Revisor enskild firma

Revisor för enskild firma – behöver du en?

En revisor kan vara till stor glädje för ett företag, speciellt om det är så att man vill bygga ett förtroendekapital gentemot utomstående aktörer. Med rätt revisor får man dessutom möjlighet att kvalitetsgranska ekonomin och verksamheten, samtidigt som man får många kloka råd på vägen som kan göra företagandet ännu mer lönsamt. Vissa företag är nödgade att ha en revisor för att lagen säger så, medan det för andra är frivilligt. Det här är en guide för dig som har en enskild firma och som vill ta reda på om du behöver en revisor. 

Vilka företag måste ha en revisor?

När ett företag är skyldigt att anlita en revisor beror både på vilken bolagsform det är man har och hur stort det bolaget är. Aktiebolag har egna regler och de kommer vi inte gå in på i den här guiden. Istället väljer vi att fokusera på enskilda firmor och att tydliggöra de regler som gäller angående revisioner i dylika företag. 

Huvudregeln är att en enskild firma inte behöver någon revisor, eller åtminstone brukar det vara så normalt sett. Det finns vissa riktlinjer och så kallade gränsvärden, och när de överstigs behöver man ha en revisor för att följa lagen. Men, när en enskild firma har blivit så pass stor att den behöver ha en revisor är det absolut vanligaste att man redan har gjort en ombildning av firman till ett aktiebolag.

Om det är så att man som enskild näringsidkare enligt lagkraven måste ha en revisor så behöver man välja en som är auktoriserad, man kan alltså inte välja vem som helst utan det behöver vara en person som är godkänd av Revisorsinspektionen. Förutom att revisorn ska vara auktoriserad ska man också anmäla till Bolagsverket att man har revisor och vem man har. Om det skulle vara så att man inte hittar en bra kandidat kan man också begära att Bolagsverket utser en åt företaget, men då har man inte samma valmöjligheter som man har om man letar efter den bästa kandidaten själv.

De krav som gäller för enskilda firmor kommer i tre olika punkter. Det är om företaget under de två senaste räkenskapsåren kan bocka av åtminstone två av dessa tre punkter som man måste ha en revisor och göra en revision av företaget. Observera att det behöver vara samma punkter som har bockats av under båda åren för att plikten om att ha en revisor ska bli verksam. I korthet innebär det här regelverket att man under de två första räkenskapsåren aldrig behöver ha en revisor. De tre punkterna är:

 • Den enskilda firman har ett medeltal på över 50 anställda
 • Den enskilda firman har en nettoomsättning som är större än 80 miljoner SEK
 • Den enskilda firman har en balansomslutning som är större än 40 miljoner SEK

Det är alltså relativt stora belopp, och även många anställda, som krävs för att en enskild firma ska vara lagstadgat skyldig att ha en revisor. Om det är så att företaget ska ombildas till ett aktiebolag gäller det dock att känna till att regelverken för aktiebolag skiljer sig åt från den enskilda firman. Det är inte samma gränsvärden som gäller för aktiebolag och deras revisionsplikt. Mer om reglerna som gäller för aktiebolag kan du läsa hos Bolagsverket

Välja revisor trots att företaget inte omfattas av revisionsplikt

Du som är enskild näringsidkare har nu kunnat läsa mer om vilka slags enskilda firmor som har en lagstadgad skyldighet att använda sig av en revisor. Även fast det är så att man inte är skyldig att göra en revision så är det bra om man vet vilka fördelar det finns med att göra den. Det går att välja att använda sig av en revisor även fast man inte behöver skicka in en revisionsberättelse till Bolagsverket. I sådana fall så är revisionen snarare ett sätt för företaget att få en större insyn i den ekonomiska ställningen och en överblick av hur företaget förvaltas. När man har en revisor så kommer företaget dessutom uppfattas som mer seriöst och pålitligt av andra aktörer, exempelvis långivare och leverantörer.

En revisor har som uppgift att som en helt oberoende person granska hur företaget sköter sin ekonomi och hur bolaget förvaltas. Som företagare samarbetar man med revisorn under hela räkenskapsåret och man delger denna viktiga ekonomiska dokument, så att hen kan gå igenom dessa och se så att redovisningen är upprättad på ett korrekt och lagenligt sätt. En revisor kommer göra sin granskning och därefter skriva en revisionsberättelse som överlämnas till företagsledningen. Om bolaget är tvunget att göra revision enligt lagen ska revisionsberättelsen skickas in till Bolagsverket. Om man inte är tvungen att ha en revisor behöver man alltså inte göra det, utan då är revisionsberättelsen endast ett verktyg för att man ska kunna fortsätta utveckla och driva sitt företag i en positiv riktning.

