ångrerätt bilköp

Ångerrätt bilköp: Komplett guide

En konsument kan ha ångerrätt på ett bilköp, men så är inte alltid fallet. Ångerrätten gäller endast när vissa förutsättningar är uppfyllda. Det är Konsumentköplagen som gäller för bilköp. En viktig sak att känna till är att du inte har ångerrätt om du köper en bil av en privatperson. I den här guiden kommer du kunna läsa mer ingående om när du har rätt att ångra ett bilköp. Du får också information om vad du kan göra och vilka rättigheter du har om du inte har en ångerrätt på fordonsköpet.

Bilköp gjorda på distans

Du har en ångerrätt som är lagstadgad om du har köpt bilen på distans. Den gäller alltså när du har köpt bilen till exempel över telefon eller på internet, alltså utan att du har varit på plats och besökt bilhandlaren för att ingå ett köpavtal. Ångerrätt på bilköp gjorda på detta sätt är alltid som minst 14 dagar. 

Att ha en 14 dagars ångerrätt på bilköp gjorda på distans är lagstadgad, men vissa bilhandlare erbjuder längre ångerrätt än så. Det är upp till varje enskild bilhandlare att välja om de vill ha en längre ångerrätt än 14 dagar. Antalet dagar i ångerrätten börjar räknas från det att du har hämtat ut fordonet eller från det att bilen har levererats hem till dig. 

Om du har besökt bilhandlaren på plats, tittat på och kanske provkört ett fordon och bestämt dig för att köpa bilen gäller inte den här ångerrätten. En 14 dagars ångerrätt på bilköp är alltså endast för köp som är gjorda på distans. Köpet ska också ha gjorts genom det som kallas för ett organiserat system.

Bilköpet ska ha gjorts genom ett organiserat system

Ett organiserat system är exempelvis att företaget har gjort det möjligt att göra en beställning på internet. Ett organiserat system kan också vara att bilhandlaren uppmanar eventuella köpare att ta kontakt med företaget via mejl eller telefon för att på det sättet kunna köpa en bil. Om bilhandlaren inte vanligtvis säljer fordon via telefon utan det handlar om ett undantag är det inte säkert att det räknas som ett organiserat system, och i sådana fall finns det inte heller någon ångerrätt.

Vad händer om ångerrätten används?

Om du ångrar ett bilköp och använder ångerrätten behöver du inte betala bilhandlaren för bilen. Har fordonet använts kan det däremot hända att bilhandlaren har rätt till något som kallas för ett värdeminskningsavdrag. 

Efter ett köp är köparen i sin fulla rätt att kontrollera fordonets egenskaper och funktionalitet. Det får köparen göra utan att något värdeminskningsavdrag blir debiterat. Det är när fordonet används på ett sätt som inte kan räknas som ett rimligt sätt för att endast undersöka det som köparen får stå för en värdeminskning. Företaget du har köpt bilen av måste ha informerat dig om värdeminskningsavdraget på förhand för att ha rätt att kräva ett. Om företaget inte har informerat dig om detta och om det inte framgår i köpeavtalet behöver du inte stå för någon värdeminskning.

Så använder du din ångerrätt på bilköp

Om du har köpt bilen och du vill använda ångerrätten ska du ta kontakt med bilhandlaren. Det är bra att ta kontakt skriftligt, via e-post eller SMS, så att det finns ett dokumenterat underlag för er kontakt. När du kontaktar bilhandlaren ska du meddela att du vill åberopa din ångerrätt. 

För den som inte vill formulera ett eget meddelande om att ångerrätten vill användas finns det en blankett på Konsumentverkets hemsida som kan användas och skickas in till företaget. Du kan ladda ner blanketten via den här länken. När du meddelar företaget om att du vill använda din ångerrätt, oberoende av om du skriver ett fritt formulerat meddelande eller om du använder Konsumentverkets blankett, måste det framgå vem det är som vill använda ångerrätten. Det behöver vara samma person som ingått köpeavtalet med företaget.

