fornybar-energi

Förnybar energi: Lagar och regler för företag (2023)

Förnybar energi är en förutsättning för att vi ska kunna reducera den globala uppvärmningen och istället nå en energianvändning som är snäll mot planeten. Det finns olika regler som gäller för förnybara energikällor. I den här texten ska vi gå igenom vad begreppet innebär och även vad du som företagare har för skyldigheter när det gäller att effektivisera företagets energianvändning.

Energipolitik i Sverige

Energipolitiken är allting som omfattar frågor om distribution, tillförsel och användning av energi. I Sverige vill man genom energipolitiken kunna kombinera konkurrenskraft, försörjningstrygghet och ekologisk hållbarhet. Det betyder också att frågor som rör förnybar energi faller inom ramarna för energipolitiken. 

Den energipolitik som förs och som ska bedrivas i landet finns att läsa mer om i miljöbalken. Enligt den (1998:808) ska alla som utövar en verksamhet försöka vara sparsamma med sin användning av energi. Enligt miljöbalken ska man också alltid välja förnybara energikällor så långt som det bara är möjligt.

I Sverige är det Energimyndigheten som ger vägledning till de tillsynsmyndigheter som finns vad gäller energihushållning. 

Detta är förnybara energikällor

Det finns förnybara och icke förnybara energikällor. Energikällor som räknas som förnybara är sådana som hela tiden fylls på. Det handlar exempelvis om vattenkraft, vindkraft och solenergi. Energikällor som inte är förnybara finns endast i en bestämd mängd, eller också sker återbildningen för långsamt för att de ska räknas som förnybara. 

Sveriges miljömål är i fokus

Den tillsyn som görs utifrån det som står i miljöbalken styrs av de miljömål som Sverige har. All slags produktion av energi påverkas i princip av energimålen. Sverige har haft som mål att 50 % av all energi skulle vara förnybar innan år 2020. 

2019 var andelen förnybar energi hela 56 %, och målet med att minst hälften skulle vara förnybar energi 2020 var en milstolpe som uppnåddes redan 2012. Att hushålla med energin är viktigt för att Sverige ska kunna nå upp till de nationella klimat- och energimålen. Dessa är:

 • Att nettoutsläppet av växthusgaser ska vara 0 år 2045
 • Att energianvändningen ska vara 50 % effektivare år 2030 än den var 2005
 • Att vi år 2040 endast ska ha förnybar elproduktion

Elmarknaden – lagar och skatter

Sedan 1996 är elmarknaden avreglerad. Vad gäller elhandeln råder det fri konkurrens, det gäller däremot inte bland elnätsabonnemangen. Även fast elmarknaden är avreglerad är marknaden omfattad av lagar, skatter och övriga regler. De viktigaste kommer vi gå igenom nedan.

Energiskatt

Energiskatt är en så kallad punktskatt. Den betalas av den som förbrukar el. Skatten appliceras också på vissa bränslen. Riksdagen är det organ som bestämmer hur stor energiskatten ska vara, och det är en obligatorisk skatt. Skatten justeras varje år.

Skattens storlek och vad en företagare ska betala baseras på varje förbrukad kWh, kilowattimme. Elnätsbolagen är ansvariga för att samla in underlag för skatten och skickar informationen till Skatteverket. Vilken skatt du ska betala ser du separat redovisad på fakturan från elnätsbolaget. 

Möjlighet att få skatteavdrag för vissa företag

Företag inom vissa verksamheter kan ha rätt att få en reducerad energiskatt. I de flesta fallen görs denna reduktion genom att Skatteverket gör en återbetalning, men vissa företag kan även få ett skatteavdrag på fakturan från elhandelsbolaget. Det gäller företag som finns inom tjänstesektorn i de norra delarna av Sverige. 

Detta grundar sig på de villkor som finns i EU:s statsstödsregler. 


Frivillig skattskyldighet

Företag inom vissa sektorer kunde fram till januari 2018 få energiskattebefrielse som lades till på fakturan från elhandelsbolaget. Numera sker istället återbetalning av energiskatten av Skatteverket. Det finns dock undantag till detta och det kan gå att bli frivilligt skattskyldig, vilket innebär att företaget själv betalar in energiskatten till Skatteverket. 

Vill du att företaget ska vara frivilligt skattskyldigt krävs att du räknar med att använda 10 gigawatt-timtareller mer varje kalenderår. De timtarellerna ska vara ämnade för vissa specifika ändamål. 

