inndraget körkort

Indraget körkort: Allt du behöver veta

Vissa brott gör att Transportstyrelsen kan komma att återkalla ditt körkort. Om en körkortsinnehavare drabbas av en sjukdom som inte gör denne till en lämplig chaufför kan körkortet också dras in. Vad som krävs för att ett körkort ska bli återkallat varierar beroende på vilket brott det är som har begåtts. Den spärrtid som körkortet inte är giltigt är olika beroende på situationen som föranlett att körkortet blivit indraget. 

Så går det till när ett körkort dras in

Om du begår ett trafikbrott kan Polisen bestämma att ta ditt körkort på plats. Tullverket, åklagare och Kustbevakningen har också befogenhet att omhänderta ett körkort utan dröjsmål. Om polisen bestämmer sig för att ta ditt körkort kommer de skicka det till Transportstyrelsen inom två dygn. 

Det går inte att lämna in en överklagan på det omhändertagande av körkort som polisen har gjort. Transportstyrelsen har istället i uppgift att reda ut om körkortet ska återkallas eller om det helt enkelt ska lämnas tillbaka till ägaren. Den som fått sitt körkort omhändertaget kommer bli kontaktad av Transportstyrelsen och få chansen att ge sina synpunkter på ärendet innan ett beslut om vad som ska hända blir fattat.

Transportstyrelsen får också information om ordningsförelägganden, domar och strafförelägganden. De informeras också om en person blir omhändertagen enligt LOB, lagen om berusade personer. Medicinska skäl är en annan orsak till indragna körkort. Om en person drabbas av en sjukdom som gör att det inte är lämpligt att den individen ska inneha körkort har läkaren en skyldighet att informera Transportstyrelsen om det. 

Ett körkort kan återkallas på nio olika punkter. Sex av dessa har en spärrtid, och under den tiden kan du inte få ett nytt körkort. Vissa punkter leder till att körkortet återkallas tills vidare. Då får man invänta ett slutgiltigt besked som fattas exempelvis efter att en dom har fällts.

Rattfylleri

Körkortet återkallas om en person har kört onykter, eller om det finns misstanke om ett trafiknykterhetsbrott. Spärrtiden i de här fallen är vanligen 12 månader. Om rattfylleriet har varit en följd av alkoholbruk kan man beviljas rätten att köra om man har ett alkolås. Om man beviljas den rätten återkallas inte körkortet. 

Om man har begått grovt rattfylleri eller om man har kört onykter flera gånger är spärrtiden längre, ofta 24 månader. 

Smitning

Ifall en förare smiter från en olycksplats där hen har varit inblandad i trafikolyckan kommer körkortet dras in. Det spelar inte någon roll om olyckan varit ens fel eller inte. Smiter man från olycksplatsen kommer körkortet alltid återkallas. Spärrtiden för den här typen av brott varierar mellan två till sex månader.

Upprepade brott i trafiken

Om man begår upprepade brott i trafiken under en period på två år kan körkortet återkallas. Brott som räknas till grund för en återkallelse är till exempel mindre fortkörningar eller att man kört utan att använda bälte. Spärrtiden är normalt sett två månader. I vissa fall återkallas inte körkortet utan Transportstyrelsen ger istället en varning. 

Brott mot trafiksäkerheten

Transportstyrelsen kan återkalla körkortet om du har:

 • Kört mot rött
 • Kört för fort
 • Gjort en omkörning vid ett övergångsställe
 • Agerat vårdslöst i trafiken
 • Kört olovligt
 • Kört för nära fordonet framför

Man brukar få indraget körkort vid fortkörning när man har kört 31 – 40 kilometer för fort i timmen. Spärrtiden för en sådan fortkörning brukar uppgå till två månader. Om den tillåtna hastigheten på vägen är lägre blir körkortet indraget snabbare än om den tillåtna hastigheten är högre. Har man begått en allvarlig fortkörning kan det bestämmas att spärrtiden blir längre än två månader. 

Spärrtiden för andra brott mot säkerheten i trafiken varierar. Om du kör mot rött ljust brukar spärrtiden vara två månader, men om du är vårdslös i trafiken kan den vara längre.

