rettsal skala

Brottsskadeersättning: Detta måste du göra (anmäla, barn mm)

Om en gärningsperson har blivit dömd att betala skadestånd men inte kan göra det kan du få ersättning från Brottsoffermyndigheten, förutsatt att det inte finns en försäkring som kan täcka hela skadan. Det går också att få ersättning från Brottsoffermyndigheten om en gärningsperson inte har blivit dömd. Ersättningen du kan få är det som kallas för brottsskadeersättning. Den betalas av den svenska staten.

Detta måste du göra för att få ersättning

För att de ska vara möjligt för dig att få brottsskadeersättning behöver du:

 • Ha polisanmält brottet du blev utsatt för
 • Kontrollerat om du kan få ersättning från något annat håll. Du kanske har en privat försäkring som ger ersättning när du blivit utsatt för brott.

Det går inte att få brottsskadeersättning om du har fått skadestånd utbetalat eller om du har fått ersättning från en försäkring. Om du endast har fått en del av skadeståndet eller försäkringsbeloppet utbetalat kan Brottsoffermyndigheten betala ut den del som återstår. 

Händelser som brottsskadeersättning kan betalas ut för

Brottsskadeersättning kan betalas ut för olika händelser som du har varit med om. Härnäst kommer vi gå igenom vilka slags brott det går att få brottsskadeersättning för. 

Brottsskadeersättning för personskada

Brottsskadeersättning betalas i första hand ut för personskador. Som personskador räknas såväl fysiska som psykiska skador. Vid personskador går det att få brottsskadeersättning bland annat för:

 • Förlust av inkomst
 • Kostnader för terapi och sjukvård
 • Sveda och värk
 • Bestående skador, exempelvis invaliditet eller ärr

Brottsskadeersättning för kränkning

Att bli utsatt för ett brott är en kränkning. Vid vissa brott går det att få brottsskadeersättning för kränkningen. Ett krav för detta är att kränkningen ska ha handlat om din person, frid eller frihet. Inom ramarna för brottsskadeersättning och kränkning ingår även ersättning för en person som är utsatt för grovt förtal.

Brottsskadeersättning för kränkning kan bli aktuell om det exempelvis handlar om hemfridsbrott, olaga hot, misshandel, rån eller att ett kontaktförbud har blivit överträtt. Även kvinnofridsbrott och sexuella övergrepp är sådana brott det går att få ersättning för. 

Ersättning för förmögenhets- och sakskada

Ifall du har haft på dig kläder eller glasögon som blivit skadade vid brottstillfället kan du få ersättning. Har du blivit av med pengar, mobiltelefon, smycken, plånbok eller din klocka kan du däremot inte få brottsskadeersättning. Där kan istället din försäkring betala ut ersättning. 

Det är ofta svårt att få brottsskadeersättning för skador på saker eller för förmögenhetsskador. Med begreppet sakskada menar man att brottsoffret till exempel har blivit bestulen på saker av värde. En förmögenhetsskada handlar i sin tur om en ren ekonomisk skada, såsom bedrägeri.

Skulle det däremot vara så att gärningspersonen som utsätter dig för brottet är intagen, på permission från en anstalt eller på rymmen vid tidpunkten för brotten är det lättare att få ersättning. Detsamma gäller om gärningspersonen varit häktad eller haft permission från något statligt behandlingshem. 

Om gärningspersonen inte är någon av de ovan nämnda men brottet har inneburit att du fått svårt att försörja dig själv kan det vara möjligt att få brottsskadeersättning. Det görs i sådana fall en särskild bedömning av om det är särskilt angeläget för dig att få ersättning. Ett exempel på när det kan vara särskilt angeläget att betala brottsskadeersättning är om det är en äldre person som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation blir lurad till att släppa in någon i sin bostad och därefter blir bestulen. 

Hur stor brottsskadeersättning kan man få?

Det är flera faktorer som avgör hur stor brottsskadeersättning som kommer betalas ut. Några av de faktorerna är:

 • Vilket brott det handlar om
 • Hur allvarligt brottet var
 • Hur mycket inkomst du förlorat till följd av brottet
 • Om du har fått fysiska eller psykiska besvär till följd av händelsen

Brottsskadeersättning för inkomstförlust

Om du är utsatt för ett brott och förlorar inkomst på grund av brottet kan du få ersättning. Ersättningens storlek räknas ut baserat på den inkomst du hade haft om skadan inte hade inträffat och den inkomst du har haft. Du får ersättning för mellanskillnaden. 

