ersättning

Allt du behöver veta om ersättning

Ersättning är en form av kompensation du kan få om du till exempelvis har blivit skadad. Det går att få ersättning för alla möjliga saker, men hur du ska gå tillväga beror på vad det är du vill yrka på ersättning för. 

I den här guiden kommer vi bland annat gå igenom vad som gäller för att få ersättning för patientskador, personskador, överfall, trafikskador och halkolyckor. 

Vad ersättningen ska innehålla

När man pratar om ersättning för de olika områden som vi kommer diskutera i den här texten innefattar man såväl ersättning för egentliga kostnader som för skadestånd. Du ska få kompensation både för den psykiska och fysiska skadan du har blivit utsatt för. Dessutom har du rätt att få ersättning för eventuella inkomstförluster, besvär och merkostnader som uppkommit till följd av den händelse du har varit med om. 

Syftet med ersättningen är att den som får ersättningen försätts i samma ekonomiska situation som denne varit i om det som inträffade aldrig hade hänt. Tanken bakom det är kort och gott att du inte ska drabbas ekonomiskt av vad någon annan gör mot dig, eller på grund av något oförutsett som du inte själv kunnat påverka.

Ersättning vid trafikskador

Om du har blivit skadad i trafiken ska du få ersättning antingen från din egen eller den andra partens trafikförsäkring. Att ha en trafikförsäkring är obligatoriskt, men om fordonen som är inblandade i olyckan ändå inte har en kan ersättningen komma från Trafikförsäkringsföreningen.

För att få ersättning för en trafikskada behöver du inte nödvändigtvis ha agerat felfritt. Även fast det är du som varit den som agerat vårdslöst utifrån trafikreglerna och orsakat händelsen har du rätt att få ersättning. 

Dokumentera alla personskador

Ifall man är med om en olycka i trafiken ska man uppsöka vården direkt för att få sina skador dokumenterade. Vid vissa trafikolyckor uppstår problemen längre fram i tiden, och även fast man inte känner av några symptom på att något är fel genast efter en olycka ska man därför bli undersökt av vårdpersonal. 

Att det finns antecknat i ens journal vad som har hänt är väldigt viktigt när det ska göras en bedömning längre fram angående vilka problem som kan ha en grund i olyckan. 

Anmälan om trafikskador

Beroende på vad som inträffat ska skadan anmälas på olika sätt. Som grundregel gäller den här tabellen för vart olika typer av skador ska anmälas.

Typ av skada / skadetillfälleHit ska skadan anmälas
Skada till följd av en singelolyckaBolaget där fordonet har sin trafikförsäkring
Skada med två eller flera fordonBolaget där fordonet du satt i vid tillfället har trafikförsäkring. Det spelar ingen roll vems fel olyckan var. 
Cyklist eller gångtrafikant som blir skadad i trafikenBolaget där det involverade fordonet har sin trafikförsäkring
Vid skada av ett fordon som inte har trafikförsäkringTrafikförsäkringsföreningen
Vid smitningsolycka eller annan situation där fordonet inte kan identifierasTrafikförsäkringsföreningen

Anmälan behöver komma in skyndsamt

Om man har varit med om en trafikolycka ska anmälan skickas in så snart som det bara är möjligt. När man gör sin anmälan ska man noga beskriva alla skador som uppkommit. En handläggare på trafikförsäkringsbolaget kommer sedan kontakta en. 

Ersättning för halkolyckor

Om man halkar och får en skada på grund av det kan man ha rätt att få ersättning och skadestånd. För att man ska ha rätt att få ersättning måste man ha bevisat att de som ansvarat för att motverka sådana händelser faktiskt agerat vårdslöst.

Ansvar för att motverka halkolyckor

Både kommuner, restaurang-, fastighets- och butiksägare har ett ansvar för att ta hand om sin egen mark och sina egna lokaler. Till det ansvaret hör att se till att gångvägar och entréer inte är hala. De är också skyldiga att se till att det inte finns ojämnheter eller hål i underlaget som kan orsaka att någon halkar eller faller.

De som bedriver verksamhet inomhus, till exempel restauranger och butiker, måste också se till att de minimerar risken för fallolyckor till följd av blöta eller nystädade golv. Alla slags halkolyckor är inte orsak nog för att ersättning ska utdelas. Det är ett krav att de ansvariga har agerat oaktsamt och varit vårdslösa i sitt handlande. 

Det är du som yrkar på ersättning som har på dina axlar att bevisa att agerandet från fastighetsägarna varit vårdslöst. Det kan du göra genom att filma eller fota platsen där du halkade. Om det finns vittnen på platsen kan du också be om att få deras telefonnummer och namn.

