ersättning

Ersättning för ärr: Allt du behöver veta

Man kan få ärr både på grund av en olycka eller ett medicinskt ingrepp. För vissa ärr går det att få ersättning som betalas ut av ens försäkringsbolag. För att du ska kunna få ersättning behöver du kunna visa hur ärret ser ut, men det måste också ha orsakats under vissa omständigheter. Kort och gott ger inte alla ärr rätt till ersättning utan vissa förutsättningar måste vara uppfyllda.

När kan man få ersättning för ärr?

För att man ska kunna få ersättning för ärr behöver man ha uppsökt sjukvården när skadan inträffade. Det betyder att man inte kan kräva att få ersättning om man exempelvis skurit sig i handen hemma men inte gått till läkaren för att dokumentera skadan. Det behöver finnas inskrivet i ens journal att man faktiskt har behövt ta kontakt med vården på grund av det som inträffat. 

Det man kan göra själv, utöver att man tar kontakt med sin vårdcentral eller läkare, är att fotografera skadan. Under läkningsprocessen kan man kontinuerligt ta bilder av hur skadan läker. I de allra flesta fallen behöver inte sådan dokumentation skickas in, men det är alltid bra att svart på vitt kunna visa vad det är som inträffat och även vilket slags ärr det har orsakat. 

En annan viktig faktor är att det ska ha gått en viss tid sedan skadan skedde. Det går inte att få ersättning för ärr om man ansöker om det för snabbt. Detta på grund av att kroppsskador läker under en lång tid. Även fast du kanske har ett ärr ett halvt år efter att du har skadats är det inte helt säkert att det ärret kommer finnas kvar om ett eller två år. 

Ersättning från ärr från försäkring

För att man ska kunna få ersättning för ärr kräver de allra flesta försäkringsbolagen att det som inträffat och som orsakat ett ärr ska ha varit en oförutsedd händelse. Det betyder att det ska vara fråga om en olycka som orsakat en kroppsskada, och som man har behövt uppsöka läkarvård för. 

Ett annat krav för att man ska få ersättning är att det blivit en bestående skada. Att man ser synliga förändringar direkt efter olyckan är inte en grund för att få ersättning. Ärret ska alltså vara ett sådant som inte har en möjlighet att försvinna med tiden, utan som kommer följa en under resten av livet. 

Vissa försäkringsbolag godkänner ärr som är uppkomna till följd av en sjukdom som behövt vårdinsatser. Det är ofta mer krävande regler för sådana skador och alla försäkringsbolag har olika regler för vad de ersätter och för vad de inte ersätter. 

Försäkringsbolag har olika regler för vilka ärr som ersätts

Alla försäkringsbolag utformar själva sina villkor. Det vanligaste vad gäller ersättning för ärr är att de täcks av en olycksfallsförsäkring. Har man inte en privat olycksfallsförsäkring, eller en motsvarande exempelvis via sin arbetsgivare, har man inte heller nödvändigtvis rätt att få ersättning för ärr. Det är ytterst ovanligt att det ingår ersättning för ärr i hemförsäkringen. 

Har man en barnförsäkring för sitt barn ingår det nästan alltid en ersättning för ärr. Ofta brukar ersättningsnivåerna se annorlunda ut beroende på om det gäller en barnförsäkring eller en vuxenförsäkring. På samma sätt kan även kraven för att man ska få ersättning utbetald skilja sig åt beroende på vilken försäkring man har och vem som omfattas av den.

Små ärr ger sällan ersättning

Ärr som anses vara små och obetydliga får man sällan någon ersättning för. Det är relativt vanligt att det i försäkringens villkor står att ärret ska ha en viss betydelse. Med det menas att ärret faktiskt ska ha en inverkan på utseendet. Hur stora ärren behöver vara för att man ska få kompensation finns det däremot inte några konkreta riktlinjer för. Alla försäkringsbolag är fria att själva ställa upp regelverk för vilka ärr som ersätts och vilka som inte gör det.

