migrationsrätt

Advokat inom migrationsrätt

Migrationsrätt är ett område inom juridiken som bland annat rör vilka rättigheter en utländsk medborgare har att uppehålla sig i Sverige. Området uppfattas ofta som komplicerat, men det finns advokater och jurister som är specialister inom området och som kan biträda klienter som behöver stöd i exempelvis en asylprocess. Genom den kompetens som juristerna och advokaterna har så kommer den enskilda individen få en större trygghet och förståelse för hur processerna går till. Samtidigt kan en advokat inom migrationsrätt tillvarata klientens intressen och föra dennes talan.

Vad är migrationsrätt?

Migrationsrätt är ett juridiskt begrepp som innefattar flera frågor som rör utländska medborgare. För att förklara det enkelt kan man säga att migrationsrätt handlar om vilka rättigheter någon som inte är svensk medborgare har att vistas i Sverige. I det stora begreppet migrationsrätt finns det flera olika områden med sina egna regler och juridiska villkor.

Asyl

När man behöver få skydd i ett annat land till följd av våld eller hot, och det inte går att få det skyddet i det land man kommer från kan man ansöka om att få asyl. I Sverige ansöker man om asyl vid gränspolisen och ansökan görs i samband med att man kommer till landet. Det går också att göra en asylansökan hos Migrationsverket. För att man ska kunna ansöka om asyl behöver man ha tagit sig till Sverige. Man kan alltså inte ansöka om asyl på förhand. En person som ansöker om asyl har nästan alltid rätt att anlita en jurist eller advokat och att få kostnaden för denne ersatt från staten.

Uppehållsrätt och anknytning

Om en person som inte är svensk medborgare har en familjemedlem som antingen blivit beviljad uppehållstillstånd och bor i Sverige eller är svensk medborgare, kan denne ansöka om att få uppehållstillstånd. Det finns vissa regelverk som måste vara uppfyllda för att en familjemedlem ska få uppehållstillstånd. Ett av kraven är det som kallas för försörjningskrav. Det går ut på att den familjemedlem som redan vistas i Sverige både ska kunna försörja sig själv och sin familjemedlem. Det finns också krav på vilken slags bostad man ska ha. Den familjemedlem som redan bor i Sverige ska ha en tillräckligt stor bostad så att den person som ska flytta till Sverige kan bo där. Försörjningskraven gäller endast vuxna personer. Om det är ett barn som ska ansöka om uppehållstillstånd gäller inte villkoren. 

Att ansöka om uppehållstillstånd kan man göra på förhand. Man skickar in en ansökan i sitt hemland. Ansökan måste ha blivit beviljad innan man reser in i Sverige. Det är huvudregeln, men i vissa fall finns det undantag som säger att en person kan ansöka om uppehållstillstånd även fast denne redan befinner sig i Sverige. Det är att rekommendera att man vänder sig till en advokat eller jurist inom migrationsrätt om man vill veta vilka möjligheter man har att ansöka om uppehållstillstånd när man redan är i Sverige.

Uppehållsrätt

I Sverige finns något som kallas för uppehållsrätt. Det är en rätt som gäller alla som är medborgare i ett EU-land. Alla som är EU-medborgare har rätt att befinna sig i ett annat land inom EU i tre månader utan att man behöver leva upp till några specifika krav. Men, vill man vistas längre än tre månader i ett annat EU-land behöver man ansöka om uppehållstillstånd. Man kan också välja att skicka in en ansökan om att få permanent uppehållsrätt. Observera att reglerna om uppehållsrätt gäller alla EU-länder, men Sverige har tillsammans med de övriga nordiska länderna andra avtal. Exempelvis behöver en medborgare i Finland inte ansöka om uppehållstillstånd även fast denne vistas längre i Sverige än tre månader.

Arbetstillstånd

För att kunna arbeta i Sverige måste man ha ett arbetstillstånd. Enligt reglerna ska man ha beviljats arbetstillstånd innan man reser in i landet för att arbeta. Om en person däremot är asylsökande kan denne ansöka om arbetstillstånd på plats. En person som har fått avslag på sin ansökan om asyl kan också skicka in en ansökan om arbetstillstånd. 