Det finns enskilda firmor som väljer att anlita en revisor även fast det inte finns några regler som säger att de borde göra det. Det handlar kort och gott om att sådana företag har sett nyttan i att ta in en extern person som har ekonomisk kompetens och som kan se över räkenskaperna. En riktigt skicklig revisor kan se företagets unika situation och komma med råd som gör verksamheten mer lönsam. Det går också att vända sig till sin revisor om man funderar på om ett affärsbeslut är rätt eller inte ur en ekonomisk synvinkel. Det är kort och gott inte alls en dum idé att fundera över om man kan ha glädje av det arbete som en revisor kan göra. 

Tips när man ska välja revisor

När man som företagare ska arbeta tillsammans med en revisor är det flera saker som ska stämma överens för att det ska bli så lyckat som möjligt för alla parter som är inblandade. För att göra det lite enklare att avgöra vilka revisorer som är aktuella för just ditt företag har vi sammanställt en liten guide med några tänkvärda tips som man kan fundera över innan men bestämmer vem det är som ska få det ärofyllda uppdraget att göra en revision av bolaget. 

 • Revisor lokalt eller på distans
  Tack vare så väldigt smidiga digitala lösningar kan en revisor i princip arbeta var som helst i världen, oavsett var du som företagare finns och var verksamheten har sitt säte. Det här ger många möjligheter eftersom utbudet av revisorer du kan välja mellan blir större. Något du som företagare ska fundera över är om du vill anlita en revisor som finns på samma fysiska ort som du själv eller om det känns lika bra med någon som är på distans. Det går självklart att ha möten digitalt med revisorn om denne inte finns på samma ort. 
 • Revisorns kompetenser
  Om företaget måste ha en revisor enligt lagen ska det vara en auktoriserad sådan. En auktoriserad revisor är endast någon som Revisorsinspektionen har godkänt och auktorisationen innebär att revisorn både har erfarenhet, utbildning och att denne har gjort ett kunskapsprov med ett godkänt resultat. Om ditt företag inte måste ha en revisor kan du välja själv om personen ska vara auktoriserad eller inte. En revisor som inte är auktoriserad kan vara utbildad, men denne har inte godkänts av Revisorsinspektionen. Anledningarna till det kan exempelvis vara att personen är nyexaminerad och för tillfället tillskansar sig den arbetserfarenhet som behövs för att därefter kunna ansöka om auktorisation. En revisor som inte är auktoriserad kostar i regel lite mindre, men de har naturligtvis inte heller samma breda kompetens och kredibilitet som en auktoriserad dito har. 
 • Branschkännedom
  Om företaget är verksamt inom en bransch som har många specifika regler och avdrag kan det vara lönt att leta efter en revisor som har erfarenhet av just den branschen. Detta för att man ska få ut så mycket som bara möjligt av den revision som görs. En revisor som har branschkunskap har enklare för att ge specifika råd till företaget som kommer hjälpa bolagsägarna att lyckas driva bolaget med vinst. Det är däremot inte ett krav att revisorn ska ha branschkunskap för att kunna utföra sitt arbete, men det kan i vissa fall vara fördelaktigt. 
 • Budget
  Att anlita en revisor är någonting man betalar för. Det är en kostnad man får ta med som en utgift i företagets bokföring. Ändå är det bra att överväga vad man tycker känns rimligt att betala för revisorns arbete. Det kan vara svårt att veta hur mycket det kommer kosta om man inte haft en revisor tidigare och därför är det alltid att rekommendera att man begär in erbjudanden från flera aktörer på marknaden. 
  När man tar emot offerter från flera revisorer får man en ärlig chans att jämföra de erbjudanden man har på sitt bord för att kunna se vilket som ger mest valuta för pengarna. 
 • Kommunikationens magkänsla
  Sist och slutligen – underskatta inte magkänslan när du funderar över vem du ska ge uppdraget som revisor. För att en revision ska ge ett mervärde åt företaget så gäller det att man kan ha en öppen och ärlig dialog med sin revisor. Därför är det viktigt att det känns bekvämt i kommunikationen. Andra faktorer som kan vara avgörande för om man gör rätt val är revisorns tillgänglighet och engagemang i företaget. En revisor kan vara väldigt eftertraktad och ha många kunder, och om man då är ett mindre företag kan det ibland hända att man hamnar i skymundan. Se till att kontrollera hur pass mycket tid den revisor du vill anlita har för att finnas till för dig som företagare när du har frågor eller funderingar.