Som regel kan man oftast utgå från att om ärret är på en väldigt synlig del av kroppen så krävs inte en lika stor storlek på det som om det finns på en mindre synlig del. Ett ärr i ansiktet ersätts därmed oftast lättare än ett som man fått på knät eller vaden.

Hur ansöker man om ersättning för ärr?

Du ansöker om ersättning för ärr genom att göra en skadeanmälan hos det bolag där du har din olycksfallsförsäkring. Många bolag låter dig göra en anmälan online. Eftersom det handlar om ersättning för utseendemässiga förändringar ska du förbereda dig på att du dels kommer få förklara vad som inträffat och dels på att bolaget kommer begära fotografier på ärret. 

Innan du gör en anmälan ska du kontrollera i försäkringsbolagets villkor hur snabbt du kan få ersättning. Detta varierar men många bolag har som regel att de inte betalar ut någon ersättning förrän det har gått minst två år sedan skadetillfället inträffade. 

En annan sak som är viktig att känna till är att de allra flesta försäkringsbolagen har som regel att du måste ha varit försäkrad hos dem när du skadan skedde. Detta för att du inte ska kunna skaffa en olycksfallsförsäkring och sedan anmäla att du har ett ärr en kort tid efteråt. 

Är du med om en olycka som kan orsaka ett ärr lönar det sig alltså inte att byta försäkringsbolag under den tid när skadan läker. Åtminstone inte om du har för avsikt att senare eventuellt ansöka om ersättning för ärr.

Ersättning från flera försäkringar

Det kan vara möjligt att få ersättning för ärr från flera olika försäkringar. Som regel ersätts faktiska kostnader, exempelvis sådana du har hamnat ut för när du besökt en läkare, endast från en försäkring. Däremot kan du få ersättningar för sveda och värk från flera försäkringar.

Om du har flera olycksfallsförsäkringar ska du därför anmäla skadan till alla försäkringsbolag. Du kan komma att få ersättning utbetalad från flera håll på det sättet. Det här är speciellt något du som har en privat olycksfallsförsäkring och en via ditt jobb eller fackförbund ska tänka på. Du ska alltid göra en skadeanmälan till samtliga bolag där du har en försäkring eftersom du kan få ersättning från dem allihopa. 

Ersättning för ärr är inte tänkt att användas till någonting speciellt. De betyder att du inte måste investera pengarna du får i att exempelvis köpa kosmetisk kirurgi för att minska ärrets storlek. Du är fri att välja själv vad du vill använda pengarna till. När du ansöker om ersättning för ärr måste du inte uppge vad du tänker använda ersättningsbeloppet till.

Hur stor ersättning kan man få för ärr?

Det finns inga fasta och förutbestämda belopp som alltid betalas ut som ersättning för ett ärr. Det är flera faktorer som väger in när ersättningsbeloppet räknas ut. Bland de allra vanligaste är:

  • Hur stort ärret är
  • Var ärret sitter på kroppen
  • Vilket försäkringsbelopp du har valt på din olycksfallsförsäkring

Alla de här punkterna sammantaget kommer avgöra vilken ersättning du får. Vill du säkerställa att du får ersättning för ärr om något skulle inträffa och funderar på att teckna en olycksfallsförsäkring är det därför bra att noga läsa igenom alla försäkringsvillkor. Som vi nämnt tidigare skiljer de sig åt beroende på vilket försäkringsbolag man väljer. 

Ärr som anmäls för sent ersätts inte

Det går att kräva ersättning från ett försäkringsbolag en tid efter att skadan inträffat. I fråga om ärr gäller dessutom att det ska ha gått en viss tid innan man gör ett yrkande på att få ersättning. Med detta sagt kan det ändå finnas en preskriptionstid. 

