ersättning

Ersättning för sveda och värk: Komplett guide

Om man har varit med om en personskada kan man ha rätt att få ersättning för sveda och värk. Ersättningen kan betalas ut från olika håll. Vilka ersättningar man har rätt till och hur stort belopp man får beror på vad det är som har hänt. Här kommer vi gå igenom vad som gäller vid personskador till följd av trafik-, halk- och fallolyckor samt vad som gäller i brottmål.

Vad räknas som sveda och värk?

Begreppet sveda och värk är antagligen någonting som de allra flesta har hört talas om någon gång. Färre vet däremot vad som egentligen ingår i begreppet och vad det betyder i grund och botten. Sveda och värk är någonting som regleras i skadeståndslagen. Ersättningen betalas ut för både psykiskt och fysiskt lidande, förutsatt att besvären är av en så kallad övergående natur. Med det innebär att det inte ska handla om problem som blir bestående.

Ersättning betalas ut under den akuta sjukdomstiden

Som nämnts får man ersättning när man har fått en personskada. Det innebär att man bland annat kan få ersättning för sveda och värk vid:

 • Trafikolyckor
 • Överfall
 • Halkolyckor
 • Fallolyckor

Det som skiljer den här ersättningen från många andra är just det faktum att den betalas ut under det som kallas för den akuta sjukdomstiden, alltså den tid som skadan läker. På det sättet skiljer sig den här ersättningen åt från sådana som exempelvis betalas ut för bestående ärr eller för medicinsk invaliditet och nedsatt arbetsförmåga. 

Med akut sjukdomstid syftar man till den period från att man blivit skadad tills dess att skadan har läkt. En akut sjuktid kan också vara den tid från när skadan inträffar tills det att man bedömer att en permanent invaliditet har inträffat. Man får ersättning för hela den period som ett försäkringsbolag anser att ska räknas till den akuta sjuktiden. 

Försäkringsbolagen bedömer längden på den akuta sjuktiden en tid efter att skadan har inträffat. Det är vanligt att bolagen kontaktar medicinska rådgivare för att få experthjälp vid bedömningen av läkningstiden. Skulle det vara så att man får bestående skador efter läkningsperioden får man ersättning för bestående men när den akuta sjuktiden har tagit slut. 

Vad krävs för att man ska få ersättning för sveda och värk?

Om det handlar om en fysisk skada krävs det ofta att man är sjukskriven för att man ska kunna få ersättning för sveda och värk. Om skadan istället är ett psykiskt nedsatt välmående finns det inte lika ofta krav på att man ska vara sjukskriven för att ersättning ska kunna betalas ut. 

Ersättning för sveda och värk – hur mycket får man?

Det finns inget fast belopp som alla får som ersättning för sveda och värk. Storleken på den ersättning som betalas ut beror på flera faktorer. Några av de som spelar in är:

 • Hur allvarlig skadan är
 • Vilken slags skada det handlar om
 • Om man har behövt vårdas på sjukhus
 • Vilken smärtgrad behandlingen av skadan har medfört

Beloppen betalas ut enligt tabeller som Trafikskadenämnden har tagit fram. Nämnden kan även pröva ärenden mellan den skadade och ett försäkringsbolag. 

Trafikskadenämndens ersättningstabeller

Trafikskadenämnden har många ersättningstabeller som baserar sig bland annat på skadetyp och skadans omfattning. Om du vill se aktuella tabeller kan du hitta dem på Trafikskadenämndens hemsida. Eftersom alla skador bedöms olika går det inte att säga ett exakt belopp som betalas ut, men för att göra det något tydligare för dig som läser det här ska vi ge ett generellt exempel.

Om man blir beviljad ersättning på till exempel 650 kronor varje vecka man har varit sjuk får man 2600 kronor per månad som ersättning för sveda och värk. Skulle det vara så att skadan varit väldigt allvarlig och att man behövt ligga inne på sjukhus kan beloppet öka i storlek.

