bedrägeri

Advokat vid bedrägeri

Att antingen bli misstänkt för eller utsatt för bedrägeri är inte roligt, inte för någon av de parter som är inblandad. De personer som hamnar i en sådan situation kommer behöva ett juridiskt ombud som kan representera dem. Hos oss på Synega får du hjälp av kunniga jurister och advokater om det är så att du blir misstänkt för bedrägeri eller kallad till ett förhör hos polisen och vill veta dina rättigheter och skyldigheter. Vi finns med dig under hela rättsprocessen. På samma sätt kan vi också verka som målsägandebiträden för dig som har blivit utsatt för ett bedrägeri och vill att någon tar tillvara dina intressen som brottsoffer.

Om du blir utsatt för bedrägeri

Är det så att man misstänker att man har blivit utsatt för bedrägeri ska man alltid göra en polisanmälan. Det kan man antingen göra genom att ringa till 11414 eller genom att skicka in en anmälan digitalt. När man tar kontakt med polisen får man förklara vad det är som har hänt och därefter kommer de inleda en förundersökning. Därefter, när polisen vet om det finns grund för att gå vidare med ärendet eller inte, meddelas man som anmälare om detta och även om vad som kommer att hända härnäst.

Du kan, och ska, alltid begära att få ett målsägandebiträde om du är utsatt för bedrägeri. Den personen finns som ett stöd för dig under hela rättsprocessen. Hos oss på Synega arbetar advokater och jurister som kan verka som målsägandebiträden om du ska genomgå en rättsprocess som utsatt för bedrägeri.

Advokat för dig som blir misstänkt för bedrägeri

Om du blir misstänkt för bedrägeri är det en sak du ska göra som den allra första. Det är att säga till polisen att du vill ha en offentlig försvarare. Du har rätt att ha ett juridiskt ombud, en jurist eller advokat, som företräder dig i processen och som kan försvara dig och tillvarata dina rättigheter. När du blir misstänkt kommer en förundersökning inledas och den består bland annat av att polisen kommer samla in nödvändig information och dokumentation i ärendet. Det kommer också hållas förhör såväl med målsäganden, vittnen som med dig själv och andra personer som kan ha upplysningar som är relevanta för fallet. 

En princip i en rättsstat som Sverige är att den som är misstänkt har en rättighet att inte medverka till att tydliggöra sin egen skuld. Med det menas att du inte enligt lagen är skyldig att berätta för polisen vad du har gjort, du kan alltså välja att inte säga någonting. I vissa lägen kan det vara strategiskt bra medan det i andra lägen inte är det. Eftersom en rättsprocess är så pass omfattande som den är så är det viktigt att du har en bra advokat som kan företräda dig och komma med råd om vad som är lämpligast att göra i din situation. Din försvarares enda uppgift är att försvara dig. En försvarsadvokat kan arbeta tillsammans med jurister och de kommer vara väl insatta i ditt specifika fall och kan därför underlätta för dig som blivit misstänkt. 

Under förhören har du rätt att ha din advokat närvarande i rummet om du så önskar. De advokater som arbetar hos oss på Synega har lång erfarenhet av att bistå brottsmisstänkta såväl under förhören som under själva rättegången. När du är misstänkt för bedrägeri kan du anlita vårt företag för att få en försvarsadvokat.

Vad gör en advokat under en rättegång om bedrägerier

Oavsettt om man är misstänkt eller utsatt för bedrägerier finns det stöd att få under en rättegång. Som målsäganden kan du få ett målsägandebiträde som värnar om dina intressen. Denne hjälper dig som är utsatt med att också ansöka om skadestånd. Ett målsägandebiträde bekostas av staten och belastar således inte din egen ekonomi när du är utsatt för brott, något som kan vara lugnande att veta. 

Är du istället misstänkt för bedrägeri har försvarsadvokaten till uppgift att presentera ärendet på ett sätt som är så fördelaktigt för dig som möjligt, naturligtvis med alla omständigheter och fakta i åtanke. 

Vad räknas som bedrägeri?

Bedrägeri kan omfatta många olika ageranden. De senaste åren har antalet brott som blir anmälda som bedrägeri ökat med flera procent. Den vanligaste ökningen av bedrägerier i dag är sådana som är internet- eller datarelaterade. En anledning till det kan vara att den tekniska utvecklingen också kommer med vissa säkerhetsbrister och att vissa människor väljer att utnyttja de kryphålen som kan finnas. Men, bedrägerier kan också vara av annan art. Du kan alltså bli misstänkt för olika typer av bedrägerier och oavsett vad brottsmisstanken handlar om kan du ta hjälp av våra jurister och advokater.

