Störande grannar

Störande grannar: Allt du behöver veta

Störande grannar kan orsaka en hel del huvudbry. Inte minst i de fall när störningarna fortsätter att upprepas. I värsta fall kan störande grannar göra att det blir outhärdligt för dig att bo kvar där du bor. Om du har problem med grannar som stör finns det ett par saker du kan göra, och du har även rätt enligt lagen att agera om dina grannar stör dig.

Vad lagen säger om störande grannar

Det finns olika lagstiftningar som appliceras utifrån vilken bostadsform du har. För dig som är bostadsrättsägare eller bor i hyresrätt gäller följande; man får “inte utsätta sina grannar för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön på ett sätt som inte skäligen bör tålas”. (7 kap 9§ bostadsrättslagen och 25§ hyreslagen) Det finns olika slags störningar som omfattas av lagstiftningen och som därmed inte heller är accepterade.

Störningar kan exempelvis vara att grannar är högljudda sent på kvällarna eller tidigt på mornarna. En störning innefattar även om det pågår annan högljudd och störande aktivitet, såsom ett kontinuerligt borrande som hörs till bostäderna som ligger i samma byggnad. 

Även dofter och hotfulla beteenden kan räknas som störande och därmed inte heller vara tillåtna enligt lagen. Däremot finns det inga tydliga riktlinjer i hyresrätts- och bostadsrättslagen kring vad som är godkänt och inte. Det man gör i dylika processer är att bedöma om de störningar som förekommer kan anses vara sådana som den stora allmänheten inte kan godkänna.

För att förenkla det lite grann är exempel i stil med följande inte sådana som anses ha något stöd i lagen för att uppfattas störande:

  • Om en granne duschar sent på kvällen
  • Om en granne med astma inte vill att grannen bredvid ska röka på sin balkong
  • Om någon som jobbar natt vill sova på dagen och klagar på att en granne inte är helt tyst
  • Om du har grannar med barn som har kolik och skriker om nätterna

Situationer som däremot kan vara störande skulle till exempelvis kunna vara:

  • Att grannen röker inomhus och det dras in till din bostad via ventilationen
  • Att grannen spelar väldigt hög musik varje dag och det hörs in till dig
  • Om grannen är hotfull mot dig i trapphuset och du känner dig otrygg

Störande ljud – tider som gäller

En av de absolut vanligaste sakerna som grannar upplever är jobbiga är när de som bor intill är högljudda. Det kan vara frustrerande att inte kunna sova, jobba eller leva sitt vardagliga liv på grund av höga ljud. När det gäller störande ljud och tider finns det inga lagstadgade klockslag när det ska vara helt tyst i ett bostadsområde eller flerfamiljshus. Oberoende av om det gäller regler för oljud i villaområde eller störningar i en hyresrätt så säger lagen att boende inte har rätt att störa sina grannar under någon tid på dygnet. Det innebär att alla ska visa lika stor respekt för sina grannar klockan 2 på eftermiddagen som klockan 10 på kvällen. 

Med detta sagt har ändå många bostadsrättsföreningar och hyresvärdar trivselregler. Alla som bor i föreningen eller hos en given hyresvärd åtar sig att följa reglerna. Det är därför många har regelverk som säger att de boende ska vara tysta mellan vissa tidpunkter under dygnet, eller att tvättstugan inte får användas nattetid.

Störande grannar i villa

Om du bor i villa är lagstiftningen något mer otydlig än den är för dig som bor i hyres- och bostadsrätt. Det finns en grannerättslig lagstiftning, men den kan uppfattas som något otydlig då den inte ställer upp klara regelverk. Enligt jordabalken framgår dock att alla som använder sin egen eller någon annans egendom ska ta hänsyn till omgivningen. Det som statueras i jordabalken är att alla har ett ansvar att ta en skälig hänsyn. Det specificeras däremot inte vad en skälig hänsyn är. 

Ett exempel på när denna lagstiftning kan träda i kraft är till exempel om det förekommer mycket oljud och buller. Mycket buller är någonting som kan vara miljöfarligt, så ifall det förekommer orimliga nivåer av buller är det därmed ingenting som är lagligt godkänt.

Om du har problem med störande grannar

Om du har problem med störande grannar i villa, hyresrätt eller bostadsrätt lönar det sig oftast att börja med att prata med grannen i fråga. I många situationer kan det helt enkelt vara så att grannen inte själv är medveten om att hen är högljudd och stör. En rekommendation är därför ofta, om inte minst för grannsämjan, att inleda en dialog med grannen som uppvisar ett beteende som du upplever stör dig. 

Vissa situationer kanske inte kan klaras upp även fast man är tillmötesgående och för diskussioner tillsammans. Om du har fortsatta problem med störande grannar även efter att du har påtalat situationen kan du behöva vidta ytterligare åtgärder för att komma till bukt med problemet. 

Så gör du för att anmäla störande grannar

Beroende på hur din boendeform ser ut ska du göra en anmälan till olika instanser. Du som bor i en villa och har störande grannar i villaområdet, men som inte når en lösning genom samtal, behöver i första hand anmäla störande grannar till polisen. Tänk på att polisen inte kan agera vid enklare störningar, såsom att någon klipper gräsmattan en obekväm tid. Du kan däremot få hjälp av polisen om du upplever att dina grannar uppvisar ett hotfullt beteende eller om du har en misstanke om att det förekommer våld i hemmet. 

