ersättning

Arbetsskada och ersättning: Allt du behöver veta

Om du skadar dig på jobbet eller är med om en olycka på väg från eller till din arbetsplats kan du ha rätt att få ersättning för din arbetsskada. Du kan bland annat få ersättning för tandvårdskostnader, hjälpmedel och sjukvård som du behövt utomlands på grund av arbetsolyckan. Det går också att få arbetsskadesjukpenning och ersättning för framtida arbetsinkomst som gått förlorad. Ersättningen kan betalas ut från olika håll. 

Vilka arbetsskador går det att få ersättning för?

Om du är med om en arbetsskada är det alltid bra att du informerar din arbetsgivare om vad som har inträffat. Detta eftersom alla arbetsgivare har en lagstadgad skyldighet att anmäla arbetsskador. Anmälan ska både göras till Arbetsmiljöverket och till Försäkringskassan. Däremot behöver en anmälan inte ha kommit in för att du ska kunna få ett beslut om ersättning. Det är inte heller ditt ansvar som anställd att säkerställa att en anmälan har gjorts.

Förutom mer självklara arbetsolyckor såsom exempelvis fallolyckor går det att få ersättning för andra skador till följd av arbetet, däribland:

 • Bullerskador
 • Skador till följd av hantering av kemiska ämnen
 • Arbetsförhållanden som är mentalt påfrestande
 • Tunga och ensidiga arbetsuppgifter som orsakar förslitningsskador
 • Skador till följd av skakningar och vibrationer

För att få ersättning behöver det vara medicinskt bevisat att skadan och ditt arbete har ett samband med varandra. Därför görs det ofta en utredning av arbetsskador så att man ska kunna fastställa orsaken till problematiken du har drabbats av.

Förlorad inkomst kan täckas av livränta

Om man får förlorad inkomst för att man har varit med om en arbetsskada finns det en ersättning som heter livränta som man kan få från Försäkringskassan. Kraven för att man ska bli beviljad livränta är:

 • Att en läkarbedömning ska ha gjorts och läkaren ska ha bedömt att arbetsskadan kommer påverka ens förmåga att arbeta i minst ett års tid. 
 • Inkomsten minskar med åtminstone 1 / 15 jämfört med vad man tjänade innan skadan inträffade.
 • Man är socialförsäkrad i Sverige. 
 • Man på grund av skadan varit tvungen att gå ner i arbetstid, har behövt byta arbetsuppgifter eller arbetsplats, eller att man har fått reducerade lönetillägg för att man inte längre kan arbeta på samma sätt som tidigare. 

Livräntan uppgår till som mest 7,5 prisbasbelopp. Vad som är prisbasbelopp bestäms av regeringen varje år. Livräntan börjar betalas ut från det datum när en doktor bedömt att din arbetsförmåga kommer vara påverkad i minst ett års tid framöver. 

Hur många år du kan få livränta utbetalad är inte begränsat. Som längst kan man få ersättning tills månaden innan man blir 65 år. Inträffar arbetsskadan efter att man är 65 år kan man få livränta tills man blir 68 år. En ansökan om livränta gör man hos Försäkringskassan. När man har fyllt i de uppgifter som efterfrågas blir man kontaktad av en handläggare.

Ersättning för faktiska kostnader på grund av en arbetsskada

En arbetsskada kan orsaka att du får betala för vård utomlands, för vissa hjälpmedel eller för tandvård. Om du har sådana kostnader går det att få ersättning utbetalad från Försäkringskassan. Vilka belopp som betalas ut skiljer sig åt. Det finns också vissa regelverk som måste vara uppfyllda för att ersättning ska beviljas. 

Hur mycket ersättning kan man få för tandvård vid en arbetsskada?

Det finns inga fasta belopp du får ersättning för om arbetsskadan som har inträffat kräver att du uppsöker tandläkare. Vilket belopp du får i ersättning beror på hur du är skadad och vilken vård som behövs för att åtgärda skadan. 

Du behöver inte ha genomgått en tandvårdsbehandling innan du skickar in en ansökan om att få ersättning för tandvårdskostnader, men då behövs en behandlingsplan där tandläkaren informerar om vad som behöver göras för att skadan ska kunna återställas.

