Häva bilköp

Häva bilköp: Allt du behöver veta

Att köpa en bil är ofta en stor affär. Därför vill man också att bilen ska fungera. Det kan uppstå situationer när fordonet man köpt inte lever upp till förväntningarna. Då kan du som har köpt bilen välja att klaga till säljaren. I vissa fall kan du ha rätt att häva bilköpet. Vilka regler som gäller skiljer sig åt beroende på om du har köpt bilen från en bilfirma eller från en privatperson. I den här texten kan du hitta information om vilka rättigheter du som köpare har och hur du kan gå tillväga om du inte är nöjd med bilen. 

Bilköp från en bilhandlare

Om du köper bilen från en bilhandlare har du enligt konsumentköplagen rätt att klaga till företaget som har sålt bilen till dig om:

 • Du gör klagomålet inom 3 år från att du gjort köpet. Rätten att klaga inom 3 år gäller både om du har en garanti på bilen och om du inte har det. 
 • Felet eller felen du vill klaga på är fabrikationsfel. Du får däremot inte klaga på fel som uppkommit till följd av normal användning. 

Vad du kan kräva av den bilhandlare du har köpt bilen av beror bland annat på hur gammalt fordonet är, hur lång dess förväntade livslängd är, vilken körsträcka den har gått och vilket pris du har betalat för den. 

Om bilen är av en äldre årsmodell och väl medkörd kan du inte klaga på alla fel eftersom det är vanligt att äldre bilmodeller har vissa brister. Köper du däremot en nyare bil och betalar ett högre pris för fordonet kan du också förvänta dig att bilen ska vara i ett fint skick om inte bilhandlaren informerat dig om eventuella fel. 

Något du däremot alltid har rätt till är att vara säker på att bilen är trygg i trafiken när du gör ett bilköp. Är den inte det kan du alltid klaga, även fast bilen är äldre. Ett undantag från detta är om bilhandlaren på förhand informerat dig om att bilen exempelvis behöver grundliga reparationer för att fungera som tänkt.

Detta kan du kräva av bilhandlaren

Om bilen har ett ursprungligt fel är det bilhandlarens ansvar att reparera felet. Det gäller både om du har en giltig garanti och om du inte har det. Ett ursprungligt fel betyder att felet måste ha funnits där från första början, alltså att det inte har uppkommit under tiden du har ägt fordonet. Ett ursprungligt fel kan dock visa sig senare, även fast det räknas som ursprungligt. 

Upptäcker du att det finns ett fel på bilen och misstänker att det är ursprungligt, alltså ett fabrikationsfel, ska du reklamera detta till bilhandlaren inom två månader från det att du har upptäckt felet. Bilhandlaren kan därefter vidta ett antal olika åtgärder.

1. Reparera felet

Även fast du som köpare vill häva bilköpet direkt har du inte rätt att automatiskt kräva det. Bilhandlaren har nästan alltid rätt att först försöka reparera de fel som finns på fordonet. Reparationen måste ske inom en rimlig tid och får inte innebära några extra kostnader för dig. Det innebär bland annat att bilhandlaren ska stå för alla merkostnader, såsom exempelvis en lånebil under tiden du inte har ditt eget fordon. 

Vad som räknas som skälig tid för en reparation avgörs alltid från fall till fall. Faktorer som spelar in är bland annat vilket felet är och hur stort behov du har av att få bilen reparerad. Vanligen är ett par veckors reparationstid acceptabelt. Har du fått en lånebil kan en något längre reparationstid räknas som skälig.

2. Bilhandlaren kan erbjuda ett rabatterat pris

I vissa fall kan bilhandlaren erbjuda dig ett prisavdrag. Storleken på avdraget ska motsvara den kostnad som det kommer kosta dig att få problemet åtgärdat. För att kräva prisavdrag måste du först ha kontaktat bilhandlaren och bett dem lösa problemet med bilen.

3. Häva bilköpet

Köparen kan ha rätt att häva bilköpet om bilhandlaren upprepade gånger har försökt reparera felet med ett misslyckat resultat, eller om felet är av väldigt stor betydelse. Ofta brukar man räkna med att en bilhandlare har två till tre gånger på sig att reparera ett fel. Om felet efter det inte är åtgärdat kan du be om att få häva köpet. 