Anmälan om halkolyckor

Du ska yrka på att få skadestånd av fastighetsägaren. Att anmäla skadan till de försäkringsbolag man har är smart. Det förekommer nämligen att ersättningar för just personskador kan betalas ut från flera försäkringsbolag trots att det gäller samma skada. För att få ut ersättning från flera försäkringar ska det bedömas just som en skada eller handla om invaliditetsersättning. För faktiska utgifter som du har haft till följd av skadan, exempelvis vårdkostnader, går det bara att få ersättning för från ett bolag. 

Försäkringar man kan använda vid en halkolycka är bland andra:

 • Gruppolycksfallsförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Barnförsäkring via skolan
 • Gruppbarnförsäkring
 • Egen barnförsäkring 

Ersättning för överfall

En person som blir överfallen kan anmäla detta till sitt personliga försäkringsbolag för att få ersättning. Hemförsäkringar innehåller ofta ett överfallsskydd som har förutbestämda belopp utifrån brottstyp och allvarlighetsgrad. Det kan också vara möjligt att få skadestånd från Brottsoffermyndigheten och från gärningspersonen. 

Bevisbördan ligger på den som har utsatts

Den som har blivit överfallen behöver kunna bevisa att händelsen har inträffat. Annars kan ingen ersättning betalas ut. Efter ett överfall ska man uppsöka läkarvård för att få sina skador dokumenterade. Det är också bra att fotografera sina skador och att begära att få kontaktuppgifter till eventuella vittnen.

En gärningsperson behöver inte bli dömd för att du ska få ersättning. Bevisbördan för att du ska få ersättning är därmed inte lika stor som den är för att en gärningsperson ska bli dömd.

Anmäl överfallet till försäkringsbolaget

Efter att en polisanmälan har gjorts går det att anmäla överfallet till försäkringsbolaget. Det är ett krav för att bolaget ska kunna betala ut ersättning. Däremot behöver gärningspersonen inte vara identifierad för att det ska gå att få ersättning från försäkringen. 

I hemförsäkringens försäkringsvillkor framgår det vad man kan få ersättning för och med vilka belopp. En misshandel som anses vara av en så kallad “normal grad” brukar ge en ersättning på drygt 8000 kronor. 

Överfall och våld i nära relation

Dessvärre gäller ersättningen för överfall i hemförsäkringen sällan om överfallet har gjorts av någon som står på samma försäkring som en själv. Det finns ett par försäkringsbolag som numera betalar ut försäkringspengar för sådana händelser, men det är långt ifrån alla som gör det.

Skadestånd från den som utfört överfallet

Om en gärningsperson blir dömd för överfallet kan du få skadestånd. I normala fall dömer domstolen gärningspersonen till ett skadeståndsbelopp som denne ska ersätta den drabbade med. 

Brottsoffermyndighetens ersättning

Enligt brottsskadelagen går det ibland att få ersättning från Brottsoffermyndigheten som är statlig. En sådan ersättning går under namnet brottsskadeersättning. 

Det går inte att ansöka om ersättning från Brottsoffermyndigheten direkt. Innan man gör det måste man ha kontrollerat om man kan få ersättning utbetald på något annat sätt (till exempel via hemförsäkringens överfallsskydd). Det finns också andra riktlinjer som måste vara uppfyllda. Till dem hör:

 • Att det ska finnas en identifierad gärningsperson
 • Att gärningspersonen ska ha blivit ålagd att betala skadestånd men inte kan göra det

Det finns ett undantag till de två ovanstående punkterna. Det är ifall det inte går att döma gärningspersonen på grund av särskilda omständigheter. 

Ersättning för läkemedels- eller patientskada

Har man blivit skadad i samband med att man uppsökt hälsovården, sjukvården eller tandvården kan man få skadestånd. Även vid läkemedelsskador kan man ha rätt att få ersättning. Det går att anmäla skadan själv. Har man frågor kring en eventuell skada eller en anmälan kan man ta kontakt med 1177, läkemedelsförsäkringen eller patientförsäkringen LÖF.

Skador på grund av vård

Patientskador som kan ge rätt till ersättning är bland andra följande: 

 • skador som hade kunnat gå att förhindra
 • skador som uppkommit för att sjukvårdsutrustning eller medicintekniska produkter har hanterats felaktigt eller haft brister
 • om en diagnos varit felaktig eller ställts sent och därför orsakat skador
 • om en infektion har överförts vid en behandling
 • olycksfallsskador som inträffar i samband med sjukvården

Så anmäler du skador inom vården

Vart du ska anmäla en skada beror på vilken slags vårdgivare det handlar om. Alla vårdgivare ska ha en patientförsäkring och som patient omfattas du per automatik av den försäkringen. 

Om du har blivit skadad inom den offentliga vården skickar du en skadeanmälan till det försäkringsbolag som heter Löf. Har skadan skett hos en privat vårdgivare behöver du ta reda på vilket försäkringsbolag de har. Därefter anmäler du skadan dit. 

I vissa fall finns det vårdgivare som inte har en patientförsäkring. Om så är fallet är det Patientförsäkringsföreningen som ska ta emot skadeanmälan.