Det går inte att få brottsskadeersättning om du har fått en kallelse till domstolen eller polisen och på grund av det förlorat inkomst. Däremot kan det gå att få ersättning antingen från domstolen eller polisen för sådan inkomstförlust.

Brottsskadeersättning för sveda och värk

Till sveda och värk räknas besvär som antingen är fysiska eller psykiska, om som existerar under den sjukdomstid som räknas som akut. För sveda och värk får du brottsskadeersättning med ett fast belopp per månad om du är sjukskriven. I vissa fall går det också att få en viss ersättning även fast man inte är sjukskriven. I sådana fall behöver det gå att styrka att besvären du har är medicinskt grundade. 

Alla brott som inträffar kräver inte en medicinsk utredning för att det ska gå att få brottsskadeersättning. Nedan följer några exempel på några sådana brott och deras ersättningsnivåer:

 • Våldtäkt – 15 000 kronor
 • Grova sexualbrott av upprepad art mot barn – 30 000 kronor
 • Synnerligen grova sexuella övergrepp mot barn som pågått under lång tid – 50 000 kronor
 • Uppsåtligt dödande, ersättning till de efterlevande – 60 000 kronor
 • Vårdslöshet som ej betraktas som grov, ersättning till de efterlevande – 30 000 kronor

Brottsskadeersättning vid kränkning

Det lägsta beloppet som betalas ut till någon som har rätt till brottsskadeersättning vid kränkning är 5 000 kronor. Det finns ingen övre gräns för hur stor ersättning kan bli utan det beror på hur grovt brottet har varit, hur det har gått till och vilken typ av brott det handlar om. 

Ifall en domstol har dömt gärningspersonen till att betala skadestånd åt brottsoffret för kränkning kan Brottsoffermyndigheten inte betala ut ett lägre belopp än så, men de kan ersätta offret med ett högre belopp än vad domen säger. 

Stöld, skadegörelse och bedrägeri ger oftast inte rätt till brottsskadeersättning. För att kunna få ersättning för förtal behöver händelsen bedömas som grov. Nedan följer några exempel på ersättningsnivåer:

 • Olaga hot, muntligt – 5 000 kronor
 • Hot med ett livsfarligt vapen – mellan 10 000 och 15 000 kronor
 • Mindre allvarlig misshandel – mellan 5 000 och 10 000 kronor
 • Mer allvarlig misshandel – mellan 15 000 och 30 000 kronor
 • Mycket allvarlig misshandel – Upp till ett belopp om 100 000 kronor
 • Rån med vapen inblandat – mellan 12 000 och 20 000 kronor
 • Rån, utan att vapen varit inblandat – 7 000 kronor
 • Våldtäkt – ersättningen brukar vara 100 000 kronor
 • Våldtäkt mot ett barn – mellan 100 000 och 150 000 kronor
 • Grov våldtäkt mot ett barn – 150 000 kronor eller mer
 • Mordförsök – 125 000 kronor

Brottsskadeersättning vid bestående skador

En bestående skada till följd av ett brott kan exempelvis vara att du har fått nedsatt hörsel eller ett ärr. För sådana skador kan du få brottsskadeersättning. Ersättningens storlek för ärr går att hitta vägledning till hos Trafikskadenämnden

Ansökan om brottsskadeersättning

Brottsskadeersättning betalas inte ut per automatik utan är någonting du behöver ansöka om. Det går att fylla i en ansökningsblankett på internet, eller att fylla i en blankett som skickas in per post. 

Till ansökan behöver du oftast inte skicka med handlingar. Brottsoffermyndigheten kan hämta in de underlag de behöver från domstolar och polisen. Däremot kan du bifoga läkarintyg, kvitton eller andra underlag om du vill få ersättning för sådana utgifter. 

Hjälp med ansökan

Om du behöver hjälp med att ansöka om brottsskadeersättning har du rätt att få den gratis. Du kan antingen kontakta Brottsoffermyndigheten, en kvinnojour, brottsofferjour, polis, domstolar eller åklagaren för att få veta hur du ska gå tillväga. 

När betalas brottsskadeersättningen ut?

Alla ärenden som inkommer till Brottsoffermyndigheten handläggs. Hur lång tid det tar att handlägga ärendet brukar variera mellan två och fyra månader. När du skickar in din ansökan kommer du få ett ärendenummer och en bekräftelse på att myndigheten har tagit emot din ansökan. I bekräftelsen kan du också se vem som är din kontaktperson i ärendet. 

