invaliditetsersättning

Invaliditetsersättning: Allt du behöver veta

Vid en invaliditet är det många saker som ställs på sin spets. En invaliditet kommer påverka resten av ens liv och kan innebära både ekonomiska, mentala och fysiska besvär. Det finns ersättning att få om man har fått en bestående skada. För att man ska få det behöver man ha en försäkring, och det finns olika försäkringar för barn och vuxna. 

Vad är medicinsk invaliditet?

Medicinsk invaliditet är det som ger bestående men till följd av en sjukdom eller ett olycksfall. Det ska alltså handla om kvarstående funktionsnedsättningar för att det ska räknas som en medicinsk invaliditet. För att du ska kunna få ersättning för medicinsk invaliditet behöver du ha en privat försäkring som omfattar den sjukdom eller olycka du varit med om. 

Vilka sjukdomar och olyckstyper som omfattas av försäkringen framkommer i försäkringens villkor. En del försäkringar har undantag framförallt gällande vilka sjukdomar som omfattas. Därför är det viktigt att noga läs igenom villkoren innan du väljer vilken försäkring du vill teckna.

Skillnaden mellan akut sjukdomstid och bestående men

För att ersättning för medicinsk invaliditet ska kunna betalas ut måste man kunna fastställa att det handlar om en bestående personskada som inte kan förbättras genom en läkningstid. Här brukar man skilja på det som kallas för ersättning för lyte och men och på det som kallas för sveda och värk

Med lyte och men hänvisar man till just sådana fysiska eller psykiska besvär som inte kommer att bli bättre även fast tiden går. Gäller det istället ersättning för sveda och och värk är det någonting som betalas under läkningstiden, som även är känt som den akuta sjukdomstiden. Det allra vanligaste i försäkringsärenden är att den skadade först får ersättning för sveda och värk. Det är väldigt sällan som bedömningen görs direkt att det kommer röra sig om permanenta skador eftersom kroppen har en självläkningsförmåga och vissa tillstånd kan förbättras med tiden.

Det här innebär alltså att även fast det skulle luta mot att en skada kommer orsaka en invaliditet så blir man inte utan ersättning i den inledande fasen trots att man inte genast får ersättning för medicinsk invaliditet. Skillnaden är att man istället för en annan ersättning. Den ersättningen regleras i skadeståndslagen. 

  • Begreppet lyte innebär fysiskt synliga skador. Det kan exempelvis vara att skadan orsakat att man haltar och har problem med att gå, eller att man har blivit tvungen att amputera en kroppsdel. Skadan ska alltså kunna ses på kroppen.
  • Begreppet men innebär sådana skador som nedsätter andra förmågor man tidigare har haft. Det skulle kunna vara att man får en nedsatt hörsel, försämrad syn eller förändringar i något av de andra sinnena. Till men räknas även smärtor, svårigheter att röra på sig eller nedsatta kognitiva förmågor som orsakats av en olycka.

Bedömning av medicinsk invaliditet

Om en skada eller olycka har orsakat en medicinsk invaliditet brukar en bedömning av denna göras som tidigast ett år efter skadetillfället. När bedömningen görs blir den drabbade tilldelad en invaliditetsgrad som anges i procent. Handläggaren på försäkringsbolaget tar hand om det administrativa gällande ärendet, men det är alltid medicinska rådgivare som anlitas för att fastställa vilken invaliditetsgrad en skada har.

När invaliditetsgraden bedöms kommer de medicinska rådgivarna att utgå från:

  • Patientjournaler
  • Invaliditetsintyg
  • Läkarintyg

De medicinska rådgivarna och försäkringsbolagen har ett tabellverk som de använder sig av när de ska bedöma en persons permanenta invaliditetsgrad. Som exempel motsvarar demenssjukdomar en invaliditetsgrad på 99 % medan någon som amputerat ett pekfinger får en invaliditetsgrad på 7 %. 

Även fast dessa tabeller finns ska de endast ses som en riktlinje. Det finns naturligtvis alltid andra faktorer som spelar in i vilken bedömning som kommer göras, men tabellerna kan ses som ett hjälpmedel när invaliditetsgraden ska bedömas. Tabellerna finns att läsa i sin helhet hos Svensk Försäkring som är försäkringsbolagens branschorganisation.

