whiplash

Ersättning för whiplash: Allt du behöver veta

Whiplashskador kan uppstå till följd av plötsliga rörelser och ge olika problem. Om du råkat ut för en whiplashskada kan du ha rätt att få ersättning från flera håll beroende på vad som inträffat. Ändå är det här en skadetyp som kan vara svår att bevisa orsaken till, och därför kan det ibland vara knepigt att hävda sin rätt. Vi kommer gå igenom vad som gäller, vilken bevisning som krävs och varifrån det går att ansöka om ersättning för en whiplashskada.

Vad är en whiplashskada?

En whiplashskada är en form av pisksnärtskada. I grund och botten är en whiplashskada inte en diagnos utan en beskrivning av vad det är som har hänt. Whiplashskador är vanliga i trafiken. Om du exempelvis blir påkörd bakifrån och huvudet på grund av det slungas först bakåt och sedan framåt kan du få en whiplashskada.

Det som händer är alltså att huvudet blir utsatt för kraftiga och plötsliga rörelser. En whiplashskada kräver inte några höga hastigheter, utan kan uppstå redan vid så låga hastigheter som 6 kilometer i timmen. Utöver att whiplashskador förekommer vid trafikolyckor är de även förekommande vid halk- och fallolyckor. 

Det som händer när huvudet blir utsatt för en kraftig rörelse är att musklerna och lederna inte orkar hålla emot rörelsen, och att du då kan få en nackskada. De djupa och ytliga musklerna i nacken som ska stabilisera halsryggen blir utsatta för en excentrisk belastning när en whiplashskada inträffar. Det innebär att musklerna töjs ut på samma gång som de försöker dra sig själva samman. I samband med det kan en muskelbristning uppstå.

Hur många drabbas av whiplashskador?

Flera än 300 000 personer har fått en pisksnärtskada i Sverige. Dagligen räknar man med att mellan 30 och 300 personer blir drabbade. Av alla som blir drabbade blir ungefär en av tre invalidiserade. 

Symtom på whiplashskador

Symtomen kan variera mellan de som blir drabbade av whiplash. De vanligaste symtomen du som blivit drabbad kan uppleva är:

 • Värk i den bakre delen av huvudet
 • Värk mellan skulderbladen, i axlarna och armarna
 • Yrsel
 • Domningar och stickningar i armarna

Diagnostisering av whiplashskador

Det är vanligt att personer som fått en whiplashskada inte får en diagnostisering av den. Det kan orsaka problem när du vill ansöka om ersättning för skadan. Antingen kan det leda till att en som har skadan blir helt utan ersättning eller också att ersättningen blir betydligt mycket lägre än vad den egentligen borde vara utifrån de problem den lett till. 

Du som misstänker att du kanske har fått en whiplashskada ska därför uppsöka vården utan att vänta. Detta även fast du inte märker av några symtom direkt. Om du är med om något som gör att din nacke utsätts för kraftiga rörelser ska du genas ta kontakt med din doktor och bli undersökt. 

Det är bra att uppsöka en läkare som har kompetens inom dylika skador. Be om att få en grundlig undersökning och en diagnos. Om det är så att läkaren inte kan ställa en diagnos ska du istället be att hen tydligt dokumenterar vilka problem du har i journalen. Det kommer underlätta om du senare måste bevisa ett samband mellan skadan och olyckan. 

WAD-grader och deras betydelse

Pisksnärtskador delas internationellt sett in i fem olika grupper som kallas för WAD, Whiplash Associated Disorder. Indelningen finns för att man ska kunna välja rätt behandling utifrån skadornas omfattning. 

 • Grad 0 – ger inga besvär från nacken och man hittar inga kliniska fynd
 • Grad I – ger besvär i nacken i form av smärta, ömhet eller stelhet, men man hittar inga kliniska fynd
 • Grad II – besvär i nacken samt kliniska fynd i skelettet eller musklerna
 • Grad III – man hittar kliniska neurologiska undersökningsfynd i kombination med besvär i nacken
 • Grad IV – Felställning, benbrott och besvär i nacken

Röntgenundersökningar av whiplashskador

Om det finns en misstanke om att whiplashskadan är av grad II eller högre kan man göra en röntgenundersökning. När röntgenbilderna tas får patienten ofta böja sig åt sidorna, framåt och bakåt eftersom det är lättare att upptäcka instabilitet i ryggen då.