Detta behövs för att du ska kunna få ersättning för tandvårdskostnader:

 • Att skadan är orsakad av en arbetsolycka och kräver behandling
 • Att tandläkaren som gör behandlingen är ansluten till Försäkringskassan
 • Att du har ett behandlingsförslag eller kvitto från tandläkaren
 • Att du arbetar i Sverige och därmed är försäkrad här

Försäkringskassan behöver reda ut om skadan kan klassas som en arbetsskada. Det kontrollerar de genom att göra en utredning. Om skadan blir godkänd får du ersättning för att besöka tandläkaren.

När försäkringskassan räknar ut vilken storlek du ska få på din ersättning utgår de oftast från referenspriser. Tänk på att tandläkare kan debitera ett högre pris än referenspriserna, och då får du oftast stå för mellanskillnaden själv. Vill du se vilka referenspriserna är kan du gå in på Tandvårds- & läkemedelsförmånsverkets hemsida.

Ersättning för nödvändiga hjälpmedel

Om du behöver hjälpmedel när du har fått en arbetsskada kan du få ersättning för dem. Det måste finnas någon form av medicinskt underlag, exempelvis ett läkarintyg, som styrker att hjälpmedlet behövs. Om det är möjligt för dig att få de hjälpmedel du behöver gratis, exempelvis från kommunen eller regionen, får du inte ersättning från Försäkringskassan. 

Till hjälpmedel räknas sådant du behöver för att kunna klara av vardagen. Det kan exempelvis vara en hörapparat, speciella glasögon eller gånghjälpmedel. Du kan också få ersättning för sådana hjälpmedel en läkare eller fysioterapeut bedömer kommer lindra de besvär du har på grund av skadan. 

Ersättning för nödvändiga hjälpmedel kan betalas ut antingen en gång eller flera gånger. Behöver du uppgradera hjälpmedlen eller om du till exempel behöver byta ut batterier kan du få ersättning utbetald flera gånger. 

Ersättning för vård som fåtts utomlands

Det går att få ersättning för sjukvård som behövts utomlands till följd av en arbetsskada. Det som ersätts är läkarvård, vård på sjukhus, kostnader för sjukgymnastik samt kostnader för resor som gjort till och från vårdmottagningen. 

Du har rätt att uppsöka vård utomlands och få den ersatt om:

 • Du är på tjänsteresa och utsänd av en svensk arbetsgivare
 • Om du är utomlands och får besvär på grund av en tidigare arbetsskada och behöver behandling skyndsamt.

Även i det här fallet måste det finnas ett behandlingsförslag. Du får ersättning för sådana kostnader som överstiger de du hade betalat för samma vård i Sverige. 

Anmäl arbetsskada och ansök om ersättning

Om du är med om en arbetsskada och vill ansöka om ersättning ska du logga in på Försäkringskassans hemsida. Där fyller du i de uppgifter som de efterfrågar och skickar in ärendet. I vissa fall får du bifoga kvitton direkt om du har sådana. En handläggare kommer se på ditt ärende och kontakta dig. 

Om Försäkringskassan avgör att det handlar om en arbetsskada och att du har rätt att få ersättning räknas beloppet du får utbetalt utifrån vilka kostnader du har haft och vilken slags skada det handlar om.

Ersättning från privata försäkringar

Alla som är med om en arbetsskada kan inte få ersättning från Försäkringskassan. Om du inte kan få ersättning därifrån kan du ansöka om ersättning från andra ställen. Ifall du har en privat olycksfallsförsäkring lönar det sig att göra en skadeanmälan till försäkringsbolaget. 

Hur mycket ersättning du får för en arbetsskada från ett privat försäkringsbolag beror på vilket försäkringsbelopp du har valt när du tecknade försäkringen. Tänk på att alla försäkringsbolag har olika villkor och alla skador omfattas inte av en olycksfallsförsäkring. Ta kontakt med en handläggare på bolaget om du är osäker på vad som gäller i ditt fall. Du kan också läsa försäkringsvillkoren för att ta reda på vad du har rätt till ersättning för. 

