Konsumentköplagen

Konsumentköplagen: Allt du behöver veta för 2023

Konsumentköplagen är en stor trygghet för dig som köper någonting. Det här är en rikstäckande lag och den gör gällande vad du som konsument har rätt att kräva när det är fel på en vara som du har köpt. I den här guiden kommer du få läsa mer om vad du har rätt till och vad som inte omfattas av konsumentköplagen. Du får också information om hur du går tillväga för att hävda din rätt.

Då gäller konsumentköplagen

Konsumentköplagen gäller inte alltid, utan endast under vissa förutsättningar. För att lagen ska gälla krävs det att det är en privatperson som köper och betalar för varor som säljs av ett företag. 

Med varor menas allt som är så kallade lösa saker. Det kan till exempel vara livsmedel, kläder, bilar eller elektronik. Konsumentköplagen gäller alltid när en privatperson köper varor från ett företag, även fast företaget säljer dem till ett nedsatt pris. 

Då gäller inte konsumentköplagen

Om du köper en vara från en privatperson har du inget lagligt skydd i konsumentköplagen. Den här lagen gäller endast om köpet görs av en privatperson, och den som är säljare är ett företag. Konsumentköplagen är inte heller gällande om du köper saker på ditt företag. Det gäller även om det är en enskild firma du har. 

Vidare gäller inte konsumentköplagen när man köper bostäder eller leasar en bil.

Bestämmelser som finns i konsumentköplagen

Konsumentköplagen reglerar flera parametrar som rör de köp en privatperson gör. Vi ska gå igenom de allra viktigaste så att du vet vad som gäller.

Reklamationsrätt på tre år

Enligt konsumentköplagen har alla privatpersoner rätt att reklamera ett köp inom tre år från att det gjordes. Om det finns ett fel på en vara kan du som privatperson alltså reklamera köpet inom tre år från inköpsdatum. Om du vill reklamera en vara ska du ta kontakt med företaget du har köpt den av.

Företaget är ansvarigt för ursprungliga fel

Ett ursprungligt fel är något som fanns på varan redan när du fick eller köpte den. Något som är värt att veta att ett ursprungligt fel inte måste visa sig direkt, utan det kan vara så att problemen uppstår först efter ett tag. Ett fel kan alltså vara ursprungligt även fast det har gått en tid.

Något annat som är bra att veta att det inte måste finnas ett ursprungligt fel för att den vara du har köpt ska räknas som felaktig. Det kan till exempel handla om att du har fått vilseledande eller felaktig information om produkten när du köpte den, eller att varan på något annat sätt inte stämmer överens med det du och företaget du köpte den av kommit överens om.

Som konsument ska du använda varan på ett riktigt sätt

Det finns förstås också begränsningar i konsumentköplagen. Om du som konsument har använt en vara på ett sätt som inte är riktigt kan du inte reklamera den. Då är det du som har orsakat felet. Du har en skyldighet att hantera de produkter du köper enligt de anvisningar som finns. Det gäller också om det finns skötselråd. Sådana måste du följa. Om du inte har hanterat varan på ett korrekt sätt är ett företag inte skyldigt att kompensera dig för felen eller skadorna. 

Rättigheter du har om det är fel på en vara

Ifall det är så att du har köpt en vara som du märker att det är något fel på har du som konsument rätt att kräva att företaget du köpt varan av ska rätta till problemet. Du kan däremot inte alltid själv välja om du vill få pengarna tillbaka eller kräva en ny vara direkt. Företaget har rätt att försöka reparera varan om de anser det vara görbart. 

Det du däremot kan göra är att föreslå för företaget vilken lösning du tycker är bäst. Ofta är de medgörliga och vill vara tillmötesgående. Skulle det ändå vara så att du vill ha en helt ny vara och företaget kan visa på att det kommer innebära mycket dyrare kostnader än om de reparerar den kan du inte kräva att de ska ge dig en ny vara. Är det däremot inte möjligt att reparera det som är fel, eller om företaget redan haft flera chanser på sig att reparera felet så kan du kräva en ny motsvarande vara. Då kan du också ha rätt att häva köpet. 

Skyldigheter vid en reklamation

Vid en reklamation har både företaget och konsumenten vissa skyldigheter enligt lagen. Ett företag är ansvarigt för fel som finns på varan när kunden köper den, eller när varan levereras till kunden. Det är sådana fel man kallar för ursprungliga fel. Om det skulle vara så att du har köpt en vara och inom ett halvår upptäcker att det finns ett fel kommer det automatiskt kategoriseras som just ett ursprungligt fel. Detta förutsatt att du har använt varan enligt tillverkarens anvisningar. 

Om det uppstår ett fel på en vara när det har gått mer än ett halvt år sedan produkten köptes ligger ansvaret på dig som konsument. Du måste bevisa att felet är ursprungligt, utifall att företaget inte godkänner din reklamation. Att bevisa ett ursprungligt fel kan naturligtvis vara svårt för en konsument. Därför kan man behöva ta kontakt med någon sakkunnig som kan göra en felsökning för att därefter uttala sig om felet. 

Uteblivna och försenade leveranser

Ibland händer det att du beställer en vara och att ett företag inte klarar av att leverera den inom den tid som har utlovats när du gjorde köpet. Det kan vara väldigt frustrerande och om det händer har du som konsument vissa rättigheter. Först och främst kan du ställa ett krav på företaget om att leverera varan per omgående. Det kan också finnas situationer när det går att häva köpet, men det kräver ofta specifika omständigheter. Det skulle exempelvis kunna handla om att du har beställt en smoking som du ska ha på ditt bröllop men att den inte hinner komma fram i tid innan bröllopet. 