I vissa fall kan Brottsoffermyndigheten behöva begära in kompletterande handlingar och då kan det ta längre tid att få ett besked. Detsamma gäller om ärendet är komplicerat. 

Brottsskadeersättning till barn

Om ett barn blir beviljat brottsskadeersättning finns speciella regler om ersättningens utbetalning. Den som är överförmyndare i den kommun där barnet bor kommer kontaktas av Brottsoffermyndigheten. Det är överförmyndaren som bestämmer om pengarna ska betalas ut till ett spärrat konto eller inte. Ersättningen kommer alltid sättas in på ett konto som står i barnets eget namn, aldrig i vårdnadshavarnas. 

Ett överförmyndarspärrat konto innebär att överförmyndaren ska godkänna uttag från kontot om barnet fortfarande är minderårigt. Spärren kommer tas bort från kontot i samband med att barnet blir myndigt. 

Ersättning till barn som blivit vittnen till brott mot en närstående

Det finns en möjlighet för barn att få brottsskadeersättning om de antingen har hört eller sett ett brott i en nära relation. Ersättning betalas ut till barn som blivit vittne till sådana brott som skadat deras förtroende och trygghet till en anhörig (närstående). 

Som närstående/anhörig brukar man räkna föräldrar, styvföräldrar eller fosterföräldrar. Närstående kan också vara far- och morföräldrar samt syskon. Överlag räknas närstående som en person som barnet har en förtroendefull och nära relation med. Barnet ska både vara närstående med gärningspersonen och med den som blir utsatt för brottet för att ersättning ska kunna betalas ut.

Brott som barn bevittnat och som kan ge ersättning

Att som barn behöva bevittna sexualbrott eller våldsbrott i en nära relation ger rätt till ersättning. Exempel på situationer när ett barn kan få brottsskadeersättning är om den ena föräldern misshandlar den andra. I vissa fall kan barnet också få ersättning om den ena föräldern, eller någon annan närstående, har slagit sönder hemmet där barnet bor och barnet har varit närvarande. 

När Brottsoffermyndigheten bedömer om barnet ska få ersättning tar de brottets kränkning och dess fara för barnet i beaktande. 

Oftast krävs en fällande dom

I majoriteten av alla fall krävs det att en dom har fällts för att ett barn som bevittnat våld i en nära relation ska få brottsskadeersättning. Det behöver också finnas dokumentation som befäster att barnet har hört eller sett brottet. Sådan dokumentation kan exempelvis vara gärningsbeskrivning, förundersökning eller domslut. 

Vårdnadshavarna ska göra ansökan

En person som inte är myndig kan inte själv ansöka om ersättning från Brottsoffermyndigheten, utan det är något som vårdnadshavaren ska göra. Om det finns en gemensam vårdnad ska båda göra en ansökan å barnets vägnar. Vid gemensam vårdnad, då den ena vårdnadshavaren är gärningsperson, kan den andra lämna in ansökan själv. 

Ett barn som har bevittnat eller blivit utsatt för ett brott kan ansöka om att få brottsskadeersättning fram tills dess att hen fyller 21 år.

Brott som sker utomlands och i Sverige

Alla som blir utsatta för ett brott i Sverige kan ansöka om brottsskadeersättning. Det innebär således att det inte endast är de som är bosatta inom landets gränser som kan få brottsskadeersättning. Även turister eller de som är här tillfälligt för jobb eller studier kan ha rätt att få ersättning utbetald. 

De som är bosatta i Sverige och blir utsatta för ett brott när de är utomlands kan ansöka om ersättning från Brottsoffermyndigheten. I sådana fall kan den drabbade också ansöka om ersättning i det land där brottet inträffade.

Skillnaden mellan brottsskadeersättnings- och skadeståndsbelopp

Reglerna för hur man räknar ut storleken på ett skadestånd skiljer sig åt från reglerna som gäller för brottsskadeersättning. Det är orsaken till att ersättningarnas storlek kan skilja sig åt. I vissa fall är skadeståndet lägre än brottsskadeersättningen, och i andra fall blir bedömningen tvärtom.

Familjerättsadvokat

En familjerättsadvokat är expert på alla områden som rör relationer på ett eller annat sätt. Som familjerättsadvokat arbetar man bland

Läs mer