Något som är värt att nämna angående ersättning för sveda och värk är ett rättsligt ärende där en person dömdes för vårdslöshet i trafiken. Personen hade alltså själv orsakat olyckan, och blev skadad till följd av den. Dels fanns en läkningstid på skadan men det krävdes också en rehabiliteringsperiod för att individen skulle kunna återgå till sin normala vardag. I det här fallet bedömdes att personen hade rätt till ersättning för sveda och värk under hela perioden. Det är alltså möjligt att få ersättning för sveda och värk även fast man själv är den som har orsakat en trafikskada.

All ersättning man får för sveda och värk är skattefri. Det betyder att den inte beskattas på samma sätt som exempelvis en lön eller pensionsinkomst. Det belopp man blir beviljad är också den summa man får i handen.

Kostnadsfria juridisk ombud vid trafikskador

Om skadan man har fått är till följd av en trafikolycka brukar man få rätt att få ett juridiskt ombud helt kostnadsfritt. Dennes arvode bekostas av trafikförsäkringen. Det ombud man får har till uppgift att värna om ens rättigheter och att säkerställa att man får ersättning för sveda och värk utbetalad om man har rätt till den.

Prövningar hos Trafikskadenämnden

Om en trafikolycka har inträffat och ett försäkringsbolag har beslutat om vilken ersättning man ska få kan Trafikskadenämnden pröva försäkringsbolagets beslut. Det kostar ingenting att få en prövning gjord. De beslut som nämnden sedan tar är inte obligatoriska för bolagen att följa utan ska ses som rådgivande, men i de allra flesta fallen brukar de följa dem. Nämnden kan pröva två olika typer av fall, obligatoriska och tvister.

Obligatoriska ärenden

Både Trafikförsäkringsföreningen och försäkringsbolag har en skyldighet att ibland låta Trafikskadenämnden pröva deras beslut. Om det gäller ett obligatoriskt ärende kan du inte själv ansöka om att få en prövning. En prövning görs automatiskt, även fast du och försäkringsbolaget kanske är överens om ersättningen. För att en sådan prövnings ska göras gäller att det handlar om en fråga som omnämns i nämndens reglemente § 3. Ett exempel på en sådan fråga är att invaliditetsgraden är högre än 9 %.

Vid en dylik prövning kan du inte följa hur ärendet fortskrider. När Trafikskadenämnden har slutfört prövningen kommer försäkringsbolaget att ta kontakt och delge dig beslutet.

Trafikskadenämnden och tvistlösning

Ibland kan det hända att försäkringsbolaget kommer fram till ett beslut som du inte är nöjd med. Om det händer kan du skicka in en ansökan till Trafikskadenämnden om att få ärendet prövat. Det blir då ett så kallat tvistlösningsärende som behandlas kostnadsfritt.

För att du ska kunna begära en prövning måste försäkringsbolaget ha tagit ett slutgiltigt beslut. Det innebär att du själv måste ha kontaktat dem och be dem se över ditt ärende igen och ändra det beslut de inledningsvis har tagit. Det är först när de inte väljer att ändra beslutet som du kan ta kontakt med Trafikskadenämnden. 

Trafikskadenämnden kan inte behandla alla slags frågor, men några som de frekvent prövar är:

 • Om graden av medicinsk invaliditet stämmer överens med försäkringsbolagets bedömning
 • Hur stor inkomstförlust du fått på grund av personskadan i trafiken
 • Om de besvär du har är en följd av trafikolyckan
 • Om ditt ärende är preskriberat eller fortfarande aktuellt

Om Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen är ett samarbetsorgan som förenar alla trafikförsäkringsbolag i hela landet. De debiterar bland annat en trafikförsäkringsavgift av alla som har försäkrat ett fordon. Vidare betalar de också ut ersättning i vissa försäkringsärenden. 