Om man pratar om bedrägeri i en juridisk kontext så innebär det att en person lurar eller vilseleder någon annan så att den personen i sin tur gör något som hen annars inte skulle ha gjort. Resultatet av det agerande är till skada för den lurade personen och är till nytta för den som utfört bedrägeriet, väldigt ofta med någon form av ekonomisk vinning. Det behöver dock inte alltid handla om att det finns en ekonomisk vinning. Vissa bedrägerier handlar istället om att den som utsätter någon annan exempelvis får en annan social status som är till nackdel för den utsatta. Kort och gott kan bedrägerier vara många olika typer av handlingar.

Bedrägerier regleras i Brottsbalken

Vad som är bedrägeri och vilka slags påföljder det får är något som regleras i Brottsbalken §9. I samma paragraf finns också riktlinjer som rör närbesläktade handlingar som grovt bedrägeri och bedrägligt beteende. Om man begår bedrägeri kan man som högst bli ålagd att sitta av ett fängelsestraff på två år. Om det bedrägerifall man har begått är att anses som grovt är det lägsta straffet fängelse i sex månader, och som mest sex år. Straffen är alltså mycket högre om det handlar om grova bedrägerifall. Det en försvarsadvokat gör är att, om du bedöms vara skyldig, yrka på ett så milt straff som möjligt utifrån vilka handlingar som begåtts och regleringarna i Brottsbalken.

Straffskalan vid bedrägligt beteende är böter eller fängelse i som mest ett halvt år. Bedrägligt beteende är att se som en mildare variant av andra bedrägerier. För att det ska handla om bedrägligt beteende får summan som bedrägeriet handlar om uppgå till som mest 1000 kronor. I vissa fall kan man ändå bli dömd enligt straffskalan för bedrägligt beteende trots att summan överstiger 1000 kronor. 

Utöver att bedrägeri kan handla om att lura någon på pengar kan det exempelvis vara att man beställer abonnemang, startar prenumerationer eller beställer produkter i någon annans namn så att de blir betalningsskyldiga för dem. Bedrägeri kan även vara åt andra hållet, det vill säga att man själv beställer varor men att de sedan inte levereras trots att man har betalat. Då kan den som tagit emot betalningen göra sig skyldig till bedrägeri. 

Anmälningar om bedrägeri kan handla om missnöje

Det är att påpeka att alla anmälningar om bedrägeri som inkommer till polisen naturligtvis  inte nödvändigtvis handlar om just bedrägerier. I vissa fall kan det hända att det har uppstått ett missnöje och att den som betalat för något inte har fått det som den förväntat sig. Det behöver inte betyda att det handlar om bedrägeri eller en brottslig handling. Det går inte att bli dömd för bedrägeri endast på grund av missnöje utan det är andra saker som spelar in i brottsrubriceringen.

När man bedömer om någonting är ett bedrägeribrott eller inte brukar man titta på två olika saker, dels handlingen och dels avsikten. Förenklat sett kan man säga att för att det ska handla om bedrägeri och någon ska kunna bli dömd för brottet så måste den personen haft för avsikt att begå brottet. Det är något man inom juridiken kallar för uppsåt. Den försvarsadvokat som företräder dig som misstänkt för bedrägeri kommer alltid framhäva din talan på ett så gynnsamt sätt som möjligt för dig, oberoende av vad din avsikt med handlingen har varit. 

Vad kostar det att anlita en advokat vid bedrägeri?

Det är svårt att säga exakt hur mycket en advokat kostar om man vill anlita en vid ett bedrägerifall, antingen som försvarsadvokat och jurist, eller som målsägandebiträde. ta gärna kontakt med oss om du vill veta vad vi debiterar för att företräda dig. Är det ett målsägandebiträde som du behöver så bekostas det av staten.

Synega har advokater som bistår vid bedrägerier

Att få hjälp av jurister, advokater och målsägandebiträden som har kunskap om bedrägerimål är alltid att föredra. Det kan vara påfrestande att vara målsägande och att ha bli utsatt för bedrägerier, och då är det viktigt att man har någon vid sin sida som är en trygghet och som hjälper en med allt som rör det juridiska. Det är någonting vi på Synega kan erbjuda till dig som har blivit utsatt för bedrägeri och står inför en rättsprocess.

På samma sätt har vi även advokater som verkar som försvarare för dig som utsatt någon annan, eller är misstänkt, för ett bedrägeri. 

Familjerättsadvokat

En familjerättsadvokat är expert på alla områden som rör relationer på ett eller annat sätt. Som familjerättsadvokat arbetar man bland

Läs mer