MRT är en röntgen som vanligen används, det vill säga magnetresonanstomografi. Den röntgen använder man främst om graden på skadorna misstänks vara antingen grad III eller IV. En MRT-röntgen visar om det finns skador på nervrötterna eller i ryggmärgen. 

Behandling av whiplashskador

En whiplashskada behandlas på olika sätt beroende på vad det är som inträffat och hur allvarliga besvären är. Det du kan göra själv som drabbad är:

 • Att undvika stress och vid behov gå ner i arbetstid. Om du inte kan arbeta som vanligt ska du be läkaren om en sjukskrivning.
 • Att aktivera nacken så att blodcirkulationen stimuleras. Det räcker ofta med små rörelser.
 • Att vid behov äta smärtlindrande medicin.

Fysioterapi kan användas vid svårare tillstånd

Om besvären är allvarliga och inte blir bättre kan du behöva fysioterapi. En fysioterapeut kan i sådana fall ge dig övningar som du får göra på egen hand och som syftar till att minska smärtan och öka rörligheten i nacken.

De flesta tillfrisknar från sina whiplashskador

Majoriteten av dem som drabbats av en whiplashskada blir återställda. Det betyder att skadan kommer läka av sig självt och att den inte leder till några bestående men. Om skadan läker ut av sig självt kan du få ersättning för den akuta sjuktiden, för kostnader du har haft i samband med skadan och för sveda och värk. 

Ersättning för whiplashskador

Om du är med om en olycka och får en whiplashskada kan du ha rätt att få ersättning från flera håll. Du kan bland annat få ersättning från ditt försäkringsbolag och från myndigheter. En person som fått en whiplashskada kan ha rätt att bland annat få:

 • Sjukersättning
 • Aktivitetsersättning
 • Sjukpenning
 • Aktivitetsstöd
 • Arbetsskadesjukpenning
 • AGS-ersättning
 • Arbetsskadelivränta
 • Handikappersättning
 • Sjukpension

Från ett försäkringsbolag kan det också gå att få ersättning för pensionsförlust, livränta, sveda och värk samt för de merkostnader som skadan inneburit.

Whiplashskador i trafiken

Om du är med om en trafikolycka och någon annan orsakar olyckan så att du får en whiplashskada kan du få ersättning från den andra personens trafikförsäkring. Är det du själv som har orsakat olyckan är det din egen trafikförsäkring som betalar ut ersättning.

Ersättning från försäkringsbolag

Det blir ofta aktuellt att ansöka om ersättning från privata försäkringar när man är med om en whiplashskada. Har du en privat olycksfallsförsäkring ska du anmäla skadan till ditt försäkringsbolag.

Om du har en whiplashskada kan det bli aktuellt att få ersättning för medicinsk invaliditet, vilket innebär att du har en kvarstående nedsättning av kroppens funktioner. Ju större problem du har desto större blir ersättningen. För att du ska få rätt ersättning utbetald är det av största vikt att försäkringsbolaget gör en korrekt medicinsk bedömning av dina problem. 

Försäkringsbolagens medicinska bedömning

När du anmäler en skada till ditt försäkringsbolag kommer de göra en medicinsk bedömning. De kommer be dig skicka in läkarens utlåtande och eventuellt kopior på dina journaler. Dessa tas med som en del av deras bedömning, men de flesta försäkringsbolag har egna medicinska rådgivare som gör sina egna bedömningar. Det är därmed inte säkert att det din läkare skriver i journalen är samma bedömning som försäkringsbolaget kommer att göra.

Eftersom det kan vara svårt att bevisa sambandet mellan skadan och besvären är det vanligt att försäkringsbolag nekar den drabbade ersättning. Orsaker till att de nekar dig ersättning kan exempelvis vara:

 • Att du inte har uppsökt vården direkt efter en olycka
 • Att det inte står något om att du har besvär med nacken i dina journaler

De ovanstående punkterna är anledningen till att du ska uppsöka vård direkt efter en skada. Det är också därför du ska be om att få en tydlig dokumentation över vilka problemen är. 