Nykterhetsanmärkningar

Om polisen har omhändertagit en person flera gånger på grund av berusning, eller om det kommer till kännedom att någon brukar narkotika kan Transportstyrelsen besluta att dra in ett körkort. Det gör de ifall de bedömer att personen inte går att lita på vad gäller nykterhet i trafiken. Spärrtiden brukar vara runt ett år från att den senaste nykterhetsanmärkningen getts. 

Andra allvarliga brott

Det är inte bara trafikbrott som kan resultera i att körkortet blir indraget. Det kan förekomma att Transportstyrelsen beslutar om indraget körkort vid narkotikabrott, grov misshandel eller om man har tillåtit olovlig körning. Den lägsta spärrtiden för de här brotten är en månad och den högsta är tre år. Hur lång spärrtiden blir bestäms från fall till fall. 

Skador och sjukdom

En skada eller sjukdom som gör att en person inte lever upp till de medicinska krav som krävs för att man ska få ha ett körkort återkallas körkortet utan att någon spärrtid blir bestämd.

Missat att lämna in läkarintyg

Om Transportstyrelsen kräver att du ska skicka in ett läkarintyg och du inte gör det återkallas ditt körkort utan att någon spärrtid bestäms.

Körkort som blivit beviljade felaktigt

Ett körkort som blivit beviljat på felaktiga grunder kommer återkallas. Felaktiga grunder kan vara att det förekommit fusk under uppkörningen eller att man har uppgett osanna uppgifter när man gjort sin körkortsansökan. Om ett körkort återkallas i en sådan situation bestäms ingen spärrtid. 

Att få ett nytt körkort efter att det gamla blivit indraget

När ett körkort har blivit återkallat tillverkas det alltid ett helt nytt. Du får inte tillbaka det gamla körkortet. Det är olika regelverk och villkor som gäller för att få ett nytt körkort beroende på varför det blev indraget i första taget. Spärrtiden påverkar också när ett nytt körkort kan tillverkas, och prövotid på körkortet är en annan faktor som har betydelse. 

Ibland utfärdar Transportstyrelsen ett körkort utan att det görs en prövning och i andra fall måste den som fått ett indraget körkort ansöka om ett körkortstillstånd. Om det behövs måste den personen lämna in ett nytt läkarintyg. I vissa fall kan man också vara tvungen att behöva göra en ny uppkörning. Vad som gäller i just ditt fall får du information om efter att du har lämnat in en ansökan. 

Körkort som inte har någon prövotid och spärrtid under ett år

Om spärrtiden är kortare än ett år och körkortet har återkallats för att du exempelvis har kört för fort eller kört mot rött utfärdar Transportstyrelsen ett nytt körkort utan att det görs någon särskild prövning. 

Transportstyrelsen skickar automatiskt ut en ansökningsblankett som behövs för att du ska få ett nytt körkort. Den behöver fyllas i och skickas in till Transportstyrelsen för att ett nytt körkort ska tillverkas. Du behöver skicka med ett godkänt fotografi i samband med att du skickar in ansökan. Det går också att göra en ansökan på internet hos Trafikverket.

Du har rätt att köra igen när:

 • Transportstyrelsen har fått in din ansökan
 • Transportstyrelsen har bestämt att ett nytt körkort ska tillverkas
 • När spärrtiden är över

Då måste en ansökan om körkortstillstånd göras

Om körkortet har blivit återkallat på grund av följande måste du ansöka om körkortstillstånd:

 • Rattfylleri
 • Vårdslöshet av det grövre slaget
 • Om du inte anses vara pålitlig vad gäller nykterhet
 • Om du begått ett allvarligt brott som inte är ett trafikbrott

Det går inte att ansöka om körkortstillstånd när som helst. Det går att göra tidigast sex månader innan att spärrtiden tar slut. Körkortstillståndet kommer beviljas tidigast två månader innan återkallelsetiden är över. 