Ersättning från AFA för arbetsskador hos anställda

Om du är anställd, alltså inte egenföretagare, och får en arbetsskada kan du få ersättning från AFA Försäkring. De administrerar alla kollektivavtalade försäkringar å arbetsmarknadens vägnar. Hela nio av tio arbetande personer i Sverige omfattas av deras försäkringar.

Ersättning från AFA kan betalas ut oberoende av varför skadan inträffat, det vill säga om det var någons fel eller om det handlade om en ren och skär olycka. Alla som omfattas av AFA betalar en låg premie på sin lön varje månad för försäkringen. Denna dras av arbetsgivaren och är ingenting man som anställd själv måste komma ihåg att betala in.

Vill du veta mer om AFA och om du omfattas kan du antingen fråga din arbetsgivare vad som gäller eller ta kontakt med ditt fackförbund. Ersättningar som betalas ut från AFA är att se som ett komplement till ersättningar som Försäkringskassan ger. AFA ersätter bland annat faktiska kostnader för läkemedel, rehabilitering och läkarvård. Nedan följer en genomgång av ersättningar de betalar ut.

Ersättning för sjukskrivning till följd av arbetsskada

Arbetssjukdomar och olycksfall i tjänsten som orsakat en inkomstförlust ersätts. Vad gäller arbetssjukdomar måste de antingen finnas på ILO-listan eller vara godkända av Försäkringskassan och ha besvärat den drabbade i minst 180 dagar. När man börjar få ersättning beror på vilken ens arbetsgivare är, exempelvis om man är statligt eller privat anställd. 

Det går också att få ersättning för framtida inkomstförluster till följd av skadan.

Arbetsskada och ersättning för sveda och värk

Vad gäller arbetsskador och ersättning för sveda och värk är regelverken olika beroende på anställningsform. Kortfattat gäller följande:

 • Privat anställda får ersättning om sjukskrivningen överstiger 30 dagar. 
 • Kooperativt anställda kan få ersättning för sveda och värk för kortare sjukskrivningar än 30 dagar.
 • Anställda i kommun, landsting och region får ersättning vid sjukskrivningar som är längre än 30 dagar. Gäller det en arbetssjukdom kan sjukskrivningen vara kortare än 30 dagar och ersättning ändå betalas ut.
 • Statligt anställda får ersättning om sjukskrivningen varat mer än 30 dagar. 

Ersättning för bestående men och besvär

Om arbetsskadan orsakar besvär som inte går över kan AFA betala ut ersättning. Till bestående men räknas både fysiska och psykiska besvär. Smärta och rörelsesvårigheter i den kroppsdel som skadats är vanliga orsaker för utbetalning av arbetsskadeersättning.

Ersättning för tandskador och ärr

Om du förlorar en tand till följd av arbetsskadan eller om du får fula ärr som inte försvinner kan du ha möjlighet att få ersättning. 

För att få ersättning behöver antingen du själv eller din arbetsgivare göra en skadeanmälan till AFA. Det går att göra en anmälan på deras hemsida. 

Syftet med ersättning för arbetsskador

Anledningen till att det finns möjlighet att få ersättning för arbetsskador är att det ska vara tryggt för alla som är anställda att jobba i Sverige. Den ersättning som ges har som syfte att försätta personen som drabbats av en arbetsskada i samma situation som denne hade befunnit sig i om skadan inte hade skett. Det är också orsaken till att man både kan få ersättning för faktiska vårdkostnader och att man kan få ersättning för inkomst som går förlorad för att man är sjukskriven eller har fått en nedsatt arbetsförmåga. 

Vill man ge sig själv ett utökat skydd mot olycksfall som påverkar arbetsförmågan är det bra att teckna en privat försäkring. I en privat försäkring kan man välja vilket belopp man vill bli ersatt med vid medicinsk invaliditet och vid vissa sjukdomsdiagnoser. De ersättningar som betalas ut från Försäkringskassan och AFA kan man alltså komplettera med ett privat skydd. 

Vad gäller privata försäkringar är det också oftast möjligt att få ersättning från flera försäkringar än en. Det gäller inte ersättning för utlägg man har haft, men däremot ersättning för sveda och värk.

Familjerättsadvokat

En familjerättsadvokat är expert på alla områden som rör relationer på ett eller annat sätt. Som familjerättsadvokat arbetar man bland

Läs mer