För att du ska få den ersättning du har rätt till behöver du kort och gott ha korrekt medicinska och juridiska underlag. Om du behöver hjälp med att ta fram sådana eller vill rådgöra kring vilka juridiska rättigheter du har när du ska kräva ersättning för en whiplashskada kan du ta kontakt med oss på Synega. 

Trafikskadenämnden kan göra prövningar

Försäkringsbolag är skyldiga att lämna över ett ärende om invaliditetsgraden till Trafikskadenämnden ifall det föreligger en risk om att invaliditetsgraden överstiger 10 %. 

Om du som blivit drabbad inte är nöjd med den medicinska bedömningen som ditt försäkringsbolag har gjort kan du begära att en prövning görs av Trafikskadenämnden. Om du vill göra det ska du inte själv kontakta Trafikskadenämnden, utan du ska begära att försäkringsbolaget gör det. Ditt försäkringsbolag är skyldiga att lämna in ärendet till nämnden för en prövning om du begär det. 

Om ditt ärende prövas i Trafikskadenämnden är det kostnadsfritt för dig som skadad.

Trafikskadenämndens uppgift

Den uppgift Trafikskadenämnden har är att ge förslag till försäkringsbolagen angående hur stor ersättning som ska betalas ut. Nämnden verkar objektivt och neutralt och är oberoende från försäkringsbolagen. 

Ersättning från Försäkringskassan

Om du som har fått en whiplashskada inte kan arbeta på grund av skadan kommer du gå miste om inkomst. Du har rätt att få ersättning från arbetsgivaren och från Försäkringskassan i sådana fall. Från Försäkringskassan får du sjukpenning och du kan även få ersättning från arbetsgivarens försäkring om denne har tecknat en sådan. 

Skulle det vara så att den ersättning du får från Försäkringskassan och arbetsgivaren inte täcker din vanliga lön så kommer du få resterande del utbetald från trafikförsäkringen.

Tips på hur du kan förebygga whiplashskador

Eftersom whiplashskador är som allra vanligast inom en del idrotter och i trafiken finns det flera saker du kan göra för att minimera risken för att du ska drabbas av en skada när du vistas på vägarna. Det du kan göra i förebyggande syfte är:

 1. Att vara noga med att hålla avstånd till andra fordon i trafiken
 2. Att följa de hastighetsbegränsningar som finns
 3. Att alltid se till att du ser backspegeln tydligt
 4. Om möjligt inte ha dragkrok på bilen förutom när det är nödvändigt. En dragkrok ökar risken för att du ska drabbas av en nackskada ifall du skulle bli påkörd bakifrån
 5. Ställ in nackstödet så att det sitter så nära huvudet som möjligt, och så högt upp som möjligt

Vad gäller pisksnärtskador som uppstår i idrotten är det viktigt att känna till att en hjälm eller något annat huvudskydd inte ger ett skydd till nacken och ryggraden. De farligaste sporterna vad gäller whiplashskador är sådana som kampsporter, fotboll och ishockey.

Driva ett ersättningsärende i domstol

Om du inte är nöjd med det beslut som ditt försäkringsbolag har tagit kan du välja att driva ärendet vidare i domstol. Om du vill göra det är det viktigt att du har en god överblick över dina chanser att vinna, eftersom det annars kan innebära en dyr process där du inte bara får stå för dina egna kostnader utan också för försäkringsbolagets. 

Varmt välkommen att ta kontakt med oss på Synega om du vill prata med en jurist som är kunnig inom försäkringsärenden och whiplashskador. Vi kan gå igenom ditt ärende och dina möjligheter, och om du väljer att driva ärendet vidare i domstol finns vi med dig under hela resans gång. Du kan ta kontakt med oss via vår hemsida. När du skickar in en förfrågan förbinder du dig inte till att anlita oss.

Familjerättsadvokat

En familjerättsadvokat är expert på alla områden som rör relationer på ett eller annat sätt. Som familjerättsadvokat arbetar man bland

Läs mer