Stora företag och energikartläggningsdirektivet EKL

Det finns en speciell lag om energikartläggning för stora företag. Lagen (EKL) trädde i kraft sommaren 2014. Syftet med lagen är att det ska vara lättare att få en bra energieffektivitet. Det är endast företag som räknas som stora som omfattas av lagen. Ett sådant är:

 • Ett företag som har åtminstone 250 anställda
 • Ett företag som har en årsomsättning på över 50 miljoner euro
  eller
 • Ett företag som har en balansomslutning som är mer än 43 miljoner euro


Det här innebär att det endast är runt 1500 företag i Sverige som omfattas av lagen. Små företag behöver inte följa lagstiftningen. Vill du läsa mer om EKL kan du hitta information här

Skyldigheter som gäller alla företagare

Miljöbalken gör gällande att alla verksamhetsutövare har en skyldighet att hushålla med sin energiförbrukning. Det kravet gäller oberoende av hur stort företaget är. I miljöbalken står det också att verksamhetsutövare i första hand alltid ska använda energikällor som är förnybara. I korthet betyder det här att du som har ett företag ska:

 • Se till att du vet tillräckligt om energianvändning. Du kan läsa mer om det här.
 • Kan kartlägga åtgärder som går att vidta och göra en åtgärdsplan.
 • Kontinuerligt genomföra åtgärder som är nödvändiga.

En bra guide till hur du kan vara energieffektiv i företaget finns hos Energimyndigheten.

Fördelar med att arbeta med energieffektivisering

Som företagare kan du vinna flera saker på att arbeta långsiktigt med energieffektivisering. Dels kommer kostnaderna i verksamheten bli lägre, och dels så kommer verksamheten belasta klimatet mindre. Det är någonting som alla, såväl företagare som privatpersoner, har en skyldighet att arbeta för. 

En stor fördel med att ha ett väl utarbetad plan med energieffektivisering är att företaget kommer bli mer konkurrenskraftigt. Allt fler, såväl konsumenter som andra företag, väljer att samarbeta eller handla av företag som aktivt arbetar med frågorna. Det innebär att det på många sätt är tacksamt för företagets varumärke att faktiskt ta frågorna på allvar.

Energikartläggning för företag

Gör en energikartläggning i ditt företag. Den är grunden för det systematiska energiarbetet som görs i företaget. I kartläggningen kan du utläsa hur mycket energi som går åt för att bedriva verksamheten. I en energikartläggning ska följande ingå:

 • Energibalans
 • Åtgärdsförslag
 • Beslutsunderlag

För att kunna ta fram en bra energikartläggning behövs speciell mätutrustning. Det är också ett arbete som kräver rätt kunskap. Det går att göra energikartläggningen själv, men i många fall är det bättre att anlita en certifierad energikartläggare eller en energikonsult för arbetet. 

Dokumentation och tillsyn

Det finns tillsynsmyndigheter som har till uppgift att kontrollera så att principen om hushållning av energi följs. Deras uppgift är också att ge råd när det finns behov av det. Tillsynsmyndigheterna kan be företag om dokumentation, exempelvis energikartläggning och åtgärdsplaner. De kan också begära att få ta del av företagets rutiner. Därför är det viktigt att företaget har en tydlig dokumentation över arbetet med energihushållning. 

Att företaget uppfyller de krav som finns i miljöbalken kontrolleras antingen av länsstyrelsen eller av miljökontoret i kommunen. Som företagare behöver du ha en tydlig plan på hur du i verksamheten ska arbeta med energianvändning och du ska också vara förberedd på att eventuellt få frågor från miljökontoret om det arbetet. Du gör det smidigast genom att alltid ha en uppdaterad energikartläggning, en åtgärdsplan och genom att göra egenkontroller. 

Energimyndigheten å sin sida fungerar som rådgivare åt kommunerna. På deras hemsida finns det också mycket nyttig information om hur du kan optimera företagets energianvändning. Ett tips är bland annat att läsa deras broschyr som lär dig hur du ska driva företaget för att det ska leva upp till kraven i miljöbalken.

Familjerättsadvokat

En familjerättsadvokat är expert på alla områden som rör relationer på ett eller annat sätt. Som familjerättsadvokat arbetar man bland

Läs mer