försöka hitta en lösning som fungerar och känns bra för alla inblandade parter så att barnen får umgås med båda föräldrarna, men ibland är det inte möjligt och då kan ärendet drivas i domstol. Det en familjerättsadvokat då gör är att företräda dig och dina önskemål på ett lämpligt sätt. 

I alla tvister som involverar barn ser man till det som är bäst för barnet. Det innebär att om ärendet drivs i en domstol så kommer beslutet grundas på vad som kommer vara mest gynnsamt och tryggt för barnet i fråga. Det görs alltid en individuell bedömning från fall till fall, och det är då en bra jurist eller familjerättsadvokat är behjälplig. 

Som förälder är man underhållsskyldig för sitt barn, oavsett vem som har vårdnaden eller var barnet bor. Underhållsskyldigheten baseras på föräldrarnas ekonomiska situation och utifrån vad man kan anse vara skäligt. Skyldigheten att betala underhåll fortgår tills att barnet fyller 18 år, eller till 21 år om barnet studerar på gymnasiet eller liknande skolinstitution när denne blir myndig. 

Familjerätt innefattar arvsrätt

Arvsrätt är det som reglerar vem som har rätt att ärva en annan person när hen avlider. Man kan antingen ha rätt att ärva någon för att man är släkt, eller för att personen har uppgett i sitt testamente hur hen vill att ägodelarna ska fördelas. Det går inte att göra sina barn arvlösa även fast man skriver ett testamente. Vill man bestämma själv hur ens ägodelar ska fördelas (vilket är 50 % av allt man äger om man har barn) så kan man anlita en jurist för att få hjälp med att upprätta ett testamente.

Vad gäller särkullbarn och arv gäller andra regler än om föräldrarna lever tillsammans och den ena dör. Om föräldrarna lever tillsammans när den ena parten dör får barnen vänta på att få sitt arv tills även den andra föräldern avlider. Om man däremot har särkullbarn så har de barnen rätt att kräva sin laglott direkt när den ena föräldern dör. Däremot kan man i sitt testamente begära att särkullbarnen ska vänta med att begära sin laglott. Det kan man till exempel göra för att säkerställa att den efterlevande parten har tillräckliga möjligheter att klara sig ekonomiskt. 

Om en person som inte har barn dör är det föräldrarna som i första hand ärver denne. Syskon, far- och morföräldrar eller andra nära släktingar kan också vara berättigade att ärva. Ifall det inte finns ett testamente eller några arvingar tillfaller kvarlåtenskapen Allmänna arvsfonden.

Vanliga frågor om familjerättsadvokater och familjerätt

Familjerätt omfattar många olika områden och det är vanligt att det uppstår frågor om både stora och små saker när man hamnar i en situation där man kan behöva ta hjälp av en familjerättsadvokat eller en jurist med kunskap om familjerätt. Några av de allra vanligaste frågorna som våra advokater får ger vi därför svar på här nedanför. 

Vem har rätt att bo kvar i bostaden vid en separation?

Om man har en gemensam bostad och separerar så är det alltid den personen som har det största behovet av bostaden som har rätt att bo kvar i den. Ifall man inte kan komma överens om vem det är så kan rätten avgöra frågan och då tittar de bland annat på vem eventuella barn kommer bo med, vem som kommer ha svårare för att hitta en annan bostad exempelvis genom kötid i bostadskön eller genom ett mindre nätverk. Sjukdomar eller funktionsnedsättningar och avstånd till arbetsplatsen är också sådana faktorer som kan ha en inverkan på vilket beslut rätten tar.  Om det är en hyresrätt spelar det ingen roll vem det är som står på kontraktet under tiden att bodelningen sker, det är alltid den som har störst behov av bostaden som har rätt att bo kvar. 

Om det är en bostadsrätt gäller samma regler, det är den som har störst behov av den som har rätt att bo kvar i den under bodelningen och även efteråt. Dock måste den som får rätt till bostaden kompensera den andra parten ekonomiskt för dennes ägarandel i den.