Om dina grannar har uppvisat ett kontinuerligt störande beteende, exempelvis genom sena och högljudda fester på återkommande basis, kan du i vissa fall välja att ringa till polisen. Polisen kommer sedan utifrån de uppgifter du delar med dig av göra en bedömning av om de kan agera eller inte. Polisen agerar aldrig enbart på att du blir störd, utan de följer lagstiftningen och de regler som finns gällande störande ljud och ageranden i bostadsområden.

Störande grannar i hyresrätt

Om du bor i en hyresrätt ska du kontakta värden ifall du har problem med störande grannar. Värden har en skyldighet att utreda din anmälan och att därefter bedöma om det är nödvändigt att vidta några åtgärder för att få störningarna att upphöra. Här är det viktigt att du vet att även fast du själv upplever att någonting är störande så behöver det inte vara det i lagens mening. Du kan också ta kontakt med Störningsjouren. De kan göra utryckningar och undersöka den störning du säger att pågår. De kommer också dokumentera att de besökt adressen.

Om din hyresvärd inte vidtar några åtgärder, eller om du upplever att din anmälan inte tas på allvar kan du kontakta Hyresgästföreningen. För att du ska ha rätt att ta deras hjälp behöver du vara medlem. Om du inte är medlem men ändå vill gå vidare med ärendet kan du behöva söka hjälp på andra sätt. Bland annat finns Hyresnämnden, men ett ärende hos dem kräver även juridisk kunskap och då behöver du med största sannolikhet få hjälp av ett juridiskt ombud. Är du medlem hos Hyresgästföreningen har du rätt att ta hjälp av deras jurister.

Störande grannar i bostadsrätt

Om det är grannar i en bostadsrätt som är störande ska du vända dig till bostadsrättsföreningen. Utöver att i princip alla bostadsrättsföreningar har egna trivselregler som alla boende åtar sig att följa har styrelsen en skyldighet att följa upp anmälan om störningar. Du kan ta kontakt med styrelsen för att få veta hur du ska gå tillväga och även för att ta reda på om de behöver några kompletterande uppgifter eller information för att kunna granska ärendet. 

Att anmäla störande grannar till polisen

Om du har försökt få ordning på dina problem med grannar som stör men inte lyckats finns polisen till för din skull. Om polisen bedömer att en störning faktiskt inträffat kan de utfärda en ordningsbot. En ordningsbot ges exempelvis om det spelas hög musik som stör omgivningen. 

Du kan anmäla störande grannar till polisen även i andra sammanhang. Några situationer när du ska kontakta polisen är:

  • Om du känner dig hotad av en granne
  • Om du har störande grannar som för oväsen till följd av ett bråk
  • Om du är orolig för att det förekommer våld hos dina grannar

Om du är orolig för att det förekommer våld kan du även vända dig till Socialtjänsten för att göra en orosanmälan. Har du en misstanke om att störningarna du upplever är till följd av exempelvis våld inom familjen ska du alltid kontakta polisen. Om du har störande grannar med barn och upplever oro för barnen bör du genast ta kontakt med polisen. Är läget akut ska du ringa 112. 

Bevisföring som kan underlätta vid en anmälan

Ska du anmäla störande grannar till din hyresvärd eller till bostadsrättsföreningens styrelse är det bra om du har ett så bra underlag som möjligt. Du kan skapa ett bra underlag genom att dokumentera vilka slags störningar som sker, och vilka tidpunkter de sker. Är dina grannar högljudda kan du välja att spela in störande grannar. Ljudfilerna kan vara till stor nytta för styrelsen eller hyresvärden som ska utreda situationen. 

Kortfattat kan du utgå från att det är bra att dokumentera så mycket som möjligt. Ju bättre och mer ingående dokumentation du har desto starkare position har du när du väl gör en anmälan. 

Sammanfattning av vad som gäller med störande grannar

För att sammanfatta det hela kan du som kämpar med störande grannar inledningsvis gå i dialog med grannen som stör. Ger det inga resultat har du ett par alternativ beroende på vilken bostadsform du har. Styrelsen för föreningen, hyresvärden eller polisen är möjliga parter du kan kontakta för att få hjälp. 

Innan du tar kontakt med en högre instans rekommenderar vi att du spelar in störande grannar och dokumenterar alla störningar. Det gör det lättare för alla inblandade parter, inte minst för dig. Om du inte når fram till en lösning på de problem du upplever kan du driva processen vidare rättsligt, förutsatt att du har lagen på din sida gällande de störningar du upplever. 

Juridisk hjälp med störande grannar

Om du har problem med störande grannar och redan har samtalat med dem, diskuterat med styrelsen i föreningen eller din hyresvärd men inte kommer någon vart finns vi till för dig. Du kan ta kontakt med oss om du behöver juridisk rådgivning kring vad du kan göra för att lösa problemen du har med störande grannar i villa, bostadsrätt eller hyresrätt. 

Även i de fall du önskar driva ett ärende vidare i Hyresnämnden kan vi bistå med rättslig hjälp. När du kontaktar oss och beskriver ditt ärende kommer du få hjälp av en jurist som är väl insatt i lagstiftningen och dina rättigheter. Vi hjälper dig utifrån den plats du befinner dig på och bevakar dina intressen. Vad gäller störande grannar är detta ofta en svår tematik och frågor som inte alltid har ett självklart svar. Med vår hjälp kan du räta ut alla frågetecken så att du kan trivas på den plats du bor på.

Familjerättsadvokat

En familjerättsadvokat är expert på alla områden som rör relationer på ett eller annat sätt. Som familjerättsadvokat arbetar man bland

Läs mer