Det är viktigt att det finns ett samband med den plötsliga och oförutsedda händelsen som inträffat och de skador man har för att ersättning ska kunna utbetalas. Det behöver alltså gå att fastställa att den medicinska invaliditeten är en direkt följd av skadetillfället. 

Hur stor blir ersättningen vid medicinsk invaliditet?

Vilka försäkringsbelopp man får i ersättning vid en medicinsk invaliditet varierar beroende på vilken invaliditetsgrad man har. I försäkringsbrevet framgår vilka belopp du har rätt till. Vissa skador anger man ingen invaliditetsgrad för utan de ersätts istället med fasta belopp. 

I samband med att man tecknar en privat försäkring får man välja hur stort ersättningsbeloppet ska vara vid en eventuell medicinsk invaliditet. Ju högre belopp man väljer desto högre blir premien, men också ersättningen. Det går inte att höja beloppet efter att en skada har inträffat. Som exempel får man 10 000 kronor ifall man har en invaliditetsgrad på 10 % och ett försäkringsbelopp på 100 000 kronor.

Ersättningen kan sjunka när man blir äldre

Det är relativt vanligt att försäkringsbolagen har regler som säger att försäkringsbeloppen sjunker i olycksfalls- och sjukförsäkringar när den försäkrade blir äldre. Hur stor sänkningen är kan variera men den kan uppgå till flera procent per år. Detta eftersom risken för att någon ska bli sjuk eller skadad ökar i takt med att åldern stiger.

Vad är ekonomisk invaliditet?

Ekonomisk invaliditet skiljer sig något åt från medicinsk invaliditet. Medan det sistnämnda handlar om fysiska och psykiska skador handlar ekonomisk invaliditet om ifall du blir oförmögen att jobba på grund av ett olycksfall eller en sjukdom. Det här kallas ibland även för förvärvsmässig invaliditet. 

Hur stor ersättning du kan få vid ekonomisk invaliditet beror på ett antal faktorer. Dels måste du ha en sådan försäkring som betalar ut ersättning för inkomstbortfall, dels räknas ersättningsnivån ut från:

  • Hur stor arbetsoförmåga du har. Denna kan bedömas vara 50 %, 75 % eller 100 %
  • Vilket försäkringsbelopp du valde när du tecknade försäkringen

För att exemplifiera detta utgår vi från att du har valt ett försäkringsbelopp på 800 000 kronor. Om din oförmåga att arbeta bedöms vara 50 % får du ut 50 % av det beloppet, det vill säga 400 000 kronor. 

Ersättning för medicinsk invaliditet kan minska ersättning för ekonomisk invaliditet

En del försäkringsbolag räknar bort ersättning de har betalat ut för medicinsk invaliditet från den summa du har rätt till för din ekonomiska invaliditet innan de gör en utbetalning. Även vad gäller ersättning för ekonomisk invaliditet brukar beloppet som betalas ut minskas i takt med att man blir äldre. Det är vanligt att ersättningen för ekonomisk invaliditet sjunker snabbare än den gör för medicinsk invaliditet.

Invaliditetsersättning för barn

Många barn får bestående skador på grund av olycksfall, men faktum är att ännu fler barn får bestående men till följd av sjukdomar. Därför är det viktigt att se till att den barnförsäkring man tecknar för sitt barn innehåller ett skydd såväl för olyckor som för sjukdomar. 

En försäkring täcker däremot inte alltid medfödda sjukdomar. Vissa försäkringar kan ge en begränsad ersättning för sådana men det är också vanligt att de sjukdomarna är helt uteslutna från försäkringsskyddet.

Barn och medicinsk invaliditet

Ett barn som har funktionsnedsättningar kanske inte kan ta sig ut i arbetslivet, eller också kan den framtida arbetsförmågan vara kraftigt nedsatt. Det här innebär att barnet kommer få en relativt låg ersättning från den svenska staten och det kan medföra märkbara ekonomiska svårigheter. Med en barnförsäkring kan barnet få ekonomiskt stöd i framtiden, och föräldrarna under den tid som barnet inte har nått vuxen ålder.

En bra barnförsäkring ger ersättning om:

  • Barnet får en permanent psykisk eller fysisk funktionsnedsättning
  • Barnet får en permanent nedsatt arbetsförmåga
  • Barnet diagnostiseras med en allvarlig sjukdom

Vidare ska föräldrar som blir tvungna att sjukskriva sig till följd av barnets sjukdom eller olycka få ersättning. På det sättet innebär en barnförsäkring både en trygghet för barnet och för föräldrarna.