Om ångerrätten inte gäller

Som nämnts tidigare gäller inte ångerrätten på alla bilköp. Om du har beställt en bil men inte har en lagstadgad ångerrätt kan du istället ha möjlighet att göra en avbeställning eller att häva köpet. Även det här regleras i Konsumentköplagen. Du får avbeställa fordonet så länge du inte har tagit emot bilen du har beställt. Har du redan fått bilen kan du inte längre avbeställa den.

Vad gäller att häva ett bilköp krävs det att fordonet du har fått har allvarliga fel när du tar emot det och att felen inte kan repareras eller åtgärdas genom att du får ta emot en motsvarande bil. För att du ska ha rätt att häva ett köp måste det också ha en stor betydelse för dig som köpare, exempelvis att en reparation eller omleverans fördröjer leveranstiden så pass mycket att det inte är hållbart för dig som kund.

Ersättning till bilhandlaren vid en avbeställning

Om du gör en avbeställning på bilen kan bilhandlaren ha rätt att yrka på att du ska betala ersättning. Det är vanligt att ersättningen en köpare åläggs att betala vid en avbeställning blir större i takt med att leveransdagen närmar sig. 

Hur stor ersättning en bilhandlare har rätt till är inte lagstadgad. Det finns dock en överenskommelse som gjorts mellan Motorbranschens Riksförbund och Konsumentverket. Deras beräkningar används ofta som riktlinjer när ersättningens storlek beräknas. Om den bilhandlare du beställer ett fordon av inte tillhör MRF kan du föreslå att ni ska följa deras riktlinjer. Alla bilhandlare som är anslutna till MRF följer automatiskt deras bestämmelser.

Det är endast vid bindande avtal som du kan bli ersättningsskyldig. Några regelverk som Konsumentverket och MRF har är:

  • Att ett bindande avtal är ett som undertecknats både av köparen och av bilhandlaren. Om ett bindande avtal finns går det inte att göra en avbeställning kostnadsfritt.
  • Om endast köparen har signerat avtalet och bilhandlaren inte har gjort det kan en avbeställning göras gratis.
  • Om bilhandlaren har undertecknat avtalet medan köparen inte har gjort det kan en avbeställning göras kostnadsfritt.

Avbeställningskostnader som gäller enligt överenskommelsen

Hur stora avbeställningskostnader du åläggs att betala beror på när du har beställt bilen och när avbeställningen görs. Det finns också vissa riktlinjer som gäller om du har gjort någon form av specialbeställning som kräver mer av bilhandlaren. I överenskommelsen mellan MRF och Konsumentverket framgår följande ersättningar:

  • Om avbeställningen görs inom en vecka efter att ett bindande avtal har upprättats har bilhandlaren rätt att få en ersättning som uppgår till 1,5 % av köpebeloppet. Som minst har bilhandlaren rätt till 1500 kronor för ett begagnat fordon och 3000 kronor för ett nytt.
  • Om avbeställning görs efter att det har gått sju dagar från att det bindande avtalet upprättades får bilhandlaren 7 % av köpebeloppet i ersättning. Den lägsta summan som bilhandlaren har rätt att få från köparen är 3000 kronor.
  • Om det bindande avtalet gäller en bil som är dyrare än 7,5 prisbasbelopp eller om det rör en specialleverans har bilhandlaren rätt att bli ersatt med 15 % av bilens totala pris. Detta gäller om avbeställningen sker mer än en vecka efter att det bindande avtalet har ingåtts.

Om köparen har beställt någon form av extrautrustning ska denne alltid ersätta bilhandlaren för de kostnader som uppkommit till följd av på- och avmontering av den. Den ersättningen ska betalas oberoende hur lång tid det har gått från att ett bindande avtal ingicks. 