Räknar man av CSN-skulder när man gör en bodelning?

När man gör en bodelning gör man avdrag för de skulder som finns innan man delar upp ägodelarna. En skuld till CSN är en speciell form av skuld, men det finns inga regler gällande dessa som säger att man inte kan dra av dem innan bodelningen görs. Det innebär att man vid en skilsmässa har rätt att dra av skulderna i bodelningen. 

I vissa fall kan detta förefalla sig vara väldigt orättvist, exempelvis om det endast är en av parterna som har en CSN-skuld. I sådana fall kan det istället bli aktuellt att göra en jämkning. En sådan förutsätter att resultatet av bodelningen enligt de vanliga reglerna skulle vara oskäligt. Dock behöver det påpekas att CSN-skulder normalt sett inte är tillräckliga för att en jämkning ska vara aktuell.

Har min make rätt att ta del av ett arv jag fick innan skilsmässan?

Vid en skilsmässa gör man en bodelning där allt som är gemensamt giftorättsgods fördelas jämnt mellan parterna. Det som ingår i gemensamt giftorättsgods är allt som inte är att betrakta som enskild egendom. För att arvet ska räknas som enskild egendom, och därmed inte räknas in i bodelningen, behöver man antingen ha ett äktenskapsförord eller ett förordnande från en tredje part (vilket exempelvis kan vara ett gåvobrev eller ett testamente). Huvudregeln är att om arvet inte är att räkna som enskild egendom ska det tas med i bodelningen, men det finns undantag exempelvis om det är ett kortvarigt äktenskap. För att reda ut vad som gäller i er situation rekommenderar vi er att ta kontakt med en familjerättsadvokat hos oss på Synega. 

Delar man på privata pensionssparanden vid en bodelning?

Huvudregeln är att privata pensionssparanden ingår i en bodelning, men det kan vara möjligt att göra undantag om man ser till parternas ekonomiska förhållanden ifall dessa gör det oskäligt att inkludera sparandet. 

Vem har rätt att få vårdnad om barnen vid en separation?

När barn är inblandade i bilden och man inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnaden, eller om man inte är ense om att ha delad vårdnad, kommer rätten avgöra vem som är bäst lämpad för detta. I ett sådant ärende är det inte föräldrarnas vilja som styr utan rätten ser till vad som är bäst för barnen i fråga. Vid en vårdnadstvist kan du kontakta våra familjerättsadvokater för att få hjälp.

Min fru har tömt sina konton under betänketiden. Kan jag kräva att pengarna ingår i bodelningen?

När man ansöker om skilsmässa har man en betänketid. Den dagen man ansöker om skilsmässa kallas för brytdag. Från brytdagen har bägge parterna det som kallas för en redovisningsplikt. Det betyder att om en av parterna har tömt sina konton eller använt oskäligt stora belopp under betänketiden måste denne redovisa hur pengarna har använts. Det räcker alltså inte att endast hävda att pengarna försvunnit och inte ska ingå i bodelningen. När man gör en bodelning utgår man alltid från den ekonomiska situation och de ägodelar som fanns vid brytdagen, även fast skilsmässan träder i kraft flera månader efter att man skickat in en skilsmässoansökan. 

Kostnad för familjerättsadvokat

Hur mycket det kostar att anlita en familjerättsadvokat beror på vad ärendet gäller och vad det är man behöver hjälp med. Om det endast handlar om att upprätta exempelvis ett samboavtal eller äktenskapsförord är priset för en familjerättsadvokat ofta förmånligt eftersom detta går väldigt snabbt att göra. Handlar det om mer komplicerade ärenden ökar kostnaden. Vill du veta vad det kostar att anlita en familjerättsadvokat som kan hjälpa dig med den situation du står i är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Synega!

Familjerättsadvokat

En familjerättsadvokat är expert på alla områden som rör relationer på ett eller annat sätt. Som familjerättsadvokat arbetar man bland

Läs mer