revisor aktiebolag

Revisor för aktiebolag –  så hittar du rätt 

Enligt huvudregeln ska ett aktiebolag ha en revisor. Att avsätta tid på att verkligen hitta en revisor som är perfekt för företaget är nyckeln till framgång. Genom att värdesätta det arbete hen gör och den kompetens personen besitter kan bolaget utöka sin lönsamhet och effektivitet. I den här guiden kommer vi gå igenom saker som är bra att överväga och tänka på när man ska hitta en passande revisor.

Revisionsplikten för aktiebolag

En del aktiebolag måste alltid ha en revisor medan andra kan välja att inte ha det. Man brukar ändå prata om att huvudregeln är att aktiebolag ska anlita en revisor. Följande bolag måste alltid ha revisor, utan undantag:

 • Publika aktiebolag
 • Finansiella företag
 • Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning

Det finns också vissa privata aktiebolag som behöver ha en revisor. Det är aktiebolag som räknas som större. När man ska avgöra om ett bolag är mindre eller större utgår man från tre olika gränsvärden. Om ett bolag bockar av två eller tre av dem, under två på varandra följande räkenskapsår, ska de ha revisor. De gränsvärden som gäller är:

 • Nettoomsättning över 3 miljoner kronor
 • Balansomslutning över 1,5 miljoner kronor
 • Antalet anställda i medeltal fler än tre

Om ett aktiebolag är moderbolag i en koncern ska man se till hela koncernen när man avgör om man lever upp till gränsvärdena. Man beräknar gränsvärdena på samma vis som man gör i redovisningslagstiftningen. Bokföringsnämnden har också skapat en vägledning om de olika värdena. Den heter BFNAR 2006:11. I den kan man bland annat se hur man räknar ut vilket medeltal anställda företaget har haft. 

Privata aktiebolag som är mindre

De aktiebolag som inte kan bocka av åtminstone två av punkterna med gränsvärden är mindre. Mindre privata aktiebolag kan välja att inte ha en revisor. För att det ska vara ett giltigt beslut behöver man ta upp den frågan på bolagsstämman och fatta beslut om att ta bort revisorskravet. Har man en revisor kan man efter det entlediga den personen.

Att välja att ha en revisor

Nu vet du lite mer om vilka slags aktiebolag som måste ha en revisor och vilka som inte behöver det. Något att tänka på är att det går utmärkt att ha en revisor även fast man inte är nödgad till det i lagen. Det arbete en revisor gör kan hjälpa till att göra verksamheten mer lönsam, vilket också är en av anledningarna till att vissa aktiebolag som är små har en revisor trots att de inte måste ha det. Speciellt om man funderar på att expandera verksamheten kan det vara bra att involvera en revisor.

Att välja rätt revisor

Inledningsvis kommer vi förklara lite mer ingående vad det är en revisor gör, och efter det kommer vi ge konkreta tips på hur man ska resonera för att hitta rätt revisor till sitt företag. En revisor är en oberoende granskare av företaget. Revisorn kommer bland annat granska hur styrelsen sköter förvaltningen av bolaget och även gå igenom redovisningen. Man kan säga att en revisor egentligen arbetar under hela året, men att en stor del av arbetet görs när årsredovisningen finns på plats. När den är upprättad kommer revisorn gå igenom den och kontrollera så att företagets resultat och ställning klargörs på ett informativt och rättvist sätt. Revisionsberättelsen ska man bifoga till årsredovisningen när den skickas in till Bolagsverket. 

Annat en revisor gör är att granska så att företaget följer de regler och lagar som finns gällande redovisningen. En revisor kan också granska företagets hållbarhetsredovisning och erbjuda andra former av granskningstjänster, exempelvis av specifika företagsåtgärder.

Ovanstående är alltså den del som rör granskning och kontroll som revisorn gör, men det finns många andra fördelar med en bra revisor eller revisionsbyrå. Eftersom den person som utför arbetet kommer ha en mycket god insikt i företagets situation kan man vända sig till revisorn för att få förslag på vilka rutiner som kan förbättras och för att få råd i ekonomiska frågor.

Fördelar man får ut av en revision

Att underskatta värdet av revisionen är ett stort misstag. Revisionen fungerar som en kvalitetsstämpel gentemot utomstående parter. Leverantörer, banker och potentiella investerare som får läsa revisorns rapporter kommer uppleva en större trygghet och ett större förtroende för bolagets verksamhet och styrelse. Det är alltså många positiva saker som kommer ur en revision.