Skador för ärr och andra personskador faller under allmänna preskriptionsregler. De regleras i § 2 i preskriptionslagen. Regelverket gör gällande att en skada måste anmälas inom 10 år från att den inträffade. Har det gått längre tid än tio år kan man alltså inte få någon ersättning även fast man har ett bestående ärr som inte kommer att försvinna. 

Med detta i åtanke finns ett par saker att tänka på. Om du skadas och det finns en risk för att det kommer resultera i ett ärr som inte försvinner kan du ta kontakt med ditt försäkringsbolag direkt. Hos många kan du göra en föranmälan, alltså en anmälan där du berättar att en skada inträffat. Om du gör det så kommer den sparas och om du senare ansöker om ersättning för ett ärr så finns ärendet redan i bolagets interna system. Det kan underlätta hela processen. Dessutom kan du genast få ersättning för dina utlägg som uppkommit som följd av den olycka du varit med om.

Försäkringens giltighet om sjukvården har orsakat ett ärr

Olycksfallsförsäkringar kräver att det ska handla om en olycka eller oförutsedd händelse för att du ska få ersättning för ärr. Det betyder att planerade kirurgiska eller medicinska ingrepp inte ger någon ersättning även fast de skulle orsaka ett ärr. Har du exempelvis en inplanerad bråckoperation och får ett ärr på magen är det ingenting du kan få ersättning för från din olycksfallsförsäkring. 

Det här kan skilja sig något åt beroende på om det gäller en olycksfallsförsäkring eller en barnförsäkring. Om barnet som är omfattad av en barnförsäkring får ett ärr på grund av läkarvård och ärret inte försvinner kan en ersättning utbetalas. Även här vill vi ännu en gång påpeka att alla försäkringar skiljer sig åt, så innan man väljer vilken försäkring man vill teckna för sitt barn behöver man ha läst på.

Som tumregel är det dock vanligare att barnförsäkringar ger ersättning för ärr till följd av medicinska ingrepp än det är att en vuxen får ersättning för sådant. 

Sjukvårdens skyldighet att betala ersättning för ärr

Ifall du inte har en olycksfallsförsäkring eller någon annan försäkring som ger dig rätt till ersättning för ärr finns det andra vägar att gå. Då är det patientskadeförsäkringen som träder in i bilden. För att du ska få ersättning från den är det nödvändigt att det är just vården som har orsakat ditt ärr. 

Det går med andra ord inte att kräva ersättning från patientskadeförsäkringen för ärr som uppkommit till följd av att du varit med om en olycka och på grund av den kontaktat vården. Ärret måste vara en följd av att vården har agerat felaktigt. 

§ 6 i patientskadelagen gör gällande att ersättning ges för personskador på en patient om det med största sannolikhet är så att skadan är orsakad av behandling eller undersökning. Det måste även vara belagt att skadan hade kunnat undvikas genom att man hade behandlat den på ett mindre riskfyllt sätt ur en medicinsk synpunkt. 

I relation till ersättning för ärr från vården är det med andra ord nödvändigt att ärret hade kunnat undvikas. Ärret ska ha uppkommit på grund av onaturliga följder efter antingen en operation eller behandling. Har du fått ett ärr efter att du gjort en titthålskirurgi är chanserna för att du ska bli beviljad ersättning i princip obefintliga. Detta eftersom alla typer av kirurgiska ingrepp ger någon form av ärr.

Vill du göra en skadeanmälan gällande ett ärr du har fått inom den offentliga vården gör du det till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf. 

Våra advokater hjälper dig få ersättning för ärr

Är du i en situation där du anser att ditt försäkringsbolag gör en felaktig bedömning, eller är du osäker på vad du kan kräva av vården? Då kan du ta kontakt med våra advokater så hjälper vi dig att reda ut situationen. Hos oss på Synega hittar du en advokat med relevant juridisk erfarenhet för att ditt ärende ska lösas så snabbt som möjligt.

Familjerättsadvokat

En familjerättsadvokat är expert på alla områden som rör relationer på ett eller annat sätt. Som familjerättsadvokat arbetar man bland

Läs mer