Vilken ersättning får ett barn för medicinsk invaliditet?

Om ett barn får en bestående funktionsnedsättning kommer ersättning betalas ut, och den betalas ut som ett engångsbelopp utifrån försäkringsvillkoren. Även när det gäller barn och medicinsk invaliditet kommer det att göras en bedömning av invaliditetsgraden. 

Alla försäkringsbolag använder samma tabellverk när de ska bedöma graden av invaliditet. Även fast det är så kan det hända att olika försäkringsbolag kommer bedöma graden olika. Det gäller framförallt vissa typer av skador och sjukdomar där ett försäkringsbolag har ett visst utrymme att göra sin egen bedömning. Ett exempel är astma som kan bedömas som allt mellan 0 till 20 % i graden av invaliditet. Det som avgör graden är om astman är svår, lindrig eller måttlig och där finns inga tydliga riktlinjer utan de medicinska rådgivarna är friare att göra egna bedömningar utifrån sin kompetens. 

Det försäkringsbelopp du har valt i barnförsäkringen tillsammans med vilken invaliditetsgrad tillståndet bedöms ge barnet är det som avgör hur stor ersättningen blir. Hos Svensk Försäkring finns tabeller som gäller medicinsk invaliditet till följd av skador, och tabeller som gäller till följd av sjukdomar.

Ibland dröjer det innan barn får ersättning

Medan det för vuxna ofta går att göra en bedömning av invaliditetsgraden ett år efter skadetillfället kan det ibland dröja längre för barn. Det beror på att barn har en helt annan utvecklingskurva än vuxna. 

Vissa barn kan växa ifrån sina problem eller också blir deras tillstånd mycket bättre när de blir äldre. Det är helt enkelt svårt att väldigt tidigt kunna göra en korrekt medicinsk bedömning av om problematiken kommer vara permanent, och även vilken invaliditetsgrad besvären kommer innebära. 

Vissa försäkringsbolag vill man vänta tills barnet uppnått vuxen ålder innan ersättning betalas ut, men det gäller då främst vissa skador eller sjukdomar. Vid skador och sjukdomar som man tidigare kan se kommer påverka barnets framtid kan ett beslut om ersättning fattas tidigare. 

Barn och ekonomisk invaliditet

Om det skulle vara så att ett barn aldrig kan ta sig ut i arbetslivet som följd av en olycka eller en sjukdom går det att få ersättning för förvärvsmässig invaliditet. Om detta ingår i barnförsäkringen framgår det i försäkringsvillkoren. Även i de fall ett barns arbetsförmåga endast förväntas vara exempelvis 50 % går det att få ersättning. 

Flera försäkringar kan löna sig

Både vad gäller barn och vuxna kan det löna sig att ha flera försäkringar. Det är till exempel inte ovanligt att ett barn har en skolförsäkring och en barnförsäkring. Skulle barnet drabbas av en skada som ger bestående problem kan det gå att få ersättning från båda försäkringarna. 

Att ha flera försäkringar lönar sig framförallt om försäkringsbeloppen man har valt är relativt låga. Vissa vuxna kan exempelvis ingå i försäkringar som arbetsgivaren tecknat samtidigt som de har en privat och då går det att få ersättning från flera håll vid en invaliditet. Ett tips är därför att kartlägga alla försäkringar man har och att göra en kalkyl över vilket belopp man skulle behöva om man blev medicinskt eller ekonomiskt invalid. Räcker ersättningen inte till är det läge att höja försäkringsbeloppens storlek.

Vi hjälper dig med försäkringsärenden

När en invaliditet inträffar är det ofta mycket att hantera i kontakten med försäkringsbolagen. Det kan vara snårigt att veta vad som gäller och hur man ska gå tillväga om man vill överklaga ett beslut eller en bedömning. 

Om det behövs finns våra advokater tillgängliga och kan underlätta processen. Vi har många jurister som är kunniga inom försäkringsärenden och som kan hjälpa dig får det du har rätt till.

Familjerättsadvokat

En familjerättsadvokat är expert på alla områden som rör relationer på ett eller annat sätt. Som familjerättsadvokat arbetar man bland

Läs mer