Andra fördelar är också att man genom en revision genererar en större trygghet internt på företaget. Den granskning som revisorn gör och de råd hen ger med kommer göra det enklare för bolaget att få full kontroll över verksamheten.

Auktoriserade och godkända revisorer

En revisor kan antingen vara auktoriserad eller inte vara det. Sådana aktiebolag som måste ha en revisor för att lagen säger det ska alltid ha en auktoriserad revisor. Väljer man att ha en revisor trots att man inte är bunden till det i lagen kan man välja antingen en auktoriserad eller en icke-auktoriserad revisor. För att bli auktoriserad måste revisorn uppfylla alla krav som finns inskrivna i revisorslagen. Kraven reglerar bland annat redbarhet, utbildning och erfarenhet.

Man behöver ha både teoretisk och praktisk erfarenhet för att kunna ansöka om att bli auktoriserad revisor. Alla auktoriserade revisorer har åtminstone en kandidatexamen där vissa obligatoriska ämnesstudier ingår. Denne har också praktisk utbildning genom att ha arbetat med likvärdiga uppgifter under handledning av en redan auktoriserad revisor. Man behöver också avlägga en examen hos Revisorsinspektionen innan man kan få en auktorisation. När man väl har blivit godkänd av inspektionen gäller auktoriseringen i fem år, efter det behöver man förnya den. 

Tips för att hitta rätt revisor

Vi tycker det ska vara lätt att veta hur man gör för att välja rätt revisor, helt enkelt eftersom det kan vara avgörande för hur stort mervärde företaget kommer få ut av samarbetet. För att ge några råd på vägen och resan mot att hitta rätt revisor listar vi en del saker man kan ta ställning till innan man ingår ett avtal med någon.

 • Branscherfarenhet
  De flesta branscher har olika former av avdrag och skatter som är unika för just det verksamhetsområdet. En revisor som har kunskap om företagets bransch är viktigt. När en revisor har koll på vilka regelverk som gäller för verksamheten kan personen arbeta proaktivt med sin rådgivning under hela årets gång. Det kommer hjälpa bolaget att stärka sin position både på kort och på lång sikt.
 • Långsiktighet
  Att välja en revisor som vill arbeta med företaget en längre period är en styrka. Man får ha samma revisor i fyra räkenskapsår i rad om man så önskar, och det finns flera fördelar med att sikta på ett mer långsiktigt samarbete. En av dem är att revisorn får möjlighet att lära känna företaget på djupet, och en annan är att det är tryggt att samarbeta med någon som känner till bolagets rutiner, utmaningar och förutsättningar. Det är ofta lättare att utveckla verksamheten om revisorn har den erfarenhet och kunskap om företaget som behövs för att kunna ge råd som är specifika för bolaget. 
 • Samarbetet
  Revisorer kan arbeta på olika sätt. En del väljer att vara involverade i företagets verksamhet under hela året medan andra inte gör samma sak. Det finns till exempel revisionsbyråer som enbart granskar redovisningen men det finns också revisionsbyråer som finns tillgängliga för frågor om ekonomin och affärsbeslut. För att veta vilken revisor som är rätt val för ens aktiebolag behöver man fundera på vad man vill få ut av revisionen. 
  En annan sak att tänka på är att företaget och revisorn behöver komma överens om hur kommunikationen ska se ut rent praktiskt. Föredrar du som näringsidkare att ha fysiska möten eller vill du ha ett digitalt samarbete över internet?
 • Kompetens som är företagsspecifik
  Att det lönar sig att välja en revisor som har branschkunskap har vi redan nämnt, och med företagsspecifik kunskap menar vi något som är ännu smalare – nämligen att revisorn ska ha den kompetens som behövs för just ditt aktiebolag. Det kan exempelvis handla om att hitta en revisor som kan samma redovisningssystem som bolaget använder eller att hitta någon som är expert på skatteregler som verksamheten omfattas av, men som inte är branschorienterat. Det kan exempelvis handla om anställda i ett annat land, export och import. 

Vårt tips är att företaget ska analysera sina behov utifrån de punkter vi har listat här ovanför. När man vet vad det är man behöver och vad man förväntar sig kommer det vara mycket enklare att se vilka revisorer som lever upp till kraven man har. 

Sist och slutligen – tänk på att jämföra revisorer med varandra. Det gör det tydligare vad man tilltalas av både ur en budgetsynpunkt och utifrån deras kompetens och erbjudande. Begär gärna in priserbjudanden och samtala med flera revisorer för att på det sättet få ett hum om vilka alternativ som finns.