Om du får häva köpet får du pengarna tillbaka. Det kan dock hända att bilhandlaren gör att nyttoavdrag för att täcka upp för värdeförlust under den tid som du har använt fordonet. Men, du som köpare har också rätt att få ränta på de pengar som bilhandlaren har debiterat dig för fordonet.

Så gör du för att klaga eller häva bilköpet

Om du vill klaga på bilköpet eller hoppas på att kunna häva det ska du kontakta bilhandlaren. Det är viktigt att du gör det här skriftligt, antingen via mail eller SMS. Anledningen till det är att det kan bli svårt att bevisa eventuella muntliga överenskommelser ifall det skulle uppstå en tvist. När du riktar ett krav om ersättning till bilhandlaren ska du tydligt skriva ner vad det är du vill ha ersättning för, och även specificera orsakerna till dina krav. Beskriv felet på bilen så noga du kan.

Vill du hellre ringa bilhandlaren för att diskutera den uppkomna situationen går det naturligtvis bra. Men, om du gör det ska du i efterhand skicka ett mail till bilhandlaren där du skriver ner vad ni har kommit överens om och be bilhandlaren att besvara mailet så att det finns en skriftlig överenskommelse. Alternativt kan du spela in telefonsamtalet du har med företaget.

Tänk på att du måste kunna styrka extra utgifter du har varit med om på grund av felet på bilen. Om du inte kan det kan du inte heller kräva ersättning för merkostnader. Spara därför alla kvitton och betalningsunderlag. 

Anmäl till ARN om du och bilhandlaren inte kommer överens

Ibland kan det hända att köparen och bilhandlaren inte kommer överens. Då kan det bli nödvändigt att driva ärendet vidare. När du som privatperson har köpt bilen från en bilhandlare kan du göra detta på flera olika sätt.

Först och främst kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden. ARN är en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag och ger en rekommendation om hur tvisten borde lösas. De allra flesta företagen brukar vara noga med att följa de rekommendationer som Allmänna reklamationsnämnden ger, men de är inte lagligt sett skyldiga till att göra det. Det kostar ingenting att begära att ARN prövar ärendet och vanligen tar det runt sex månader innan ditt ärende är handlagt. 

För att ARN ska ha möjlighet att pröva ärendet behöver:

 • Det belopp som du och bilhandlaren inte är överens om vara mer än 1000 kronor
 • Du ha anmält ärendet till ARN inom ett år från det att du riktade ditt första klagomål till bilhandlaren
 • Bilhandlaren ha sagt nej, antingen helt eller delvis, till dina krav.

Om du har klagat till bilhandlaren men inte fått svar på klagomålet måste det ha gått minst 30 dagar innan du kan anmäla ärendet till ARN.

Om tvisten inte kan lösas

Om du har klagat till bilhandlaren och om du har anmält till ARN, som dömt till din fördel, men det ändå finns en tvist kan du driva ärendet i domstol. Alla tvister är inte möjliga att pröva i domstol så om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall är det bra att ta hjälp av en jurist eller advokat i Synega som kan ge dig juridisk rådgivning. Tänk på att du möjligen har rättsskydd i din hemförsäkring och kan få ersättning när du anlitar juridisk hjälp. Kontrollera detta innan du kontaktar en jurist. 

Om du och ditt juridiska ombud kommer överens om att driva ärendet i domstol kan ni vända er till tingsrätten. Det kostar en summa att göra en ansökan till domstolen. Hur stor ansökningsavgiften är beror på hur stort belopp tvisten rör sig om. Vinner du i domstolen ska bilhandlaren ersätta dig för dina kostnader, men om du förlorar blir du tvungen att ersätta bilhandlaren för dennes kostnader för den rättsliga processen. 

Vägledning vid tvister om bilköp

Om du är fundersam på vilka rättigheter du som bilköpare har, eller inte vet vilka krav du kan ställa på bilhandlaren, kan du ta kontakt med konsumentvägledningen i din kommun. Det kostar ingenting och de kan informera dig om dina rättigheter.

Du kan även vända dig till Hallå konsument som är en upplysningstjänst tillgänglig för alla i hela Sverige. Även där kan du få information om dina rättigheter. Varken konsumentvägledningen eller Hallå konsument löser tvister eller tar kontakt med en bilhandlare å dina vägnar, men de kan informera dig om dina rättigheter.