Trafikförsäkringsföreningen är de som betalar ut ersättning för sveda och värk om:

 • Du har blivit skadad av ett utländskt fordon
 • Du har blivit skadad av ett okänt fordon
 • Du har blivit skadad av ett oförsäkrat fordon

Gällande trafikförsäkringen är det ingenting som en fordonsägare kan välja att ha eller inte. Det är obligatoriskt enligt lagen. Ändå finns det flera tusen fordon som inte har en trafikförsäkring och det är således ifall något av dessa är inblandade i olyckan som Trafikförsäkringsföreningen betalar ut ersättning.

Ifall ditt försäkringsärende hanteras och behandlas av Trafikförsäkringsföreningen går det inte att ta kontakt direkt med Trafikskadenämnden. Om du har invändningar mot det beslut som föreningen tar ska du kontakta dem för att begära en prövning i Trafikskadenämnden. 

Ersättning från flera håll vid trafikskador, halk- och fallolyckor

I vissa fall kan man få ersättning från flera ställen när man fått en trafikskada eller varit med om en fall- eller halkolycka. Har du en eller flera privata olycksfallsförsäkringar ska du alltid anmäla skadan till dem. Om du har haft utgifter för vård, rehabilitering eller medicin kan du endast få ersättning från ett bolag. Däremot kan du få ersättning och skadestånd för andra omständigheter från alla dina olycksfallsförsäkringar. 

Ersättning vid överfall

I din hemförsäkring finns det ett skydd om du blir överfallen. Det vanligaste är att en sådan ersättning betalas ut med på förhand bestämda belopp som framgår i försäkringens villkor. Om det rör sig om en misshandel som bedöms vara av en så kallad “normal grad” brukar ersättningens storlek ligga på drygt 8000 kronor.

För att du ska kunna få ersättning utbetald vid ett överfall behöver du:

 • Göra en polisanmälan
 • Anmäla händelsen till försäkringsbolaget 

Det tacksamma med det här skyddet i hemförsäkringen är att du som är utsatt har en lägre bevisbörda än det finns för att en gärningsperson ska bli dömd. Du kan få ersättning även fast ingen blir dömd för brottet. Du kan till och med få ersättning när gärningspersonen är okänd och inte gått att identifiera. Den här ersättningen är både för sveda och värk och för den kränkning som brottet inneburit för dig som blivit utsatt.

Ersättning för sveda och värk i brottmål

Om du är målsägande i ett tvistemål eller brottmål kan det i vissa fall vara aktuellt att begära ersättning för sveda och värk. Det kan exempelvis handla om att du har blivit överfallen och vill kräva gärningspersonen på skadestånd. Det är relativt vanligt att advokater tar sig an fall som handlar just begäran om dylik ersättning. 

Om du vill anlita en advokat som kan föra din talan i en rättsprocess är du välkommen till oss på Synega. Våra advokater kan framställa ett skadeståndsyrkande å dina vägnar. I vissa fall gör även en åklagare det, men det är alltid bra att ha en egen advokat som ser till dina intressen och rättigheter. Detta eftersom det allra vanligaste är att när en åklagare yrkar på att målsäganden ska få ersättning för sveda och värk handlar det oftast om skador som är väldigt enkla att bevisa. 

Om skadorna är mer omfattande och av en mer invecklad karaktär behövs någon som kan föra din talan. När du tar kontakt med en av våra advokater för att driva ett ärende om ersättning kan du bli ombedd att lämna in en del dokument som grund för ärendet. Läkarintyg eller sjukintyg är bra att visa för oss. 

Tänk även på att du som varit utsatt för ett brott har rätt att få ett skadestånd som fastställs utifrån de schablonbelopp Brottsoffermyndigheten tagit fram utifrån brottstyp. 

Vi värnar om dina rättigheter

Alla försäkringar betalar inte ut ersättning för sveda och värk. Men, enligt lagen ska man ha rätt till det ifall den personskada man fått faller inom ramarna för skadeståndslagen. Om du är osäker på vad din försäkring täcker är du välkommen att ta kontakt med oss så kan vi hjälpa dig reda ut det. 

Familjerättsadvokat

En familjerättsadvokat är expert på alla områden som rör relationer på ett eller annat sätt. Som familjerättsadvokat arbetar man bland

Läs mer