För att man ska beviljas arbetstillstånd ska vissa krav vara uppfyllda. Man behöver ha ett pass som är giltigt och dessutom vara erbjuden en anställning som gör det möjligt för personen att försörja sig. I princip innebär det att man måste erbjudas ett arbete med en minimilön på drygt 13 000 kronor i månaden. Den som erbjuder en arbete ska dessutom erbjuda en anställning som följer de villkor som finns i kollektivavtalen. Skulle det vara så att man har ansökt om arbetstillstånd men inte blivit beviljad det så går det att överklaga beslutet. Det gör man enklast genom att ta kontakt med en jurist eller advokat. 

Medborgarskap

Svenskt medborgarskap är också ett område som faller inom migrationsrätten. Man måste ha bott i Sverige en viss tid för att kunna ansöka om att bli svensk medborgare. Vidare behöver man också kunna styrka sin identitet och vara beviljad ett permanent uppehållstillstånd. Det här är dock inte regler som gäller för nordiska medborgare. En nordisk medborgare kan ansöka om svenskt medborgarskap genom en anmälan när denne bott här i fem år. Innan det behöver man lämna in en ansökan, men efter fem år kan man anmäla att man vill bli svensk medborgare. 

En person som vill bli svensk medborgare måste ha levt det som man kallar för ett skötsamt liv. Med det menas att man kommer göra en bedömning av hur en människa skött sig själv tidigare och även göra en uppskattning av hur man tror att samma person kommer sköta sig själv och sitt liv i framtiden. Saker som kan vara till nackdel och som räknas som icke skötsamma är exempelvis om man inte har betalat skatter eller underhållsbidrag. Det kan också handla om att man har begått ett brott, men alla brott är inte nödvändigtvis ett hinder för att bli beviljad medborgarskap. Där ser man till vilket brott det handlar om och även till vilket straff man fick. 

Medborgarskap och barn

Vilket medborgarskap ett barn har bestäms av vilket medborgarskap föräldrarna har. Barn som föddes mellan 2001 – 2015 får svenskt medborgarskap per automatik om mamman till barnet är medborgare i Sverige. Om barnet föddes i Sverige och pappan är svensk medborgare blir barnet också per automatik svensk medborgare. Barn som är födda efter 2015 får automatiskt medborgarskap i Sverige om någon av föräldrarna har det, det spelar alltså ingen roll var barnet föddes. 

Vad gör en advokat eller jurist som arbetar med migrationsrätt?

Det är inte alltid så lätt att komma till ett obekant land och veta hur man ska gå tillväga för att få de tillstånd man behöver för att kunna vistas där lagligt. En erfaren advokat eller jurist som arbetar med migrationsrätt vet hur regelverken ser ut och kan bistå med allt som rör migrationsfrågor, oavsett om det handlar om uppehållstillstånd, asyl eller medborgarskap. I vissa fall som rör asyl betalar dessutom staten för den advokat eller jurist som företräder en. 

Alla områden som rör migrationsrätt kan vara aktuella för en person som kommit till Sverige med syftet att bosätta sig här. En jurist kan exempelvis hjälpa dig med att ansöka om ett uppehållstillstånd eller att bistå när du vill att din familj ska få uppehållstillstånd genom anhöriginvandring. Även om en individ fått avslag på exempelvis en ansökan om asyl kan en jurist eller advokat vara behjälplig vid en överklagan. 

Migrationsverket är ansvariga för beslut

Inom alla frågor som rör migration är det Migrationsverket som är ansvariga för att handlägga ärenden och fatta beslut. De beslut som tas baseras på utlänningslagen. Ska man exempelvis ansöka om uppehållstillstånd skickas den ansökan in till Migrationsverket. Är man inte nöjd med det beslut man får kan man överklaga beslutet till Migrationsdomstolen, och i sådana fall är det väldigt bra om man har anlitat en jurist eller advokat. Den person som arbetar för dig ska också ha erfarenhet av migrationsrätt eftersom det är stora saker som står på spel. När Migrationsverket gör en utredning kommer de lägga tyngdpunkt på olika saker och frågor. När ett juridiskt ombud har erfarenhet av att arbeta med migrationsrätt vet de vad det är Migrationsverket tittar på och kan därför förbereda sig på ett optimalt sätt så att de kan företräda sina klienter. 