Häva bilköp på begagnad bil som köpts privat

Alla bilar blir inte köpta hos en bilhandlare. Om du har sålt en bil som privatperson, eller om du har köpt en bil av en privatperson gäller inte konsumentköplagen. En köpare har därmed inte samma rättigheter som om bilen hade köpts från en bilhandlare, men köparen har rätt att klaga om det finns fel på fordonet.

Vad gäller vid köp av begagnad bil från privatperson?

Det som gäller vid ett bilköp som görs mellan privatpersoner är i huvudsak det som säljaren och köparen har kommit överens om. Om det inte finns någon överenskommelse är det reglerna som finns i köplagen som gäller. Det som skiljer köplagen och konsumentköplagen (alltså den som gäller om köpet görs hos en bilhandlare) åt är att köparen har ett sämre skydd i köplagen. 

Om du köper en bil av en privatperson gäller bland annat följande:

 • Du har ingen ångerrätt enligt lagen. Säljaren och köparen måste ha avtalat om ångerrätt för att den ska existera. Finns ingen överenskommelse kan köparen inte kräva att få ångra köpet.
 • Om köparen vill häva bilköpet måste detta ske genom en överenskommelse mellan säljaren och köparen. 

Detta kan du klaga på vid köp av begagnad bil från privatperson

En begagnad bil säljs ofta i befintligt skick. Att säljaren har uppgett att bilen säljs i just befintligt skick innebär ändå inte att denne kan frånsäga sig allt ansvar gällande fordonet. Köplagen gör gällande att en köpare har rätt att klaga om bilen är felaktig. Det som i lagen anses vara felaktigt är:

 • Om de uppgifter säljaren har gett om bilen inte stämmer. Det kan handla om allt från saknad utrustning till egenskaper som inte stämmer överens med informationen du har fått.
 • Om säljaren har undanhållit viktig information om bilen. Det kan exempelvis handla om ett allvarligt fel som denne känt till.
 • Om du har betalat ett pris för bilen som inte stämmer överens med det skick du kunnat förvänta dig att fordonet skulle vara i utifrån det du har betalat. 

Du kan inte klaga till den privatperson du köpt en bil av om det gäller:

 • Fel som faller under köparens undersökningsplikt. Det vill säga sådana fel som du antagligen skulle ha märkt om du hade undersökt bilen ordentligt innan köpet.
 • Fel och skador som du visste om att fanns när du köpte bilen.
 • Fel som uppkommit på grund av dig som köpare, exempelvis genom hur du behandlat eller kört bilen.

Krav du kan rikta mot privatpersoner vid bilköp

Om du upptäcker ett fel på bilen du har köpt av en privatperson kan du kontakta säljaren och begära att denne åtgärdar felet. Om säljaren inte kan göra det kan du istället be om att få ett prisavdrag. Om det inte är aktuellt och du och säljaren inte kommer fram till någon lösning kan du begära att få häva bilköpet av den begagnade bilen. Tänk däremot på att det inte finns någon garanti för att säljaren kommer godkänna ditt krav. Det finns situationer när köparen vill häva bilköpet men säljaren inte går med på det.

Om du behöver hjälp med en tvist gällande bilköpet

Om du har köpt en begagnad bil av en privatperson kan du inte ta kontakt med konsumentvägledningen eller Hallå konsument. Det beror på att de utgår från konsumentlagstiftningen och den gäller inte när ett köp görs mellan privatpersoner.

Behöver du hjälp vid en tvist med den person du har köpt bilen av behöver du ta kontakt med en jurist eller advokat i Synega. Skulle du och säljaren inte komma fram till en lösning kan du nämligen välja att driva ärendet vidare. En dylik tvist prövas ofta först i tingsrätten. Eftersom en juridisk process är krävande är det bra att du vet vad du har rätt till, men också vilka skyldigheter du har. Det kan ett juridiskt ombud hjälpa dig att reda ut.

Familjerättsadvokat

En familjerättsadvokat är expert på alla områden som rör relationer på ett eller annat sätt. Som familjerättsadvokat arbetar man bland

Läs mer