Om du inte får din vara har du rätt att vänta med att betala för köpet tills du har fått leveransen. 

Företaget ansvarar för varan under frakten

Det företag du köper en vara av har ansvar för den under den tid att det du har köpt fraktas till dig. Om varan är trasig när du får den eller om det är delar ur beställningen som saknas ska du reklamera detta hos företaget. Om själva paketet som varan levereras i är sönder när du tar emot paketet ska du också reklamera det till fraktleverantören. Det kan nämligen vara så att de hanterat paketet ovarsamt och att det är det som orsakat skadan.

Tänk på att företagets ansvar för frakten endast gäller när du väljer deras fraktalternativ. Är det så att du själv bokar frakt för att få varan levererad har företaget inte något ansvar under leveransen. 

Skadestånd vid förseningar eller fel

Om en vara du beställt blir försenad eller om du får fel vara kan du ha rätt att få skadestånd. Men, du kan inte få skadestånd vid alla tillfällen. Det krävs att förseningen eller felet har orsakat att du påverkats ekonomiskt. Exempelvis skulle det kunna röra sig om att du har behövt ta ledigt från ditt jobb på grund av händelsen. Om du vill begära skadestånd gör du det direkt till företaget. 

Du kan inte kräva vad som helst i skadestånd utan det du begär måste vara rimligt i proportion till det som har inträffat. För att du ska kunna få skadestånd måste du kunna bevisa att du faktiskt råkat ut för merkostnader. Det kan du till exempel göra genom att visa kvitton. 

Rätt att göra en avbeställning

Om det företag du har köpt en vara av inte har hunnit skicka den har du alltid rätt att avbryta det köp du har gjort. Ett företag kan aldrig kräva att du ska genomföra ett köp om de inte har hunnit skicka varan. Du kan också häva köpet om leveransen har blivit sen även fast företaget hunnit skicka varan, men då kan du behöva kompensera säljaren för fraktkostnaden. 

Om det är så att du har gjort en specialbeställning, alltså att företaget har tillverkat eller börjat tillverka en vara specifikt utifrån dina önskemål, kommer du som konsument vara tvungen att kompensera företaget för den värdeförlust som detta innebär om du avbeställer varan. Det gäller också om det är så att försändelsen blir försenad, men framförallt i sådana fall där det inte är möjligt att sälja varan vidare lika lätt som det varit om produkten inte var specialbeställd. 

Lagen är på konsumentens sida

Begreppet tvingande lag blir aktuellt när man pratar om konsumentköplagen. Att en lag är tvingande, på det sätt som konsumentköplagen är, innebär att ett företag inte får ge dig sämre villkor än vad som görs gällande i lagen. De rättigheter du som konsument har i lagen är de sämsta möjliga du kan få. 

Lagen går dessutom före eventuella kontrakt eller avtal och villkor som företaget skrivit in angående den transaktion som gjorts. Om de överenskommelser som finns i avtalet är sämre än vad lagen säger kommer det alltid vara lagen som är gällande. Det kan exempelvis vara att företaget har skrivit att reklamationsrätten endast är ett år. Om det står så i avtalet så gäller konsumentköplagen. Oberoende av vad ett företag skriver i sina avtal kan de inte avskriva sig konsumentens rättigheter utifrån lagen. 

ARN kan hjälpa till vid tvister

Även fast Konsumentköplagen är något som alla företag måste följa kan det ibland uppstå situationer när det uppstår en tvist. Om du har riktat dina krav till företaget du köpt en vara av men ni inte kan komma överens, eller om ärendet drar ut på tiden, kan du ta kontakt med Allmänna reklamationsnämnden. 

ARN gör prövningar av ärenden och ger sedan en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De allra flesta företag brukar följa den rekommendation som ARN ger, men det är bra att veta att deras slutsatser inte är tvingande. Ett företag kan alltså välja att inte följa rekommendationen och för att du då ska kunna få din vilja igenom behöver du driva ärendet rättsligt, vilket kan bli en lång och krävande process. 

Att kontakta ARN är gratis och du får ofta ett beslut inom sex månader från det att du lämnat in din anmälan. Det finns vissa krav som gäller för att ARN ska kunna pröva ett ärende. Dessa är bland annat: 

  • Du ska anmäla inom ett år från att du första gången klagade hos företaget. Det belopp som du och företaget du köpt varan av inte kommer överens om behöver vara minst 500 kronor, men det kan också vara så att det krävs högre belopp eftersom olika områden har olika gränsvärden.
  • Företaget ska ha sagt nej till dina krav, antingen helt eller delvis, alternativt ska de inte ha svarat dig på de krav du framställt. 

Om det är så att du inte har fått svar från företaget när du försökt kontakta dem om en reklamation behöver du vänta åtminstone i 30 dagar innan det går att anmäla till ARN. Skulle du skicka in en anmälan tidigare än så kommer ARN inte gå vidare med ditt ärende. 
I anmälan till ARN beskriver du vad som hänt och vad du kräver av företaget. Det är bra att skicka in underlag om du har sådana. Det kan exempelvis vara bilder, mejlkonversationer eller avtal. Din anmälan gör du på Allmänna reklamationsnämndens hemsida.

Familjerättsadvokat

En familjerättsadvokat är expert på alla områden som rör relationer på ett eller annat sätt. Som familjerättsadvokat arbetar man bland

Läs mer