Kostnader för en advokat vid frågor som rör uppehållstillstånd

Som vi nämnt tidigare kan en person som söker om asyl ofta få sitt offentliga biträde betalt av staten. I de fallen står alltså svenska staten för hela den kostnad som man betalar för en jurist eller advokat. En sak som kan vara betryggande när man är i en process om att ansöka om asyl eller uppehållstillstånd är att få samtala med sitt juridiska ombud på sitt eget språk. Det finns många jurister och advokater som specialiserat sig inom migrationsrätt och som själva har utländsk bakgrund eller språkkunskap. Det kan kännas tryggt att välja en sådan person.

Vanliga frågor om migrationsrätt och hur advokater kan hjälpa

Migrationsrätt är ett komplicerat område. De advokater och jurister som har valt att arbeta med de här områdena är alltid uppdaterade om nya regelverk. De vet också hur de på ett så effektivt sätt som möjligt kan hjälpa och bistå sina klienter. Nedan följer svar på ett par vanliga frågor som brukat ställas om det juridiska området och om advokaternas och juristernas förmåga att bistå en. 

Hur länge kan man vistas i Sverige utan att ha uppehållstillstånd?

En person som inte har ett uppehållstillstånd kan bli utvisad. Då sker utvisningen till det land där personen är medborgare. En person som är EU-medborgare behöver inte ansöka om uppehållstillstånd om vistelsen avser mindre än 90 dagar. Om man ämnar befinna sig i Sverige längre än 90 dagar behöver man däremot ansöka om uppehållstillstånd. Migrationsverket har tydliga guider som förklarar vad som gäller och även hur man går tillväga för att ansöka om att få uppehållstillstånd. 

När och hur kan man få medborgarskap i Sverige?

För att kunna få svenskt medborgarskap måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • Du måste vara minst 18 år
 • Du ska kunna styrka din identitet
 • Du ska vara beviljad ett permanent uppehållstillstånd
 • Du behöver ha bott i Sverige en viss tid
 • Du ska ha levt ett liv som är att anses som skötsamt under din tid i Sverige

Sverige tillåter att man har dubbelt medborgarskap. Det betyder att det kan vara möjligt att ha kvar sitt gamla medborgarskap även fast man ansöker om att få svenskt medborgarskap. För att det ska vara möjligt måste även det andra landet tillåta dubbelt medborgarskap.

Kan man överklaga Migrationsverkets beslut?

Ja, det går att göra ett överklagande på de beslut som Migrationsverket tar. I dessa fall gör man alltid rätt i att kontakta en jurist eller advokat. Det finns vissa tidsgränser som man måste förhålla sig till. De gränserna gäller hur lång tid efter ett beslut man kan skicka in en överklagan. Vilka de olika tidsgränserna är specificerar vi nedan.

 • Besked om utvisning – inom tre veckor från att man tagit del av belsutet
 • Beslut om att avvisning ska genomföras genast – inom tre veckor
 • Dom i Migrationsdomstolen – inom tre veckor från att man tagit del av belsutet
 • Beslut om resedokument –  inom tre veckor från att man tagit del av belsutet
 • Beslut om främlingspass –  inom tre veckor från att man tagit del av belsutet

Anlita alltid en jurist eller advokat som är kunnig inom Migrationsrätt

Om man har minsta lilla fråga som rör migrationsrätt eller om man inte vet vart man ska vända sig för att få hjälp med det juridiska ska man kontakta en kunnig jurist eller advokat. Man besparar sig själv mängder av tid och dessutom kan man vara säker på att få hjälp av någon som verkligen kan området och den svenska lagstiftningen. Att ge sig på att försöka röna ut alla begrepp och regelverk själv är sällan en bra idé. Inte minst kan det finnas språkliga begränsningar som gör det svårare. Vi på Synega är kunniga inom området Migrationsrätt och vi kan bistå dig inom områden som:

 • Asylrätt
 • Uppehållstillstånd
 • Visum
 • Medborgarskap

Välkommen att ta kontakt med oss om du eller någon du känner behöver få juridiskt stöd och vill få ett som garanterar engagemang och kunskap.

Familjerättsadvokat

En familjerättsadvokat är expert på alla områden som rör relationer på ett eller annat sätt. Som familjerättsadvokat arbetar man bland

Läs mer