Om Transportstyrelsen beviljar ett körkortstillstånd kommer de också skicka ut en ansökningsblankett, en så kallad grundhandling. Du ska fylla i grundhandlingen och skicka in den till Transportstyrelsen för att få ett nytt körkort. Även i det här fallet behöver du bifoga ett nytaget fotografi på dig själv. I de här fallen återfår du din rätt att köra när:

 • Du har skickat in grundhandlingen
 • Transportstyrelsen har beslutat att skapa ett nytt körkort
 • Spärrtiden har gått ut

Körkort utan prövotid med spärrtid längre än 12 månader

Ifall du har fått ett indraget körkort med en spärrtid som är längre än ett år är du tvungen att göra ett körkortsprov för att du ska kunna få ett nytt körkort. Du behöver både göra ett körprov och kunskapsprov med godkänt resultat. 

Ett krav för att få göra ett körkortsprov är att det finns ett körkortstillstånd som är giltigt. Det går att skicka in en ansökan om körkortstillstånd sex månader innan återkallelsetiden tar slut. Tillståndet ges inte tidigare än två månader innan spärrtiden går ut. För att du ska få göra körkortsprovet behöver du också gå riskutbildningen pånytt. Vidare behöver du vara bosatt i Sverige på permanent basis för att Transportstyrelsen ska kunna utfärda ett körkort åt dig. 

Körkortstillstånd och avslag med spärrtid

Om du ansöker om körkortstillstånd efter att du fått ett indraget körkort och får avslag med spärrtid på din ansökan innebär det att du är tvungen att göra ett nytt körkortsprov innan Transportstyrelsen utfärdar ett nytt körkort. Det finns inga undantag till den regeln vilket innebär att orsaken till att körkortet blivit återkallat inte spelar någon roll. 

Du måste ha ett giltigt körkortstillstånd för att få göra ett körkortsprov. Även här gäller att en ansökan om körkortstillstånd tidigast kan göras sex månader innan spärrtiden tar slut. 

Körkort som har prövotid

En prövotid på två år gäller för alla som tar körkort i Sverige. Om man under den prövotiden skulle göra någon trafikförseelse eller ett annat brott som kan göra att körkortet blir indraget måste man göra ett helt nytt körkortsprov, alltså både körprov och kunskapsprov. 

Om man ska göra ett nytt körkortsprov för fordonsbehörigheterna A1, A2, A och B måste man dessutom gå riskutbildningen igen. Annars går det inte att få tillstånd att göra körkortsprovet. Prövotiden på två år gäller även för dig som tidigare har fått ditt körkort indraget och därefter tar ett nytt. Körkort med behörigheten AM, alltså moped, omfattas inte av någon prövotid. 

Frisk från sjukdom – nytt körkort

Ifall ett körkort har blivit återkallat av medicinska skäl måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd. Du behöver göra en ansökan om körkortstillstånd ifall ditt körkort blivit indraget på grund av att du försummat att skicka in ett läkarintyg som Transportstyrelsen bett om. Du måste också göra en ansökan om du  har missat att skicka in dokumentation på att du har gjort ett körkortsprov med godkänt resultat. 

Om du har tillfrisknat eller inte längre har de medicinska problem som gör dig opassande som förare kan Transportstyrelsen bevilja ett körkortstillstånd. Du kan bli tvungen att skicka in kopior på patientjournaler om detta, men i de allra flesta fallen har läkaren eller vårdgivaren redan meddelat Transportstyrelsen om de förändrade förutsättningarna. Du har rätt att köra igen när:

 • Transportstyrelsen har fått in din ansökan 
 • Transportstyrelsen har bestämt att tillverka ett körkort åt dig

Indraget körkort vid överlast

Om du har överlast på fordonet är det inte så vanligt att körkortet blir återkallat. Däremot kan det bli återkallat om du på något sätt har kört med överlast olovligt. Det kan exempelvis handla om att du inte har de körkortsbehörigheter som behövs för att köra en viss bil eller att ha en viss last. Det kan hända att körkortet blir indraget vid överlast även fast det inte är vanligt. Det brukar dock endast hända ifall man begår flera trafikförseelser.

Familjerättsadvokat

En familjerättsadvokat är expert på alla områden som rör relationer på ett eller annat sätt. Som familjerättsadvokat arbetar man bland

Läs mer