Om patientförsäkringen ger ett beslut man inte är nöjd med

Ifall patientförsäkringen ger ett besked man inte anser vara riktigt går det att kontakta Patientskadenämnden för att begära en prövning. Att begära det kostar ingenting. För att begära en objektiv prövning ska man kontakta patientförsäkringsbolaget och säga att man vill ha en prövning.

De som sitter i Patientskadenämnden är experter inom juridik, medicin, ersättningsfrågor och tandvård. Ledamöterna har blivit utsedda av Sveriges regering. Ett undantag är den person som är specialist på ersättningar. Hen är utsedd av Patientförsäkringsföreningen.

Skador på grund av läkemedel

Gällande läkemedel kan man få ersättning för:

 • felmedicinering som orsakat skador
 • biverkningar som med stor sannolikhet har orsakats av mediciner som ingår i läkemedelsförsäkringen
 • om skadorna från de ordinerade läkemedlen är allvarligare än den underliggande sjukdomen

Anmälan av en läkemedelsskada och begäran om ersättning gör man skriftligen till Läkemedelsförsäkringen.

Om Läkemedelsförsäkringen ger ett beslut man inte är nöjd med

Är du missnöjd med Läkemedelsförsäkringens beslut kan du begära att ditt ärende prövas hos Läkemedelsskadenämnden helt kostnadsfritt. I den nämnden finns experter inom områden som medicin och juridik och de arbetar oberoende av Läkemedelsförsäkringen.

Ersättning vid personskada

En personskada kan ge rätt till flertalet ersättningar. Sådana här skador ska alltid anmälas till försäkringsbolaget om man har en privat olycksfallsförsäkring. Kostnader för medicin och sjukvård går det bara att få ersättning för en gång, men för själva personskadan och dess men kan man få ersättning för från flera håll. 

Om skadan är en sådan som bedöms vara ersättningsbar kommer ersättningsbeloppet räknas ut från de skadeståndsrättsliga grunderna.

Kostnadsersättning

Om den skada du har fått har orsakat kostnader för dig kan du få ersättning för dina utlägg. Du får bara ersättning för sådana merkostnader som kan anses vara skäliga samt nödvändiga. Med det menar man att kostnaderna ska vara sådana så att de bidrar till att du fysiskt, mentalt och ekonomiskt hamnar i samma situation som du hade varit i om skadan inte hade inträffat.

Du behöver kunna styrka alla kostnader du har haft. Spara alla kvitton för medicin, sjukvård och eventuella resor du har behövt göra till sjukhuset. 

Ersättning för sveda och värk

Försäkringsbolaget kommer bedöma hur lång läkningstiden är för den inträffade skadan. Det kan de ibland göra med hjälp av en rådgivare som är medicinskt kunnig. Den tid som går åt för att läka kallas också för den akuta sjuktiden. För den tiden kan man ha rätt att bli ekonomiskt ersatt för sveda och värk. Handlar det om en bestående skada får man istället ersättning för varaktiga men, och den ersättningen börjar gälla när den akuta sjuktiden tar slut. 

Ersättning för bestående men

Om skadan har gjort att man får bestående men, alltså sådana man inte kan tillfriskna från, kommer invaliditetsintyg och journaler överlämnas till medicinska rådgivare. De kommer att göra en bedömning av den medicinska invaliditeten. 

Vilken ersättning man får räknas ut via en tabell som Trafikskadenämnden tagit fram. Ersättningen betalas ut i form av ett engångsbelopp som är skattefritt. 

Ersättning för förändringar i utseendet

Förändringar av utseendet på grund av en kroppsskada kan ge ersättning. Exempel på sådana situationer är om man fått ett ärr eller om man varit tvungen att amputera en kroppsdel. För bedömning av detta behövs bilder som visar placering och utseende av skadan. Dylika skador och ersättningar bedöms som tidigast ett år efter att skadan inträffade. 

Ersättning för förlorad inkomst

Ifall skadan har gjort att man inte kunnat arbeta och att man blivit sjukskriven ska man bli ersatt för sin inkomstförlust av försäkringsbolaget. Den här ersättningen betalas ut löpande och utöver de ekonomiska förlusterna ska man bli ersatt för de pensionsförluster det innebär att man inte kan arbeta.

Ersättning vid dödsfall

Om en individ avlider till följd av en personskada kan de anhöriga få ersättning. Vanligtvis brukar begravningskostnader och andra utgifter som dödsfallet medför ersättas. Ersättning för det psykiska lidandet och för förlust av eventuellt underhåll blir också ersatt. 

Har du frågor om ersättning och vad du har rätt till? Välkommen att ta kontakt med advokaterna på Synega så hjälper vi dig. 

Familjerättsadvokat

En familjerättsadvokat är expert på alla områden som rör relationer på ett eller annat sätt. Som familjerättsadvokat arbetar man bland

Läs mer