Bilhandlaren har inte alltid rätt till ersättning

Att du gör en avbeställning behöver inte per automatik innebära att bilhandlaren alltid har rätt att få ersättning. Det finns vissa undantag som gäller också i sådana fall där du och bilhandlaren har upprättat ett bindande avtal. 

Du behöver inte betala en ersättning för avbeställningen om du drabbas av arbetslöshet eller en sjukdom som kommer att påverka dina möjligheter att betala för bilen. För att denna regel ska gälla får bilen inte ha varit dyrare än 7,5 prisbasbelopp. Det kan också gälla ett fordon som är framtaget för att fungera för de som har någon form rörelsehinder. För att du ska få ångra köpet, alltså göra en avbeställning, måste du informera bilhandlaren om detta utan några dröjsmål. Väntar du för länge kan bilhandlaren ha rätt att kräva att du ersätter denne för avbeställningen. 

Ångerrätt på bil köpt av privatperson

14 dagars ångerrätt på bilköp som gjorts på distans gäller endast när köpet görs av ett företag. Om en bil köps av en privatperson finns ingen ångerrätt, även fast man avtalat om köpet på distans. Vill du häva ett bilköp när du köpt av en privatperson har du alltså inte något lagligt understöd att göra det. 

Finns det väsentliga fel på fordonet du köpt av en privatperson, och som den tidigare ägaren vetat om men inte informerat dig om, har du däremot rätt att få ersättning. Säljaren står inte helt fri från ansvar, men du har inte alls samma grundskydd och trygghet som du har i och med Konsumentköplagen som gäller mellan företag och privatpersoner. 

Tvister mellan privatperson och bilhandlare

Ifall det uppstår en situation där köparen och bilhandlaren inte är överens om huruvida ångerrätten ska gälla eller inte går det att ta kontakt med Allmänna reklamationsnämnden. Köparen kan göra en anmälan till ARN, och ARN kommer bedöma ärendet utifrån de uppgifter som lämnats av köparen och av företaget för att slutligen ge en rekommendation på hur de anser att tvisten ska lösas. 

De flesta bilhandlarna följer de rekommendationer som ARN ger, men det finns inget krav på att ett företag måste göra det. Att göra en anmälan till ARN och att få ärendet prövat av dem kostar ingenting för dig som anmäler. Från det att du gör din anmälan brukar det dröja runt 6 månader tills det att ARN kan ge en rekommendation. Handläggningstiden kan självklart variera och både gå snabbare och långsammare. 

För att du ska kunna anmäla ärendet till ARN krävs följande:

  • Du måste ha kontaktat företaget som i sin tur ska ha sagt nej till dina krav.
  • Om du har riktat krav mot företaget men inte fått svar inom 30 dagar kan du anmäla till ARN direkt.
  • Din anmälan till ARN måste skickas in inom ett år från att du riktade dina klagomål till bilhandlaren för första gången.

Driva tvisten i rätten

Om ARN’s handläggning och rekommendationer inte löser tvisten mellan dig och bilhandlaren finns det en möjlighet att driva tvisten vidare i domstol. Det kan vara en dyr process och därför är det viktigt att du vet att du har rätten på din sida innan du går vidare med ärendet. Det är klokt att ta kontakt med en av våra jurister som är väl insatt i Konsumentköplagen och rådgöra med denne kring dina förutsättningar och möjligheter. 

Vissa försäkringsbolag erbjuder rättsskydd i hemförsäkringen. Rättsskyddet kan ersätta vissa av de kostnader du betalar för att anlita en jurist. Hör med ditt försäkringsbolag vad som gäller i ditt fall. En stor skillnad mot att lämna in en ansökan till tingsrätten jämfört med att göra en anmälan till ARN är att det kostar att skicka in en ansökan till en domstol. Därför ska du vara väl insatt i vilka kostnader som är förknippade med att ta ärendet vidare. 

Familjerättsadvokat

En familjerättsadvokat är expert på alla områden som rör relationer på ett eller annat sätt. Som familjerättsadvokat arbetar man bland

Läs mer